МЪДРАТА МОЛИТВА НА СОЛОМОН

26) Когато се затвори небето, та не вали дъжд по причина, че са ти съгрешили, ако се помолят на това място и изповядат твоето име и се обърнат от греховете си понеже ги съкрушаваш 27) тогава ти послушай от небето и прости греха на слугите си и на людете си Израиля и покажи им добрия път в който трябва да ходят и дай дъжд на земята си, която си дал наследство на людете си. 28) Ако стане глад на земята, ако стане мор, ако се появят изсушителен вятър, маня, скакалци или гъсеници, ако неприятелите им ги обсадят в градовете на земята им, – каква да е язва или каква да е болест се появи между тях – 29) тогава всяка молитва, всяко моление, което би се принесло от кой да бил човек, или от всичките ти люде Израиля, когато всеки познае раната си и болката си и разпростре ръцете си към тоя дом 30) ти послушай от небето, от местообиталището си и прости, и въздай на всекиго според всичките му постъпки, като познаваш сърцето му, (защото ти, само ти, познаваш сърцата на човешкия род) 32) за да ти се боят, като ходят в твоите пътища през всичкото време, когато живеят на земята която си дал на бащите ни.   (2 Летописи 6:26-31).

Притчи 2:12 коренът на праведния дава плод. Притчи 12:7 а домът на праведния ще стои. Притчи 11:8 праведния се отървава от беда. Псалм 5:11-12 обещава, че Бог ще благослови и защити праведните с щит.

Второзаконие 28:29 казва и ще ходиш пипайки сред пладне както слепия пипа в тъмнината и не ще имаш успех в пътищата си.

Чух един демон да говори по време на освободителна служба и той описа проклятието така: „Ти знаеш, че опитах всичко! Накрая се хванах като удавник за сламка. Като всички бездомници на улицата. Ха-ха-ха. Но никой не може да помогне, защото имат легалното право на това!“ По-нататък каза, че ще продължат да упражняват натиск.

Исая 51:13 казва и непрестанно всеки ден се боиш от яростта на притеснителя (демон).

Еремия 21:12 казва, че ние можем да бъдем обирани в ръцете на подтисника и това съвпада с края на Второзаконие 28:29 обиран всеки ден и не ще има кой да те избави. За наша радост Исус може да ни избави, чрез благовестието за освобождение. (Лука 4:18-19).

Във Второзаконие 28:30 къщата и лозето ти се отнемат, а в (33) ти си съкрушен от това, че плодът е изяден от други. В ст.(38) се връщаме към семената на проклятие.

Много семе ще изнасяш на полето, а малко ще събираш, защото скакалците ще го пояждат. (Второзаконие 28:38).

Във Второзаконие 28:42 покълналите семена унищожават дърветата.

Важно е да отбележим и да разберем, че има физически скакалци, които могат да дойдат и да изядат реколтата поради духовно проклятие; както проклятието на Мойсей при фараона в Изход 10:12-19. Съществуват и духовни скакалци, които могат да изядат духовните и/или физическите благословения.

2) И тя отвори бездънната пропаст и дим се издигна от пропастта като дим от голяма пещ и слънцето и въздуха потъмняха от дима на пропастта 3) и от дима излязоха скакалци по земята и даде им се сила що имат земните скорпии 11) Имаха над себе си за цар ангела на бездната, който по еврейски се нарича авадон, а на гръцки се именува Аполион. (Откровение 9:2-3, 11).

Важно е да отбележим, че тези проклятия не се отнасят само до реколтата на фермерите, а засягат всички начини, по които човек печели хляба си, спестяванията и земните придобивки, независимо от работната  им  заетост.

А той в отговор рече: Всяко растение, което моя небесен отец не е насадил ще се изкорени. (Матей 15:13).

Второзаконие 28:39 продължава лозя ще посаждаш и обработваш, а вино няма да пиеш от тях нито ще събираш грозде, защото червей ще ги изяде.

Виждаме тук и червеите в ролята на поглъщатели. Ние знаем вредата от земните физически червеи, но какво да кажем за духовните?

43) И ако те съблазни ръката ти, отсечи я, защото е по-добре за тебе да влезеш в живота недъгав, отколкото да имаш двете си ръце и да отидеш в пъкъла в неугасимия огън, 44) (дето червеят им не умира и огънят не угасва) 45) и ако ногата ти те съблазни отсечи я, по-добре за тебе да влезеш в живота куц, отколкото да имаш двете си нозе и да бъдеш хвърлен в пъкъла 46) (дето червеят им не умира и огънят не угасва) 47) и ако окото ти те съблазни извади го, защото по-добре е за тебе да влезеш в Божието царство с едно око отколкото да имаш двете си очи и да бъдеш хвърлен в пъкъла 48)дето червеят им не умира и огънят не угасва). (Марк 9:43-48).

Защото молецът ще ги пояде като дреха и червеят ще ги пояде като вълна, но моята правда ще пребъде довека и спасението ми изрод в род. (Исая 51:8).

Йов казва:

Майчината утроба ще ги забрави, червеят ще има сладка гозба в тях. Няма вече да се спомнят и неправдата ще се строши като дърво. (Йов 24:20).

Нека погледнем на обещанията в Притчи 10:2: Съкровища придобити с неправда не ползват, а правдата избавя от смърт.

Виж също Исая 14:11 и Деяния 12:23.

Във Второзаконие 28:44 виждаме проклятия, които ни принуждават да вземаме назаем и да задлъжняваме на чужденци. Според ст.(43) това става, защото те се издигат нагоре, докато ние падаме надолу.

Днес кредитните дългове и банковите банкрути в света се дължат на:

а)проклятия, които работят заедно с живота на широка нога;

б)демоничен натиск да следваме похотта на очите, ума, плътта и сърцата (Римляни 1:24) (Галатяни 5:24) (Ефесяни 2:3) (2 Тимотей  2:22) (Тит 2:12) (Тит 3:3) (Яков 4:3) (1 Петрово 4:3) (Юда 18) и

в)склонността да купуваме вещи, за да заглушим болката и/или реалността, или за да избягаме от спомените и раните от миналото и детските години, (виж духове на бягство в Намиране на изгубения ключ том 1 от преп. Джеймс и Ким Стантън)

Второзаконие 28:45 ни предупреждава от повторното попадане под преследването, завладяването и разрушаването от тези проклятия. Стих (46) е пример за това какво може да последва, ако някой не върши нещата по Божия начин.

Това ще бъде завинаги знамение и чудо върху тебе и потомството ти. (Второзаконие 28:46)

Повечето от Божиите проклятия се простират над три или четири поколения като в Изход 20:5, 34:7. Други се отнасят до десет поколения като във Второзаконие 23:2, но в този стих се казва завинаги. Завинаги е доста дълго време! Спомнете си, че това може да се отнася до парите и до децата ни.

Притчи 15:6 се казва, че в дома на праведния има много съкровища.

Дори ръка с ръка да се съединят пак нечестивият няма да остане ненаказан, а потомството на праведните ще се избави. (Притчи 11:21).

Тук виждаме, че можем да получим освобождение и за децата във финансовата област от наследствени проклятия.

Исус каза: 28) Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени и аз ще ви успокоя. 29) Вземете моето иго върху си и научете се от мене; защото съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите покой на душите си; 30) защото моето иго е благо и моето бреме е леко. (Матей 11:28-30)

Чрез проклятията във Второзаконие 28:48 Сатана може да сложи върху нас игото на бедността и нуждата докато ни разруши напълно.

Затова ще слугуваш на неприятелите си, които Господ ще прати против тебе в глад, в жажда, в голота, в лишение от всичко; и той ще тури на шията ти железен ярем дорде те погуби. (Второзаконие 28:48).

Павел мъдро ни предупреди отново да не позволяваме на Сатана да налага това бреме върху нас.

Стойте, прочее, твърдо в свободата в която Христос ви освободи и не се заплитайте отново в робско иго. (Галатяни 5:1).

Във Второзаконие 28:63-64 виждаме настъплението на враждебни нашественици работещи под властта на началник, чиято цел е да ви отделят от родната земя, дом, град и т.н.

Псалм 58:11 казва Тъй щото всеки ще казва: Наистина има награда за праведния; наистина има Бог, който съди земята.

Приносът за грях се присмива на безумните, а между праведните има Божие благоволение. (Притчи 14:9).

Праведните извикаха и Господ послуша и от всичките им беди ги избави. (Псалм 34:17).

Когато преминаваме през дългия списък на проклятията във Второзаконие 28:65-68 ние всъщност виждаме резултатите от страха, ужаса, тревогите, безсънието, депресията, безнадеждността, безпомощността, паниката, страхът от смърт, мислите за самоубийство и накрая всички видове пълни и неизбежни зависимости, които са плодове на демонично обладаване, натиск, и/или оплитане на личността.

Словото в Йов 17:9 казва: А праведния ще се държи в пътя си и който има чисти ръце ще увеличава силата си.

8) гняв и негодувание на ония, които са твърдоглави и се не покоряват на истината, а се покоряват на неправдата 9) скръб и неволя на всяка човешка душа, която прави зло първом на юдеина, после и на гърка 10) а слава и почест, и мир на всеки, който прави добро, първом на юдеина после и на гърка. 11) Понеже Бог не гледа на лице. (Римляни 2:8-11)

18) Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце и спасява ония, които са с разкаян дух 19) много са неволите на праведния, но Господ го избавя от всички тях. (Псалм 34:18-19).

Има 3573 обещания, които Бог е сложил в Библията. Това, което ние като отговорни личности трябва да решим е дали ги искаме. Защото ако отговорът ни е положителен за всички или дори само за най-малкото от тях, тогава от нас зависи да се държим правилно (духовно и в делата си) и да вървим праведно пред Бога. От нас зависи да премахнем всички пречки, който ни държат далеч от обещаните благословения. Самодоволството, пасивността и празните надежди, че ще попаднем в най-доброто няма да премахнат спънките пред нас.

Бог е обещал земя, в която текат мляко и мед само на онези, които се борят, стоят твърди във вярата и вървят право към прицелната точка в Неговия път. Днес църквата е забравила онова, което всеки фермер и човек със здрав разум знае – че за да вземеш меда първо трябва да се пребориш с пчелите. Тези пчели са демоните и проклятията, които се домогват до благословенията, защото самодоволството, пасивността и бунта на нас самите и на нашите предци им е дало това право, а ние не се изправяме и не вземаме власт над тях и не ги изгонваме в Името на Исус. Ние можем да обвиняваме Сатана защото той има право само на онова, което ние сме му позволили.

10) ако покажеш малодушие в усилно време силата ти е малка 11) Избавяй ония, които се влачат на смърт и гледай да задържаш ония, които политат на клане 12) Ако речеш: Ето, ние не знаехме това! То оня, който притегля сърцата не разбира ли? Оня, който пази душата ти не знае ли? И не ще ли въздаде на всекиго според делата му?13) Сине мой, яж мед, защото е добър и медена пита защото е по вкуса ти 14) и ще знаеш, че такава е мъдростта за душата ти ако си я намерил и има бъдеще и надеждата ти няма да се отсече. (Притчи 24:10-14).

Това е начина да го направим! В 1 Коринтяни 3:1-3 Павел говори (виж също Евреи 5:11-14) на установената църква, която още използва биберони с мляко във време, когато е трябвало вече да вземе нож и вилица и да започне да яде месото и твърдата храна на Божието Слово. Трябвало е да се придвижат на по-високо ниво на духовност, но все още Сатана ги държи в плътта, чрез зависти, разпри и ревнувания и човешко ходене, та не могат да стигнат до Духа. (Колосяни 2:6-10; Матей 7:26; Римляни 8:1).

Трябва да помним, че освобождението винаги е двуяко: изправяне лице в лице с истината за греха и проклятията, а после и освобождение от братята вярващи. Според 1 Йоан 1:9 Ако изповядаме греховете си той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Матей 9:2 казва: Дерзайте, защото греховете ви са простени. Относно силата Исус ни говори в Марк 16:17-19 И тези знамения ще следват вярващите; в мое име бесове ще изгонват, на болни ще полагат ръце и те ще изцеляват. (виж също Марк 9:38-39 и 2 Коринтяни 7:1).

Истината е, че само назоваването на имената, функциите и греховете няма да изгони духовете. Като четем Марк 5:1-20 и Лука 8:27-39 можем да видим, че дори след като им бе заповядано от Исус да напуснат, духовете продължиха да спорят и да се опитват да сключат сделка. В Лука 13:10-16 Исус извика жената, заповяда на духа да излезе и после положи ръце върху нея.

Полагането на ръце не е задължително, защото често пъти ние изгонваме успешно духовете само, чрез заповед (като говорим силно и с власт), (виж Матей 8:16, и той изгони духовете с една дума).

Недейте и пак ще повторя недейте да изгонвате духове, несъвършенства и пазители на проклятията преди човека да се отрече доколкото знае от греховете и проклятията, които им дават законно право на власт, защото демоните, болестните духове и пазачите на проклятията винаги имат връзка с греха. Спомнете си предупреждението на Исус за ония, които са седем пъти по-зли (Лука 11:20-26; Матей 12:43-45; Галатяни 5:1). За да няма прогонения дух легалното право да се върне, ние трябва да отнемем правата му (греховете) и да ги поставим под кръвта на Исус. Притчи 26:2 казва, че проклетия без причина не постига, (виж също Колосяни 3:25).

Често пъти не е задължително да знаем какви точно са греховете, особено когато боравим с наследствени проклятия. (Изход 20:5; 34:7; Левит 26:39-41). Защото кой може да каже какво са правили предците му десет поколения назад? Но е важно да се отречем от основните области на грях изброени във Второзаконие 18:9-14; Галатяни 5:19-21; 2 Коринтяни 2:10-11; Римляни 1:22-23; 13:13; 1 Коринтяни 6:8-20; 10:10, 14; 13:2; 11:28-30; Ефесяни 5:3-12, 18, 22-23; Колосяни 3:25; 1 Тимотей 6:4-5, 9-10; 5:8, 13-15; 2 Тимотей 3:1-5; 4:3-4; Тит 3:9-11; Евреи 12:15; 13:1; Яков З:8-10, 16; 4:17; 5:9; Матей 18:34-35; 2 Петрово 2:14; Откровение 3:15-16; 9:20-21; 21:8; 22:15. Ние сме виждали хора да се изцеляват от рак и други болести само като са изповядали наследствени проклятия. Ние използваме тези списъци когато на молитвената линия има много хора, а времето е малко, за да обърнем необходимото внимание на всеки поотделно преди да започнем да се молим за освобождение и изцеление. Затова караме хората да повтарят и се отрекат от тези проклятия след нас. (Началната молитва, с която започваме богослуженията си може да се намери в офиса на служението ни. Горещо препоръчваме да се молите с нея преди да започнете да прилагате написаното в тази книга.).

Пример: молете се така: Святи Отче, в името на Исус аз те моля за прощение на всичките ми грехове, престъпления и беззакония (Левит 26:39-41), както и за греховете на предците ми от двете страни назад чак до корена на Адам. Отричам се от всички: (1) наследствени проклятия, (2) проклятия вследствие на посвещения, (3) самонанесени проклятия (4) и проклятия нанесени от другите. Моля те за прошка за всичко, което съм (1) казал, (2) направил (3) ял или пил (храни и питиета посветени на идоли), (4) проклинал себе си или (5) другите. Прости ми за всяка емоционална болка, която съм погребал в тялото или душата си вместо да я предам на Исус. Моля го да я вземе сега! Отричам се от всички емоционални и душевни връзки с другите и моля Исус да ме освободи от тях сега. Прощавам на всички, които са ми сторили нещо или са пропуснали да ми сторят. Отказвам се от това да казвам, че съм болен или че нещо ме боли , защото това не е така. Аз съм изцелен в Исусовото име! Отричам се от всички диагнози, които лекари, сестри или психолози са ми дали и заповядвам всичко това да иде под мощното име на Исус.

Отричам се и моля за прошка на всички грехове сторени от мен и моите предци, които позволяват да бъда наричан с лоши имена, да имам петна или други белези позволяващи на духовните същества да ме атакуват, да ме мамят, да ме ограбват, разрушават и убиват.

Заповядвам на всяко нещо да се подчини на правилото, че в каквато мярка мерим така ще се отмери и на нас и както сме съдили така ще бъдем съдени и ние. Моля Святия Отец в името на Исус да изпрати ангелите си да изтрият всички белези от мен. Заповядвам на всички духове да предадат на Святите ангели всички книги, свитъци и бележки, които казват, че съм проклет. Заповядвам на ангелите да изтрият моето име и имената на членовете от моето семейство от тези записки и да ги хвърлят в огненото езеро. В името на Исус ние връзваме всички силни мъже и им заповядаме да вържат за себе си всички греховни места и престъпления, както и първоначалното семе, което им е отворило врата да влязат, както и всяко смъртно проклятие свързано с тези грехове и последиците от тях: като болести и болки. Нека всяка от тези категории се събере под властта на силния и да бъде вързана под него.

Забележка: Ние не казваме не на лекарите и лекарствата, а изтъкваме, че на първо и последно място трябва да се доверите на Исус за своето изцеление!

Забележка: когато извиквате духовете направете изявление, че връзвате всяко взаимодействие между тях и че им заповядвате да идат в бездната на ада. Поискайте от Святия Отец да ги съпроводи в името на Исус.

Друга област, на която можем да обърнем внимание и която в повечето случаи бързо разрушава, унищожава, изгонва и събаря крепости (1 Коринтяни 10:4-5; Евреи 4:12-13) са пазителите на книгите за които можете да почетете в Разчупване на проклятия на бедност и недоимък. Тези духове притежават всички книги в които са написани проклятията и неизповяданите грехове за които той отговаря (Филипяни 1:8) във вашия род (Деяния 20:26).

Има много пасажи в които се казва: Призовавам земята и небето днес за свидетели против вас (1 Йоан 5:7; Второзаконие 4:26) или Да се запише днес срещу вас (Второзаконие 30:19; 31:28; Откровение 1:2) и че Бог извиква свят ангел като стенограф, за да пише в Неговите книги (Псалм 56:8; 69:28; Изход 32:33; Филипяни 4:3; Откровение 3:5; 13:8; 17:8; 20:12; 21:27; 22:19), а представители на ада (Сатана богът на този свят, Яков 4:4, 2 Коринтяни 4:4) водят свой запис в книгата на проклятията и смъртта.

(Йов 1:11-12; 31:35; Числа 5:23; Второзаконие 29:21). В края на времената ние всички ще бъдем съдени според онова, което е написано или не е написано в тези книги. (Откровение 20:12-14).

Така че това, което искаме да направим е да се отречем от всеки грях, а после да заповядаме на пазителите на демоничните книги да ги предадат на светите ангели, за да могат те да ги унищожат, тъй като вече нямат право да свидетелстват срещу нас (1 Йоан 1:8-9). Така ли е? Това, разбира се ще хвърли вражеския лагер в хаос и объркване (Исус Навин 10:11; Съдии 7:18-22, 10) и точно това е момента в който да заповядате на началника на тези проклятия да върже за себе си всеки дух, който носи проклятие включително и писаря (4 Царе 25:19; 22:3, 8), който записва проклятията в книгата и да им заповядате да излязат веднага! (виж за пояснение на стр. 13 от „Намиране на изгубения ключ“ том 1. Можете да намерите още много имена на пазители на книги в том 2.).

Ако улучите името на духа (или ако той се прояви), потърсете това име в „Разчупване на проклятията на бедност и недоимък“. Ключ: Не извиквайте твърде много имена наведнъж. Ако се молите за повече от един човек нека той държи списъка пред себе си. А когато извиквате демоните нека хората ви гледат в очите. Заповядайте им да излизат в мощното име на Исус!

Забележка: не е задължително винаги да има проявление на духа от който човек получава освобождение или изцеление. Обикновено караме човека да направи стъпка на вяра и да прочете нещо или да раздвижи онази част от тялото за която се отнася молитвата и т.н.

Сега не е време за мърморене на молитви от рода на: „О, Господи, ако е волята ти бла, бла“. Сега е време за изява на твоята власт в Христа. Ти не трябва да викаш или да изработваш тази власт. Демоните могат да чуят и твоя шепот. Виждал съм осем годишни деца да изгонват демони от възрастни. Демоните знаят много добре каква е вашата власт и вие също трябва да сте наясно!

Не трябва да сте съвършени, а само да сте вярващи и да сте в готовност за действие. Не преставайте да ги извиквате навън докато не се убедите, че вече не е останал никой. Направете няколко дълбоки вдишвания или онова, което служи като първоначален импулс в повечето случай – изкашляйте се. Ако се молите за някого гледайте го в очите и заповядайте на духовете да напуснат. Обикновено започват да излизат при първите изкашляния. (Забележка: проверете още веднъж името по списък преди да продължите по-нататък).

Трябва да кажете: „Извиквам ги вън от тялото, ума и кръвта. Връзвам ви заедно като един! (Матей 16:19; 18:18). Извиквам навън цялата сила и мощ на духовете! Заповядам ви да предадете всички записи (духовни проклятия) на светите ангели на Господа! Освобождавам кръвта на Исус върху вас! Излезте и от двамата съпруга и съпругата (ако присъстват)! Забранявам ви да се криете в който и да било от тях като една плът (Ефесяни 5:31). Това, което вържа на земята ще бъде вързано и на небесата! Освободи ги сега в името на Исус! (Матей 18:18).Моля Святия Отец в името на Исус да заповяда на ангелите си да атакуват тези духове и да ги изгони!“ (Матей 26:53; Ефесяни 2:6; Марк 1:23-27).

Щом веднъж приключите и сте сигурни, че цялата работа е свършена извикайте Святия Дух да изпълни мястото и го посветете отново на Исус. (изчистено и пометено Лука 11:25; Матей 12:45). После си отбележете името за което става въпрос. Защо? Защото когато достигнете до края на списъка в „Разчупване на проклятията на бедност и недоимък“, което може да отнеме известно време в зависимост от това каква е степента на освобождение, с колко проклятия е необходимо да се занимаете и какъв е ранга на духовете, които стоят зад тях, трябва да се върнете отново и да започнете всичко отначало, като този път се занимаете само с ония, които имат отметка до името. Повторете процеса с всяко име на дух, което сте забелязали (което се е проявило) и сложете до него втора отметка, за да го предизвикате отново. Разбрахте ли? Продължавайте дотогава, докато демоните излязат по закона за изчерпването. (Забележка: Не е необичайно, ако някой части от духовете да откажат да напуснат първия или дори втория път.)

Не, те не могат да се върнат обратно, освен ако не продължите в този грях, защото вече са под кръвта на Исус! Врагът ще продължи да ви говори, че нищо не се е променило и че ще се върне отново, но той е лъжец и губещ, а в действителност той се бои от вас!

следваща глава ОЩЕ НЕЩО ЗА ИМЕНАТА