ВЕЛИКОТО ПОРЪЧЕНИЕ КЪМ ЦЪРКВАТА

И тия знамения ще придружават повярвалите; в мое име бесове ще изгонват, нови езици ще говорят. (Марк 16:17)

Кой проповядва в църквата, че благовестието е спасението, когато сам Исус каза, че то е само четвърт част от цялото? Защо пророците и пасторите се опитват толкова упорито да изтрият другите три части? Павел казва, че ако се опитаме да изтрием или променим част от истинското благовестие, то тогава сме под проклятие.

6) Чудя се как вие оставяте оногова, който ви призва чрез Христовата благодат и така скоро преминавате към друго благовестие; 7) което не е друго благовестие, но е дело на неколцината що има, който ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие. 8) Но ако сами ние или ангел от небето ви проповядваме друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет. 9) Както ей сега казахме, сега пак го казвам: Ако някой ви проповядва друго благовестие освен онова, което приехте, нека бъде проклет. 10) защото на човеци ли искам да угоднича сега или на Бога? Или искам да угаждам на човеци? Ако угаждах още на човеци не щях да съм Христов слуга. 11) Защото ви известявам, братя, че проповядваното от мене благовестие не е човешко 12) понеже аз нито от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, но чрез откровение от Исуса Христа. (Галатяни 1:6-12).

Ако Павел и Исус следваха всяка от четирите стъпки, то защо да не го правим и ние?

Така щото всеки, който мисли, че стои, нека внимава да не падне. (1 Коринтяни 10:12)

Така и Господ е наредил щото проповедниците на благовестието да живеят от благовестието. (1 Коринтяни 9:14).

3) Но боя се да не би както змията измами Ева с лукавството си, да се разврати ума ви и да отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христа. 4) Защото ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когото ние не сме проповядвали или ако получите друг дух, когото не сте получили или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно го търпите. (2 Коринтяни 11:3-4).

Но уморявам тялото си и го поробвам, да не би като съм проповядвал на другите сам аз да стана неодобрен. (1 Коринтяни 9:27).

Можем да видим големите апостоли и евангелизатори в Библията да следват четирите стъпки и макар, че някои не са били под директното ръководство на Исус, да получават същите резултати като Него.

5) Така Филип слезе в града Самария и им проповядваше Помазаника. 6) И народът единодушно внимаваше на това, което Филип им говореше, като слушаха всичко и виждаха знаменията, които вършеше. 7) Защото нечистите духове, като извикваха със силен глас, излизаха от мнозина, които ги имаха; и мнозина парализирани и куци бидоха изцелени. 8) тъй щото настана голяма радост в оня град. (Деяния 8:5-8).

Всичко се свежда до това: ако искаме истински и трайни резултати, то трябва да правим нещата по Божия начин.

Голяма част от разочарованието във вярващите, които ходят на църква се дължи на изопаченото и непълно поучение, че нуждите им през седмицата ще бъдат изобилно снабдени само като дават повече в неделната служба. Още по-зле звучи поучението, че ако дадете един долар в замяна ще ви бъдат дадени сто. Тогава защо да не дадем сто, че да получим хиляда? Тези думи на обещание не идват от Бога. Тези проповедници не взимат под внимание истинския духовен закон за сеитбата и жътвата, а просто проповядват светска хуманистична доктрина взета назаем от банковите стратегии за инвестиции на уолстрийт, като прикачват към нея Божието име и цитират стихове, като тези в Малахия 3:8-11. Вярно е, че ние трябва да дадем на Бога онова, което така и така му принадлежи – 10% от първака на всичките доходи. Можем да видим ясно това в стих 8, а също и на други места като 1 Коринтяни 9:7-13; Битие 28:22; Числа 18:26; Левит 27:30; Второзаконие 14:22 и т.н.

Забележка: Скорошни проучвания показват, че едва 18% от християните отделят своя десятък, което означава, че 82% от тях карат крадени коли!

Трябва да вземем под внимание и стиховете в Малахия 3:5, 7, 11, 13-15, когато обещаваме на хората, че ако дават (физически) пари според ст. 10) Донесете всички приноси във влагалището (църквата или Божия служител/ка) то Бог ще отвори небесните прозорци и ще излее благословенията си така, щото няма да има място за тях 11) И заради нас ще смъмри поглъщателя, то те ще изпълнят всички условия, за да не попаднат под проклятие.

Така например според ст.9)Вие сте наистина проклети (духовно) с проклятия, които не идват само поради неплащане на десятъка, но и поради всичко изброено в ст.(5) баяния, прелюбодейства, лъжливи клетви, угнетяване на наемниците в заплатата, лошо отношение към вдовиците и сирачетата, поради онеправдаване на чужденците и лошо отношение към Господа.

В стих (7) проклятията идват поради отклоняване от наредбите (включващо присъди, заповеди, закононарушения и престъпления).

Обърнете внимание също, че проклятията в стих (11), които се отнасят до преждевременно хвърления плод и разрухата кореспондират с проклятията изброени в Левит 26:14-39 и Второзаконие 28:15-68.

Бог изброява още неща в ст.(13) Вашите думи са били безочливи против Мене, казва Господ, а вие казвате: Що сме говорили против тебе? Това означава, че вие сте склонни по-скоро да отхвърлите обвиненията, отколкото да искате прошка.

14)вие рекохте: Напразно служим Богу; и каква полза, че сме пазили заръчаното от него и че сме ходили с жалеене пред Господа на силите? Това е пример за говорене против Господа и невъзможност да вземеш потенциалните благословения, защото ги спираш сам,   чрез греха и липсата на покаяние от своя страна и нежеланието да поискаш прошка със своята уста. Ако всичко това не е ясно, тогава погледнете в Левит 26:39-42 и 1 Йоан 1:9.

15) И сега ние ублажаваме горделивите, Да! Ония, които вършат беззаконие успяват; даже изкушават Бога и се избавят. Толкова далеч може да стигнат гордостта и порока! Но всичко може да бъде простено, още повече сега в името на Исус и чрез Неговата кръв. Можем да получим дори освобождение!

Истината е, че има много причини от ваша страна и от страна на вашите предци (Изход 20:5) (Изход 34:7), които да ви носят бедност и недоимък. (Римляни 2:9-11) (Галатяни 6:7-8) (Ефесяни 6:8) (Откровение 13:10). Но само даването на повече пари и намислянето на едно желание няма да разреши съществуващия проблем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не губете кураж! Ние ще разчупим всички проклятия, след като сме положили достатъчна основа, която не само ще позволи това разчупване, но и ще ви даде възможност да ходите в трайна победа след това.

По-напред споменахме за проклятията в Левит 26 и Второзаконие 28, а сега ще дадем пример. Когато се опитваме да разчупим дадено проклятие, това което правим е отричане от греха, като го назоваваме с възможно най-точното име, начина по който е извършен и който е дал легално право на Сатана да властва над нас. По същия начин ние искаме да локализираме най-точно проклятието в неговия първоизточник. С други думи намираме мястото, където Бог Отец ясно казва, че ще бъдем благословени, чрез вършенето на нещо, или чрез въздържането, както и обратното.

Както врабче в скитането си, както лястовица в летенето си, така и безпричинна проклетия не постига. (Притчи 26:2).

В Левит 26:2-13 и Второзаконие 28:1 -13 са изброени благословенията, следвани от проклятията съответно в Левит 26:14-39 и Второзаконие 28:14-68. Повторният им прочит, както и прочита на предходните страници ще ви покаже, че те не са свързани само със закона, но се отнасят и до съдби, статути, заповеди, наставления, престъпления, противоречия, поклонение на чужди богове, окултни грехове, сексуални грехове (като кръвосмешение и задиряния) и много други.

В Левит 26:39-42 виждаме, че е възможно да бъдем в заветни отношения с Бога, само ако спазваме Словото Му, и ако престъпим заповедите Му, пак можем да възстановим позицията си на благословени като се върнем и правим нещата по Божия начин, като се освободим от областите, които ни пречат да вземем благословенията.

Нашият завет според Божието Слово се отнася до 1) спасение, 2) освобождение, 3) емоционално изцеление и освобождение, 4) физическо изцеление (Лука 4:18-19) (Исая 61:1-3) и 5) възстановяване на всичко, което е било изгубено (Римляни 5:17-21).

Има много стихове, които показват, че заветът ни с Бога може да бъде разтрогнат и това да доведе до премахване на Неговата защита и да ни направи открити за враждебни атаки.

39) Погнусил си се от завета си със слугата си; унизил си короната му до земята 40) съсипал си всичките му огради; превърнал си крепостите му газва лини. 41) разграбват го всички, които минават по пътя; стана за укор на съседите си. 42) Възвисил си десницата на противниците му; зарадвал си всичките му неприятели. 43) още си утъпил острото на меча му и не си го укрепил в беда. (Псалм 89:39-43).

9) А сатана в отговор рече: Дали без причина се бои Йов от Бога? 10) Не си ли обградил отвсякъде него и дома му и всичко що има? Благословил си делата на ръцете му и имота му се е умножил по земята. (Йов 1:9-10)

Който копае яма ще падне в нея; и който разбива ограда него змия ще ухапе. (Еклисиаст 10:8).

Защо? Прочетете стихове 30 и 31 и по-долу 30) Чадата му ако оставят закона ми и не ходят в съдбите ми 31) ако престъпят повеленията ми и не опазят заповедите ми (Псалм 89:30-31).

Обърнете внимание, че Бог говори за Неговите деца, а не просто за езичниците.

Ето го и наказанието:

Тогава ще накажа с тояга престъпленията им и с бич беззаконията им. (Псалм 89:32).

Обърнете внимание на бедността и недоимъка в Псалм 89 ст.(44), съкращаване дните на младостта и срама(45), Божия гняв (46) и вика за избавление (48).

И ето ни седнали в църквата, където проповедника говори за жътва и приятни обещания без да обясни нищо духовно за да не би да ви изплаши или да го сметнете за краен и фанатичен с „цялата тази духовност“. Затова ви казва: „Сейте парите си на добра почва!“. Но вие вече сте сели седмица след седмица, а още не сте видели нищо да никне, камо ли да го пожънете.

И така, какво да правите?

Ако проблемът беше в колата щяхте да вземете наръчника и да откриете каква е повредата, нали? А после да я отстраните. Защо тогава не отидем да погледнем какво казва Божия справочник за проблема с посятите пари?

Левит 26:16 казва:и вие сеете семето си напразно, защото враговете ви ще го ядат. Кой е нашият враг? Сатана, демоните и/ или хората обладани от тях и изпратени или допуснати от Бога да дойдат против нас.

В Левит 26:19 виждаме небето като желязо и земята като мед, което означава, че зърното няма да получи нито дъжд, нито добра почва.

Според Левит 26:20 Силата ви ще се изждивява напразно. С други думи вие ще работите все повече и повече, но винаги нещо ще се обърква и ще пречи да получите очаквания резултат. Или още по-лошо – нещата ще станат толкова зле, че няма да получите никакъв резултат. Това звучи ли ви познато? Останалата част от ст.20 гласи: земята ви няма да дава рожбите си и дърветата на земята ви няма да дава плода си.

В Псалм 1:1-3 Давид казва, че са благословени ония, които изпълняват Божиите наставления и тук, както и на много други места ние сме сравнени с дърветата.

Ще бъде като дърво посадено при потоци вода, което дава плодът си на времето си и чиито лист не повехва. Във всичко що върши ще благоуспява. (Псалм 1:3).

В Матей 7:17-18 Исус казва, че доброто дърво (ние) не може (не бива) да даде лош плод, но ще (трябва) да принесе добър плод. В Матей 7:20 Той казва, че ще ни познаят по плодовете. В 7:19 ни се казва да принасяме добър плод, за да не бъдем отсечени и изгорени.

Спомняте ли си как Исус прокле смокинята, която не даваше (добър) плод в Мат.21:19? Впоследствие корените на дървото изсъхнаха. Дърветата имат надземна част, която се вижда (клони и листя), така както и подземна коренова система. В сърцето на всеки лош плод се крие невидима духовна причина, която е толкова реална, колкото и корените на дървото. Неизбежно е, ако искаме да добием добър плод да посегнем на кореновата система, за да променим нещата, а това означава да премахнем греха.

2) Вземи си един свитък книга, та напиши в него всичките думи, които ти говорих против Израиля, против Юда и против всичките народи от деня когато почнах да ти говоря от дните на Йосия дори до днес 3) дано чуе юдовия дом всичкото зло, което аз мисля да им направя, тъй щото да се върнат всеки от лошия си път и аз да простя беззаконието им и грехът им. (Еремия 36:2-3).

1) Ето, ръката на Господа не се е скъсила, та да не може да спаси, нито ухото му отъпяло та да не може да чуе; 2) но вашите беззакония са ви разлъчили от Бога ви и вашите грехове са скрили лицето му от вас та не ще да чуе. 12) Защото се умножиха пред тебе престъпленията ни и греховете ни свидетелстват против нас; защото престъпленията ни са пред нас, а колкото за беззаконията ни ние ги знаем. (Исая 59:1-2, 12).

2) Измий ме съвършено от беззаконието ми и очисти ме от греха ми 9)отвърни лицето си от беззаконията ми и всичките ми беззакония изличи. (Псалм 51:2, 9). Виж също (Еремия 31:34) (Псалм 32:1-2, 5) (Псалм 51:2, 9) (Еремия 36:2-3) (Исая 59:1-2,12).

След това, разбира се трябва да бъде унищожено първичното семе, от което е изникнал корена на греха. Това по всяка вероятност ще се окаже наследствено проклятие или някаква сърдечна болка появила се вследствие на злоупотреба с тази личност в миналото (Лука 4:18) (Исая 61:3). 2 Царе 19:30 казва, че корените долу ще дават плод горе.

Йоан Кръстител мъдро отбелязва в Матей 3:10 И сега брадвата лежи при корените на дървото. Това ще ни позволи да спрем да даваме лоши плодове и да произведем добри плодове съответствени на покаянието (Матей 3:8). Брадвата е брадвата на покаянието (Матей 3:2). Трябва да се отречем от греховете (плода) и престъпленията (корените), да се покаем, след което духовните сили, които стоят зад тях (крепостите) и проклятията (пазителят на проклятията или силният) да бъдат изгонени. Не можеш да измолиш прощение с изгонване или да се отречеш като гониш, защото това не е библейско (Марк 16:17-19) (Матей 12:29).

Семето представлява лъжа от Сатана, в която той ни е накарал да вярваме и която е противоположна на онова, което Бог мисли в действителност за дадено събитие. Така например злоупотребата с нас произвежда горчивина, непростителност и т.н. всичко това може да бъде премахнато, чрез правилно поучение върху истината за духовните причини и следствия. С други думи щом Библията казва, че проклятията са нещо реално, значи те наистина са такива. И щом според Писанието Сатана и демоните съществуват, то това наистина е така. И щом Бог казва, че можем да се освободим и да бъдем благословени от Бога, значи това наистина е възможно!

В противоречие с познатото“Надявам се“ и погрешните учения на „Пастор Гордост“, който не иска да си изцапа ръцете, няма нито един стих, който да казва, че Исус изгонва всичко това вместо нас, но затова пък има много стихове, които сочат, че ние трябва да извършим освобождение в Неговото име. Ние можем да сторим това, чрез силата основана на позицията ни в Христа, който ни е дал ключовете на царството в Матей 16:19 и 18:18. Той ни е издигнал в позиция на власт и ни е поставил в Небесни места с Него. (Ефесяни 2:6) Далеч по-горе от всяко началство и власт и над всяко име с което се именуват не само в този свят, но и в бъдещия. (Ефесяни 1:21) (виж също Битие 1:26-27).

7) Затова слушайте, пастири, Господнето слово 8 )Заклевам се в живота си, казва Господ Йеова, понеже стадото ме стана корист и овците ми станаха храна на всичките полски зверове защото нямаше пастир и пастирите ми не потърсиха овцете ми, но пасеха себе си и не пасоха овците 9) затова слушайте, пастири Господното слово 10) Така казва Господ Йеова: Ето, аз съм против пастирите и ще изискам овцете си от ръцете им и ще ги направя да не пасат вече овците; пастирите няма да пасат вече себе си, защото ще избавя овците си от устата им, та да не им бъдат за храна. 1б) Ще потърся изгубената и ще докарам пропъдената, ще превържа ранената и ще подкрепя немощната; но угоените и яките ще погубя; с правосъдие ще ги паса. (Езекиил 34:7-10, 16).

16) И един ден като отивахме на молитвеното място, срещна ни  една мома,   която  имаше  предсказвателен  дух  и  чрез прокобяването си докарваше голяма печалба на господарите си. 17) Тя вървеше подир Павла и нас та викаше: Тия човеци са слуги на всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение. 18) Това тя правеше много дни наред. А понеже твърде дотегна на Павла, той се обърна и рече на духа: Заповядвам ти в името на Исуса Христа да излезеш от нея. И излезе в същия час.(Деяния 16:16-18).

И Стефан пълен с благодат и сила вършеше големи знамения и чудеса между людете. (Деяния 6:8).

Левит 26:22 говори за бедността и недоимъка като проклятие върху добитъка и неговата гибел, което кореспондира с Второзаконие 28:31, където се казва:

Говедото ти ще бъде заклано пред очите ти и няма да ядеш от него; осела ти ще бъде грабнат пред тебе и няма да се повърне; овците ти ще бъдат предадени на неприятелите ти и не ще имаш кой да ги избави. (Второзаконие 28:31).

Обърнете внимание на това, че в Левит 26:22 разрушителят (демон) (Изход 12:23) (Изход 15:21) (Йоан 10:10) (Второзаконие 7:23) (1 Коринтяни 10:10)  (Притчи 28:24) (Псалм 17:4) е използван, за да извърши делото на проклятието, чрез духовно определен ред. Всяко съмнение в реалността на Второзаконие 28:30 може да бъде отстранено като си припомним болестите по устата и копитата, лудата крава и много други епидемии, които са довели до банкрут хиляди фермери в Европа, Канада и САЩ. Те са били принудени да гледат как стадата (единственият източник на печалба) се руши пред очите им без да могат да ги „изядат“. На врага му е позволено също да краде, да коли и да погубва. (Йоан 10:10).

На разрушителя му е дадено разрешение да пояде всичко в това число малките и семената, за да не можеш да започнеш отново. (Второзаконие 28:51). Вижте също Второзаконие 28:51-52. Сравнете го с онова, което можете да получите, когато проклятията бъдат премахнати: 4) тогава ще ви дам дъждовете на времето им и земята ще даде рожбите си и полските дървета ще дадат плода си. 5) Вършитбата ви ще трае до гроздобер и гроздобера ще трае до сеитба; и ще ядете хляба си до насита и ще живеете безопасно в земята си. 6) Ще дам мир на земята и ще си лягате и никой няма да ви плаши и ще изтребя лошите зверове от земята и нож: няма да замине през земята ви. (Левит 26:4-6)

2) И всички тия благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог 3) Благословен ще бъдеш в града и благословен ще бъдеш на полето; 4) Благословен ще бъде плода на утробата ти, плода на земята ти и плода на добитъка ти, рожбите от говедата и малките от овците ти 5) благословен коша ти и нощвата ти 6)благословен ще бъдеш при влизането си и благословен при излизането си 8) Господ ще заповяда да дойде благословение за тебе в житниците ти и във всичките ти предприятия и ще те благославя в земята, която Господ твоя Бог ти дава. 11) Господ ще те направи да изобилстваш с блага в плода на утробата ти, в плода на добитъка ти и в плода на земята ти върху земята ти в земята, която Господ се е клел на бащите ти да ти я даде. 12) Господ ще ти отвори доброто си съкровище, небето, за да дава дъжд на земята ти на времето му и да благославя всичките дела на ръцете ти; и ти ще заемаш на много народи, а няма да вземаш назаем. 13) Господ ще те постави глава, а не опашка та ще бъдеш само отгоре и няма да бъдеш отдолу, ако слушаш заповедите на Господа своя Бог, които днес ти заповядам да ги пазиш и вършиш. (Второзаконие 28:2-6, 8, 11-13).

Списъкът на проклятията, който следват непокорството на Божиите думи започва във Второзаконие 28:15 всички тия проклетии ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе.

16) Проклет ще бъдеш в града и проклет ще бъдеш на полето 17) проклет ще бъде кошът ти и нощвата ти 18) проклет ще бъде плода на утробата ти и плодът на земята ти, рожбите от говедата ти и малките от овците ти, 20) Господ ще праща върху тебе проклетия, смущение и разорение във всичките предприятия, които предприемаш да вършиш докато бъдеш изтребен и погинеш скоро поради злите дела чрез които си ме оставил. (Второзаконие 28:16-18, 20).

Във Второзаконие 28:22 виждаме изсушителен вятър (сухи и силни ветрове, които носят засушаване) и мана. Когато се отнася до къщите това означава проказа. Виж Левит 14:33-53. Маната също разрушава реколтата и кара плодът да пада преди времето си. Виж и Второзаконие 28:40, където се говори за плода и маслото. Спомнете си, че помазването с масло се използва за изцеление (Яков 5:14) и как Святия Дух често се свързва с маслото или се представя от него. Във Второзаконие28:24 виждаме суша в земята, която работи заедно с разрушителя.