Стъпки към свобода в Христос

Свободата в Христос от демоничната заблуда и намеса е наследство на всеки вярващ. Църковните отци със сигурност са осъзнавали реалността на духовния свят, в който живеем, и са свидетелствали за победата, която имаме в Христос. Тертулиан пише:

Подигравайте се колкото искате, но ако можете, накарайте и демоните да се подиграват заедно с вас; нека отрекат, че Христос идва да съди всяка човешка душа… Накарайте ги да отрекат, че за своето нечестие те вече са осъдени, че са пазени за този последен съден ден заедно с всичките си поклонници и дела. Ами че всичката власт и мощ, която имаме над тях, е от призоваването на името на Христос и припомнянето на бедите, с които Бог ги заплашва. Като се страхуват от Христос в Бога и от Бога в Христос, те стават покорни на слугите на Бога и Христос. Така че при нашето докосване и дишане, треперещи пред мисълта и осъзнаването за онези съдни огньове, те напускат при нашата заповед телата, в които са влезли, с нежелание и тъга. (Ferguson, Demonology, p. 130).

Ориген насърчава: „Християнинът — истинският християнин имам предвид — който се е покорил само на Бога и Неговото Слово, няма да страда от демони, защото Той е по-могъщ от демоните… Защото ние ги презираме и демоните, когато са презирани, не могат да навредят на хората, намиращи се под защитата на Този, който в единство може да помогне на всички, заслужили Неговата помощ.” (Ferguson, Demonology, p. 130).

Христос те е освободил чрез Своята победа над греха и смъртта на кръста. Но ако си изгубил в известна степен свободата си, защото не си се съпротивил твърдо във вяра или защото не си се покорил на Бога, твоя е отговорността да направиш необходимото, за да установиш правилни взаимоотношения с Бога. Твоята вечна съдба не е заплашена, ти си на сигурно място в Христос. Но всекидневната ти победа в Него ще бъде разклатена в най-добрия случай, ако не извършиш своята част да се укрепиш в тази свобода.

Помни: ти не си безпомощна жертва във войната между две почти равносилни суперсили. В сравнение с ограничената мощ на Сатана Бог е извън всякакви класации в Своето всемогъщество, вездесъщие и всезнание — а ти си в Него! Понякога реалността на греха и присъствието на злото може да изглеждат по-реални от реалността и присъствието на Бога, но това е част от заблудата на Сатана. Той е победен враг и ние сме в Христос, вечния Победител. Ето защо се покланяме на Бога: Неговите божествени атрибути са винаги пред очите ни, за да отричат лъжите на Сатана. Едно истинско познаване на Бога и собствената ни самоличност в Христос в най-голяма степен определят душевното ни здраве. Една лъжлива концепция за Бога и неправилното обожествяване на Сатана в най-голяма степен допринасят за душевните болести.

В тази глава искам да представя седем конкретни стъпки, които трябва да предприемеш, за да преживееш пълната свобода и победа, които Христос е купил за теб на кръста. Не очаквай някой друг да направи вместо теб това, което ти сам трябва да направиш. Ако си изгубил свободата си, то е заради това, което трябва да направиш. Съответно свободата ти ще бъде резултат на това, което сега избираш да вярваш, да изповядваш, да простиш, да отхвърлиш и забравиш. Никой не може да вярва вместо теб. Битката за твоя ум може да бъде спечелена, когато ти лично избереш истината.

Когато преминаваш през тези стъпки на свободата, помни, че Сатана ще бъде разгромен, само ако ти лично му се противопоставиш устно. Той не е длъжен да се подчинява на твоите мисли. Само Бог има пълно знание какво има в твоя ум. Когато правиш всяка стъпка, важно е ти вътрешно да се покоряваш на Бога и след това да се съпротивяваш на дявола на глас, като прочиташ на глас всяка молитва и твърдение (Яков 4:7).

Следващите стъпки не са нищо повече от сериозен преглед на нравствеността ни и бетонно посвещение на истината. Дори ако проблемите ти произтичат от източник, който не е разгледан в тези стъпки, няма какво да губиш, ако преминеш през тях. Много християнски служения за съветване по света са използвали тези стъпки към свободата с хората, дошли при тях, в добавка към необходимата лична терапия. В най-лошия случай просто ще изправиш взаимоотношенията си с Бога по тези въпроси.

Преди да преминеш стъпките, моли се на глас със следната молитва и направи следната декларация.

Молитва

Скъпи небесни Отче, признавам Твоето присъствие в тази стая и в моя живот. Ти си единственият всезнаещ, всемогъщ и вездесъщ (присъстващ навсякъде) Бог. Аз съм зависим от Теб, защото без Христос не мога да направя нищо. Заставам върху истината, че всяка власт на небето и на земята бе дадена на възкръсналия Христос и тъй като аз съм в Христос, споделям тази власт, за да мога да правя ученици и да освобождавам пленниците. Моля Те да ме изпълниш със Святия Си Дух и да ме водиш на всяка истина. Моля се за Твоята пълна защита и за Твоето водителство. В името на Исус се моля. Амин.

Декларация

Като Божие дете, което седи с Христос в небесни места и в името и властта на Господ Исус Христос, заповядвам на Сатана и всеки зъл дух да ме освободят, за да мога да бъда свободен да познавам и избирам Божията воля. Посвещавам себе си да върша Божията воля и да покорявам тялото си на своя небесен Баща като жива жертва, като инструмент на правдата. Отказвам да се плаша от лъжите на Сатана или да се поддавам на какъвто и да е физически тормоз. Аз съм Божие дете и злият не може да ме докосва.

Стъпка 1: Имитация срещу действителност

Първата стъпка към свободата в Христос е да отхвърлиш предишно или настоящото си участие във вдъхновени от Сатана окултни практики или лъжливи религии. Може да си опитвал много начини в миналото за разрешаване на духовните си проблеми и търсене на значение в живота. Всяка дейност или група, която отрича Исус Христос и предлага водителство чрез някакъв друг източник, а не абсолютната власт на писаното Божие Слово, или изисква тайно посвещение, трябва да бъде изоставена. Никой християнин няма работа да се заплита с група, която не е напълно прозрачна за всичките си действия (1 Йоан 1:5, 7). Ако водачите на някоя група изискват пълна власт, вместо да служат на нуждите на своите членове, не им се покорявайте.

Ранната църква е включвала в своята публична изповед на вяра: „Аз те отхвърлям Сатана, както и всичките ти дела и пътища“. Католическата църква, източноправославната църква и много други литургични църкви все още изискват това отричане като част от приемането на вярата. По някаква причина то е изчезнало от повечето евангелски църкви. Ти трябва не само да избереш истината, но да се отречеш от Сатана и лъжите му. Няма среден път при истината. Исус каза: „Който не е с Мене, той е против Мене; и който не събира заедно с Мене, той разпилява“ (Лука 11:23). Няма много пътища към Бога; има само един път (Йоан 14:26). Християните не са тесногръди, когато застават твърдо на това, което Бог е заявил.

Когато преценяваме имитациите на християнството, няма по-важен критерий от Личността Исус Христос. Апостол Павел пише: „Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати ума ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христа. Защото, ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когото не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно го търпите“ (2 Коринтяни 11:3, 4). Другите религии и култове може да говорят за Исус, но Го представят по друг начин, а не както е представен в Свещеното Писание. Те може да говорят за същия исторически Исус, но не за Божия Син, за Алфа и Омега и за великия Аз СЪМ. Исус каза: „По тая причина ви рекох, че ще умрете в греховете си; защото ако не повярвате, че съм това, което казвам, в греховете си ще умрете“ (Йоан 8:24). Ако вярвате в Исус, представен по някакъв друг начин, а не както е в Библията, ще получите съвсем друг дух вместо Святия Дух и съвсем друго евангелие вместо евангелието на благодатта.

За да ви помогна да прецените своите предишни духовни преживявания, попълнете приложения в раздела за допълнителна помощ „Тест за нехристиянски духовни преживявания“ в края на тази книга. Списъкът не е пълен, но ще ви даде насока да определите доколко сте участвали в нехристиянски дейности. Докато преминавате тази стъпка, молете се по следния начин:

Скъпи небесни Татко, моля Те да пазиш сърцето и ума ми и да ми разкриеш всички дейности, чрез които съзнателно или несъзнателно съм се заплел в култови или окултни практики, лъжерелигии и лъжеучители. В името на Исус се моля. Амин.

Запишете всичко, което Бог влага в ума ви. След като сте сигурни, че списъкът е пълен, молете се със следната молитва за всяка практика, религия и учител:

Господи, признавам, че съм участвал в…..
Моля за Твоята прошка и отхвърлям …..
като имитация на истинското християнство.

Не се притеснявайте, ако трябва да изповядате няколко категории. Много страдащи хора като вас са били заблудени в този свят, пълен със секти, лъжерелигии и лъжеучители. Работил съм с хора, които са подчертавали половината списък.

Някои се колебаят да попълнят теста, защото не вярват, че действително са участвали в такива дейности. Но ако някой в семейството ти е участвал, може би няма да е лошо да отбележиш това в своя списък от дейности за отхвърляне, в случай, че несъзнателно си дал на Сатана място. Една млада жена, която съветвах, просто придружавала майка си, докато тя отивала при ясновидка, вследствие на което дъщерята си тръгнала със собствен дух-водач. Един бивш мисионер ми разказа как докато служил в Китай, посетил будистко погребение и несъзнателно участвал в ритуала, като свалил обувките си, което било действие на поклонение в много източни религии. Същата вечер демоните му се присмивали, докато се опитвал да се заеме с обичайното общуване с Бога. Когато чул касетите ми по този въпрос, се отрекъл от всякакво участие в езически религии и заповядал на злите духове да напуснат. Те го сторили.

Не се изненадвай, ако срещнеш съпротива, докато изпълняваш тази стъпка. Една мормонка, която посети една от конференциите ми, разказа, как вътрешният и глас й повтарял цял ден: „Махай се от тук. Той е точно този, за когото те предупреждавах.“ Тя останала обаче и намерила свобода в Христос. По-късно тя доведе другите членове на семейството си на една друга конференция. Сатана не желае да бъдеш свободен и ще направи всичко, което може, за да ти попречи да изпълниш тези стъпки към свободата.

Стъпка 2: Заблуда срещу истина

Истината е на първо място откровение от Божието Слово, но тя включва също искреност вътре в човека (Псалми 51:6). Когато Давид живееше в лъжа, той страдаше много. Когато накрая намери свободата, като призна истината, той писа: „Блажен оня… в чийто дух няма измама“ (Псалми 32:2). Трябва да отхвърлим всяка лъжа и да говорим истината в любов (Ефесяни 4:15, 25). Един душевно здрав човек е човек, който е наясно с действителността и е относително свободен от тревога. И двете качества трябва да характеризират християнина, който е отхвърлил заблудата и е прегърнал истината.

Започнете тази критична стъпка, като се молите на глас със следната молитва:

Скъпи небесни Татко, знам, че ти желаеш искреност вътре в човека и ако се изправим пред тази истина, сме на пътя към освобождаването (Йоан 8:32). Признавам, че съм бил заблуждаван от бащата на лъжите (Йоан 1:8). Моля се в името на Господ Исус Христос, Ти, небесният Отец, да смъмриш всички измамни духове заради пролятата кръв и възкресението на Господ Исус Христос. И тъй като чрез вяра съм Те приел в живота си и сега седя с Христос в небесни места (Ефесяни 2:6), заповядвам на всички измамни духове да ме напуснат. Сега моля Святият Дух да ме упътва на всяка истина (Йоан 16:13). Моля Те: „Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми; опитай ме и познай мислите ми; и виж дали има в мене оскърбителен път; и води ме по вечния път“ (Псалми 139:23, 24).

В името на Исус се моля. Амин.

Да избереш истината може да се окаже трудно, ако си живял в лъжа в продължение на много години. Може би ще е нужно да потърсиш професионална помощ, за да изкорениш всички защитни механизми, които си си изградил през това време, за да оцелееш. Християните се нуждаят само от една защита: Исус. Знанието, че си простен и приет като Божие дете те освобождава да се обърнеш с лице към действителността и да заявиш своята зависимост от Него.

Измамата е най-фината от всички сатанински крепости. Забелязвал ли си някога, че всички хора, които са пристрастени към нещо, лъжат себе си и другите почти постоянно? Алкохоликът лъже за пиенето си, жената с анорексия лъже относно яденето, сексуалният маниак лъже за поведението си. Лъжата е неправилна защита, подсказана от бащата на лъжата, Сатана (Йоан 8:44). Един пастор ми разказа за няколко лекуващи се алкохолици в неговата църква, които образували група за подкрепа. Те настоявали девизът в брошурата им да звучи: „Уморен ли си да слушаш тези гласове?“ Посетете събиране на анонимните алкохолици и ще чуете фрази като „Не обръщай внимание на сбирщината в главата си“. Лъжите на Сатана са в сърцето на пристрастеното поведение. Духовната страна на пристрастяването не може да бъде пренебрегната.

Вярата е библейският отговор на истината и да вярваш на истината е въпрос на избор. Когато някой каже: „Искам да вярвам на Бога, но някак не мога“, той просто е заблуден. Разбира се, че можеш да вярваш на Бога! Вярата е нещо, което решаваш да направиш, не нещо, което просто ти се прави. Да вярваш на истината не означава да правиш нещо истина; то е истина, затова го вярваме. Движението Ню Ейдж и последователите на възгледа „назови го и го изискай“ изкривяват истината, като казват, че ние създаваме реалност чрез това, което вярваме. Вярата не създава действителността, вярата отговаря на действителността. Не е достатъчно просто да „вярваш“, има значение какво и на кого вярваш. Всички вярват в нещо и всеки ходи с вяра според това какво вярва. Ето защо вярата не може да бъде напомпана. Всеки опит да живеем с вяра над това, което знаем със сигурност като вярно, е основаване на предположения. Ако вярваш само на това, което чувстваш, ще бъдеш воден в живота от един емоционален импулс след друг. Пътят на истината започва с истината от Божието Слово. Вярвай истината и ходи с вяра според това, което вярваш и тогава чувствата ти ще влязат в хармония с това, което мислиш и начина ти на поведение.

Исторически църквата е открила голяма стойност в публичното деклариране на вярата. Апостолското верую и Никейският символ на вярата са били рецитирани в продължение на векове. Прочетете на глас следната изповед на вярата и го правете толкова често, колкото е необходимо, за да обновявате ума си и да заставате твърдо на истината. Препоръчвам ви да я четете всеки ден в продължение на няколко седмици, особено ако тъкмо разрешавате личен духовен конфликт.

Доктринална изповед

Признавам, че има само един истинен и жив Бог (Изход 20:2, 3), който съществува като Отец, Син и Святи Дух и че Той е достоен за всичката почит, хвала и поклонение като Творец, Вседържител, Началото и Края на всичко (Откровение 4:11; 5:9, 10; Исая 43:1, 7, 21).

Признавам Исус Христос като Месията, Словото, което стана плът и пребивава сред нас (Йоан 1:1, 14). Вярвам, че Той дойде да съсипе делата на Сатана (1 Йоан 3:8) и Той ограби началствата и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях (Колосяни 2:15).

Вярвам, че Бог е доказал любовта Си към мен, защото когато още бях грешник, Христос умря за мен (Римляни 5:8). Вярвам, че Той ме освободи от царството на тъмнината и ме пресели в Своето царство и в Него имам изкупление, прощение на греховете (Колосяни 1:13, 14).

Вярвам, че сега съм дете на Бога (1 Йоан 3:1-3) и че седя с Христос в небесни места (Ефесяни 2:6). Вярвам, че съм спасен по Божията благодат чрез вяра, че това е дар, а не резултат на дела от моя страна (Ефесяни 2:8).

Избирам да бъде силен в Господа и в силата на Неговото могъщество (Ефесяни 6:10). Не се уповавам на плътта (Филипяни 3:3), защото оръжията на моето воюване не са плътски (2 Коринтяни 10:4). Обличам Божието всеоръжие (Ефесяни 6:10-17) и съм твърдо решен да устоя във вяра и да се противопоставя на лукавия.

Вярвам, че Исус има пълната власт на небето и Земята (Матей 28:18) и че Той е глава на всяко началство и власт (Колосяни 2:10). Вярвам, че Сатана и демоните му са ми подвластни в Христос, защото съм член на Христовото тяло (Ефесяни 1:19-23). Следователно се подчинявам на заповедта да се противя на дявола (Яков 4:7) и му заповядвам в името на Христос да напусне присъствието ми.

Вярвам, че без Христос не мога да сторя нищо (Йоан 15:5), затова заявявам своята зависимост от Него. Избирам да пребъдвам в Христос, за да принасям много плод и да прославям Господа (Йоан 15:8). Заявявам на Сатана, че Исус е мой Господ (1 Коринтяни 12:3) и отхвърлям всякакви имитации на дарби или дела на Сатана в живота си.

Вярвам, че истината ще ме освободи (Йоан 8:32) и че ходенето в светлината е единственият път на общение (1 Йоан 1:7). Затова се изправям срещу заблудата на Сатана, като пленявам всяка мисъл да се покорява на Христос (2 Коринтяни 10:5). Заявявам, че Библията е единственият авторитетен стандарт (2 Тим. 3:15-17). Избирам да говоря истината с любов (Ефесяни 4:15).

Избирам да представям тялото си като инструмент на правдата, като жива и свята жертва и да обновявам ума си, чрез живото Божие Слово, за да докажа, че Божията воля е добра, благоугодна и съвършена (Римляни 6:13; 12:1, 2).

Моля небесния си Отец да ме изпълва със Святия Си Дух (Ефесяни 5:18), да ме води на всяка истина (Йоан 16:13) и да ми дава сила в живота, за да живея над греха и да не угаждам на плътските страсти (Галатяни 5:16). Разпъвам плътта (Галатяни 5:24) и избирам да ходя по Духа.

Отхвърлям всички егоистични цели и избирам крайната цел на любовта (1 Тим. 1:5). Избирам да изпълнявам най-голямата заповед — да обичам Господа своя Бог с цялото си сърце, душа и ум и да обичам ближния си както себе си (Матей 22:37-39).

Стъпка 3: Горчивина срещу прошка

До голяма степен мястото, което Сатана си е извоювал в живота на християните, се дължи на непростителността. Ние сме предупредени да прощаваме на другите, за да не може Сатана да се възползва от нас (2 Коринтяни 2:10, 11). Бог изисква от нас да прощаваме на другите от сърце, иначе ще ни предаде на мъчители (Матей 18:34, 35). Защо прошката е толкова важна за нашата свобода? Заради кръста. Бог не се е отнесъл с нас, както заслужаваме, Той ни даде това, от което сенуждаехме, според Своята милост. Трябва да бъдем милостиви, също както небесният ни Отец е милостив (Лука 6:36). Трябва да прощаваме, както сме били простени (Ефесяни 4:31, 32).

Прошката не означава да забравиш. Хората, които се опитват да забравят, откриват, че не могат. Бог казва, че Той „няма да помни вече“ греховете ни (Евреи 10:17), но Бог, тъй като е всезнаещ, не може да забрави. „Няма да помня вече“ означава, че Бог никога няма да използва миналото ни срещу нас (Псалми 103:12). Забравянето може да е резултат от прошката, но никога не е средство за прошка. Когато използваме миналото, за да обвиняваме другите, не сме им простили.

Прошката е избор, израз на волята. Тъй като Бог изисква от нас да простим, това е нещо, което можем да направим. (Той никога не би изисквал от нас нещо, което не можем да направим.) Но прошката е трудна за нас, защото противоречи на представата ни за справедливост. Ние искаме отмъщение за страданията от нарушението. Но ни се казва никога да не търсим отмъщение (Римляни 12:19). „Защо да го оставям да се изплъзне?“, протестираме ние. Оставяте го да се измъкне отвас, но той никога няма да се измъкне от Бога. Той ще се справи справедливо с него — нещо, което ние не можем да направим.

Но ако не оставиш нарушителите да се измъкнат от теб, ти си вързан за тях и за миналото и това просто означава продължителна болка за теб. Прекрати болката, остави нещата. Ти не прощаваш на някого просто заради него, ти го правиш заради себе си, за да бъдеш свободен. Твоята нужда от прошка не е въпрос между теб и нарушителя, тя е между теб и Бога.

Прошката е съгласие да живееш с последствията от чуждия грях. Прошката струва скъпо, ние плащаме цената за злото, което прощаваме. И все пак ти ще живееш с тези последствия, независимо дали искаш или не; единственият ти избор е дали ще го правиш с горчивината на непростителността или със свободата на прошката. Ето как Исус ти прости — Той пое последствията от твоя грях на Себе Си. Всяка истинска прошка е заместителска, защото никой всъщност не прощава, без да понесе наказанието за греха на другия.

Защо трябва да простим? Защото Христос ни прости. Бог Отец „направи грешен Онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога“ (2 Коринтяни 5:21). Къде е справедливостта? Кръстът прави прошката законно и нравствено правилна: „Защото смъртта, с която умря, Той умря веднъж завинаги“ (Римляни 6:10).

Как прощаваме от сърце? Първо признаваш болката и омразата. Ако прошката ти не стигне до емоционалната сърцевина на миналото ти, тя ще бъде непълна. Това е обичайната маска на евангелистите. Християните чувстват болката от междуличностните обиди, но не си го признават. Нека Бог извади наяве болката, за да може да се справи с нея. Оттук започва изцелението. Помоли Бога да ти припомни онези, на които трябва да простиш, докато четеш следващата молитва на глас:

Скъпи небесни Татко, благодаря Ти за богатството на Твоята благост, милост и дълготърпение, като зная, че Твоята благост ме доведе до покаяние (Римляни 2:4). Признавам, че не съм показал същото търпение и милост към другите, които са ме наранили, и вместо това съм таил горчивина и омраза. Моля се в това време на себеизпитване Ти да ми припомниш само онези хора, на които не съм простил, за да мога да го направя (Матей 18:35). Моля се също, ако съм наранил други, Ти да ми припомниш само тези хора, от които трябва да потърся прошка и доколко трябва да я търся (Матей 5:23, 24). Моля това в скъпоценното име на Исус. Амин.

Докато се молиш, бъди готов в ума ти да се появят имена, които са били изхвърлени от паметта ти. В 95 процента от случаите хората, с които преминавам през този процес, споменават най-напред имената на своите родители. Другото често пренебрегвано име в списъка е самия себе си. Защо трябва да прощаваш на себе си? Защото когато откриеш, че не можеш да обвиняваш Бога за проблемите си, обвиняваш себе си.

Направи списък с онези, които са те наранили. Застани пред кръста, той прави прошката законно и нравствено правилна. Тъй като Бог им е простил и ти можеш да простиш. Реши, че ще носиш товара на техните грехове, без да използваш информацията за техните грехове срещу тях в бъдеще. Това не означава, че толерираш греха им. Толерирането на греха е подигравка с прошката. Трябва винаги да заставаш твърдо срещу греха.

Не чакай да простиш, докато почувстваш желание да простиш, то никога няма да се появи. За чувствата е нужно време, за да изцелеят, след като е взет изборът и Сатана е изгубил мястото си (Ефесяни 4:26, 27).

За всеки човек от твоя списък кажи: „Господи, прощавам на (име) за (греха)„. Не казвай: „Господи, моля те помогни ми да простя“, защото Той вече ти помага. Не казвай: „Господи, искам да простя“, защото подминаваш твърдото решение да простиш, което е твоя лична отговорност. Продължи да се молиш за всяка личност поотделно, докато си сигурен, че си се справил с всичката запомнена болка. Докато се молиш, Бог може да ти напомни хора и събития, които са те наранили и които напълно си забравил. Нека го направи, дори ако е болезнено за теб. Той иска да бъдеш свободен. Виждал съм много хора да прощават неизговорими жестокости с много емоции, но свободата, която е дошла в резултат, е огромна. Не се опитвай да отхвърлиш с доводи и обяснения поведението на нарушителя. Прошката се справя с твоята болка, не с поведението на другия. Помни: положителните чувства идват с времето, освобождаването от миналото е решаващият въпрос.

Стъпка 4: Бунт срещу покорство

Живеем сред бунтовно поколение от хора, които смятат за свое право да съдят имащите власт над тях. Християните не правят изключение. Църковните членове са недоволни от хора и критикуват проповедта. Би било много по-добре, ако влезем в поклонение, вместо да критикуваме, и позволим на проповедта да ни съди, вместо ние да я обсъждаме.

Бунтът срещу Бога не води до нищо друго, освен до проблеми. Като наш генерал Господ казва: „Стройте се и Ме последвайте. Няма да ви водя в изкушение и ще ви освободя от злото.“ Но понякога ние казваме: „Не, днес не искам да следвам“. Затова се отделяме от редиците, вършим собствената си воля и накрая ни застрелват. После обвиняваме Бога, че не ни е защитил.

Изкушавани сме също да се бунтуваме срещу човешката власт. Имаме две библейски отговорности по отношение на хората, облечени с власт: да се молим за тях и да им се покоряваме. Единственият случай, когато Бог позволява да не се подчиняваме на земните си водачи, е когато те изискват от нас да направим нещо, което е нравствено погрешно пред Бога. Изследвайте следните пасажи от Свещеното Писание, за да разберете по-добре как трябва да откликваме на властта: гражданско управление (Римляни 13:1-5; 1 Тимотей 2:1-4; 1 Петрово 2:13-16); родители (Ефесяни 6:1-3); съпруг (1 Петрово 3:1, 2); работодател (1 Петрово 2:18-21); църковни водачи (Евреи 13:17).

Като се покоряваме на човешката власт демонстрираме вяра. Когато се покоряваш на тези, които Бог е овластил, ти избираш да вярваш, че Бог ще те защити и ще те благослови, и че всичко ще бъде наред. Помоли Бог да ти прости за онези случаи, когато не си показал покорство и заяви доверието си в Бога да действаш чрез тези, които Той е надарил с власт. След като изповядаш всеки съзнателен бунт срещу Бога, моли се на глас по следния начин:

Скъпи небесни Татко, Ти си казал, че бунтът е като греха на чародейството и непокорството е като нечистотата и идолопоклонничеството (1 Царе 15:23). Знам, че с действия и отношение, аз съм съгрешавал срещу Теб с бунтовното си сърце. Моля да ми простиш моя бунт и се моля чрез пролятата кръв на Господ Исус Христос всяко място, което злите духове са си извоювали заради моето бунтовничество, да бъде освободено. Моля се Твоята воля да хвърли светлина върху всичките ми пътища, за да позная пълната степен на своя бунт и да избера покорния дух и сърце на слуга. В името на Христос Исус моя Господ. Амин.

Стъпка 5: Гордост срещу смирение

Гордостта е убиец. Гордостта казва: „Мога да се справя сам. Мога да се измъкна от тази бъркотия без Божия помощ.“ О, не можеш! Абсолютно се нуждаем от Бога и отчаяно се нуждаем един от друг. Апостол Павел писа: „Ние сме обрязаните, които с Божия Дух се кланяме и се хвалим с Христос Исус и не уповаваме на плътта“ (Филипяни 3:3). Смирението е правилно насочено доверие. Разгледайте инструкциите относно гордостта и смирението в Яков 4:6-10 и 1 Петрово 5:1-10. Контекстът разкрива, че духовният конфликт следва проявата на гордост. Гордостта е това, което накара Луцифер да бъде изхвърлен от небето. Използвай следната молитва, за да изразиш посвещението да живееш в смирение пред Бога:

Скъпи небесни Отче, Ти си казал, че гордостта предшества погибелта и високоумието — падението (Притчи 16:18). Признавам, че не съм се отрекъл от себе си, не вдигам кръста си всеки ден и не Те следвам (Матей 16:24). По този начин съм дал място на неприятеля в живота си. Повярвал съм, че мога да имам успех и да живея победоносно чрез собствената си сила и ресурси. Сега признавам, че съм съгрешил пред Теб, като съм поставял своята воля пред Твоята и съм съсредоточавал живота си около себе си вместо около Теб. Ето, отхвърлям живота за себе си и по този начин отхвърлям всеки достъп, който са получили в частите ми неприятелите на Господ Исус Христос. Моля се Ти да ме водиш, за да не правя нищо от егоизъм или празно високомерие, но в смиреномъдрие да считам другите за по-важни от себе си (Филипяни 2:3). Помогни ми чрез любовта Ти да служа на другите и с уважение да отдавам предимство на другите (Римляни 12:10). Моля това в името на Христос Исус моя Господ. Амин.

След като си се посветил по този начин, сега позволи на Бога да ти посочи конкретните области от твоя живот, където си показал гордост като:

По-силно желание да върша собствената си воля вместо Божията воля

По-голямо разчитане на собствените сили и възможности, отколкото на Божиите

Понякога вярвам, че моите идеи и мнения са по-добри от тези на другите

По-голямо внимание отделям да контролирам другите, отколкото да се себеобуздавам

Понякога смятам себе си за по-важен от другите

Склонност да мисля, че от нищо не се нуждая

Трудно ми е да призная, че съм сбъркал

Склонност да угаждам повече на хора, отколкото на Бога

Прекалено съм загрижен да получа похвалата, която заслужавам

Стремя се да получа признанието, което идва от степени, титли, положение

Често мисля, че съм по-скромен от другите.

Други области, в които сте мислили за себе си по-високо, отколкото е трябвало

За всяко от тези твърдения, което се отнася за твоя живот, моли се на глас:

Господи, съгласен съм, че съм показал гордост в областта на.

Моля те да ми простиш за тази горделивост. Избирам да смиря себе си и да положа изцяло доверието си в Теб. Амин.

Стъпка 6: Окови срещу свобода

Следващата стъпка към свободата се отнася до порочния навик. Хората, които са попаднали в капана грях-изповед-грях-изповед може би трябва да последват инструкциите в Яков 5:16: „Изповядвайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.“ Търсете праведен човек, който ще ви подкрепи в молитва и пред когото можете да отчитате доколко напредвате. Други може би просто се нуждаят от увереността в 1 Йоан 1:9: „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда“. Изповедта не е да кажеш „Съжалявам“, а да кажеш, „Сторих го“. Независимо дали се нуждаеш от помощта на други или просто да изповядаш греха си пред Бога, моли се със следната молитва:

Скъпи небесни Татко, Ти си ни казал да се облечем с Господ Исус Христос и да не се грижим за страстите на плътта (Римляни 13:14). Признавам, че съм се поддал на плътските страсти, които воюват срещу душата ми (1 Петрово 2:11). Благодаря ти, че в Христос греховете ми са простени, но съм прекрачил Твоя свят закон и съм дал на неприятеля възможността да обяви война в телесните ми части (Римляни 6:12, 13; Яков 4:1; 1 Петрово 5:8). Идвам пред присъствието Ти, за да призная тези грехове и да потърся Твоето очистване (1 Йоан 1:9), за да бъда свободен от оковите на греха. Сега Те моля да разкриеш на ума ми начините, по които съм прекрачил нравствения Ти закон и съм оскърбил Святия Дух. В скъпоценното име на Исус се моля. Амин.

Делата на плътта са многобройни. Може да отвориш Библията си на Галатяни 5:19-21 и да се молиш чрез тези стихове, като молиш Господ да ти разкрие начините, по които конкретно си съгрешил. Наша отговорност е да не позволяваме на греха да царува в смъртните ни тела, като използваме телата си като инструменти на неправдата (Римляни 6:12, 13). Ако се бориш с порочни сексуални навици (порнография, мастурбация, безразборни сексуални връзки) или изпитваш сексуални трудности и ти липсва интимност в твоя брак, моли се така:

Господи, моля Те да разкриеш на ума ми всяка сексуална злоупотреба с тялото ми като инструмент на неправдата. В скъпоценното име на Исус се моля. Амин.

Когато Господ ти говори за всяка сексуална злоупотреба с тялото ти, независимо дали ти е била причинена (изнасилване, кръвосмешение или някакво сексуално блудство) или е извършена доброволно от теб, отхвърли всеки случай:

Господи, отхвърлям (назоваваш конкретната злоупотреба с тялото ти) с (името на човека) и Те моля да ме освободиш от тези окови.

Сега предай тялото си на Господа, като се молиш:

Господи, изоставям всяка употреба на тялото си като инструмент на неправдата и като правя това, Те моля да разчупиш всички вериги, с които Сатана е оковал живота ми чрез моето обвързване. Признавам своя дял. Сега представям тялото си на Теб като жива жертва, свята и благоугодна за Теб и запазвам сексуалната употреба на тялото си само за брака. Отхвърлям лъжата на Сатана, че тялото ми не е чисто, че е мръсно или неугодно в резултат на сексуалните ми преживявания. Господи, благодаря Ти, че Ти напълно си ме очистил и си ми простил, че ме обичаш и приемаш безусловно. Затова и аз мога да приема себе си. И решавам да го направя, да приема себе си и тялото си като очистени. В името на Исус. Амин.

Конкретни молитви за конкретни нужди

Хомосексуализъм

Господи, отхвърлям лъжата, че си създал мен или който и да е друг хомосексуалист и потвърждавам, че си забранил ясно хомосексуалното поведение. Приемам себе си като Божие дете и заявявам, че Ти си ме създал мъж (или жена). Отхвърлям всякакви вериги на Сатана, които са извратили взаимоотношенията ми с другите. Обявявам, че съм свободен да имам взаимоотношения с другия пол, каквито ти желаеш да имам. В името на Исус. Амин.

Аборт

Господи, признавам, че не съм поела отговорността за живота, който Ти ми бе поверил и Те моля за прошка. Приемам Твоята прошка, като прощавам на себе си и поверявам сега това дете на Теб в Твоите грижи за вечността. В името на Исус. Амин.

Склонност към самоубийство

Отхвърлям лъжата, че мога да намеря мир и свобода, като отнема живота си. Сатана е крадец и той идва да открадне, да убие и да погуби. Избирам живота в Христос, който е казал, че е дошъл да ми даде живот и да го даде изобилно.

Хранителни нарушения или обезобразяване

Отхвърлям лъжата, че моята стойност зависи от начина, по който изглеждам или от постиженията ми. Отричам рязането, повръщането или вземането на разслабващи като средство да се очистя от зло и обявявам, че само кръвта на Господ Исус Христос може да ме очисти от греха. Приемам факта, че в мен може да има грях заради лъжите, в които съм повярвал и неправилната употреба на тялото ми, но отхвърлям всяка лъжа, че съм зъл или че някоя част от тялото ми е зла. Провъзгласявам истината, че съм напълно свободен чрез Исус такъв, какъвто съм.

Злоупотреба с различни вещества

Господи, признавам, че съм злоупотребявал с някои вещества (алкохол, цигари, храна, лекарства или наркотици) за удоволствие, за да избягам от действителността или за да се справя с трудните ситуации в резултат от злоупотребата с моето тяло, вредното програмиране на ума ми и угасянето на Святия Дух. Моля за Твоята прошка и отхвърлям всякаква сатанинска връзка или влияние в моя живот чрез моята злоупотреба с химикали или храна. Предавам своите проблеми на Христос, който ме обича, и посвещавам себе си повече да не се поддавам на това вещество, а да се предавам на Святия Дух. Моля Те, небесни Отче, да ме изпълниш със Святия Си Дух. В името на Исус. Амин.

След като изповядаш всеки грях, който ти е известен, моли се:

Сега признавам тези грехове пред Теб и приемам чрез кръвта на Господ Исус Христос прошка и очистване. Отхвърлям всеки достъп, който злите духове са получили чрез моето доброволно предаване на греха. Моля това в прекрасното име на моя Господ и Спасител Исус Христос. Амин.

Стъпка 7: Поддаване срещу отхвърляне

Последната стъпка към свободата е отхвърлянето на греховете на твоите прадеди и всякакви проклятия, които би могло да бъдат нанесени върху теб. Като даде Десетте Божи заповеди, Бог каза: „Не си прави кумир или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе или което е на земята долу, или което е на водата под земята; да не им се кланяш, нито да им служиш, защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до трето и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят“ (Изход 20:4, 5). Истината, че демоничните крепости могат да преминават от едно поколение на друго, е добре известна на онези, които съветват други. Това не отрича факта, че много проблеми се наследяват генетично или се придобиват заради безнравственото обкръжение. И трите условия могат да предразположат личността към определен грях.

Когато разрушиш една сатанинска крепост, която вече е била установена в твоето семейство, очаквай съпротива. Един от студентите ми в семинарията бе удивен, след като се помоли за тази седма стъпка.

— Не мога да повярвам — възкликна той. — Трябваше да се държа за стола, за да не избягам от стаята през тази последна молитва.

— Какви са родителите ти? — попитах аз.

— Майка ми е медиум, изцяло отдадена на движението Ню Ейдж! Дяволът не иска да предаде територията си и ще се опита да те прекъсне, когато завземат неговата територия.

Една бивша мормонка се моли в тази последна стъпка, когато изведнъж я обхвана паника.

— Кажи ми какво чуваш — попитах я аз.

— Искате да кажете, че не го виждаме ето там?

— Кого?

— Покойният ми баща — стои точно там зад вас.

Не се обърнах да погледна, защото знаех, че тя го вижда само в ума си и изобщо това не бе баща й.

— Какво му има на баща ти? — попитах аз.

— Аз съм отговорна за него — каза тя.

Мормоните вярват, че са отговорни за членовете на семейството си. Те дори се женят и кръщават вместо мъртвите си близки. Когато тази жена отхвърли взаимоотношенията си с този дух и мормонските си възгледи, тя бе свободна от демоничното влияние.

Мормоните имат своя собствена фина форма на поклонение на прадедите. Един от учениците ми ме помоли да помогна на приятелката му мормонка, която преживяваше невероятна духовна атака. Родителите на момичето бяха отишли в Солт Лейк Сити, за да изследват родословието си. Те се молили духовете на техните мъртви прадеди да защитават дъщеря им, докато отсъстват. Демоните се възползвали от поканата и тероризираха момичето. Когато студентът ми я доведе при Христос, тя бе свободна от атаката.

Осиновените деца могат да бъдат особено обект на демонични крепости заради естествените си родители. Но и осиновените деца могат да станат ново създание в Христос и трябва активно да отхвърлят старите крепости и да прегърнат своето наследство като Божии деца.

Ако сте били обект на сатанински ритуали, има опасност да ви е даден духовен „пазител“ или „ родител“. Тези духовни взаимоотношения трябва да бъдат специално отхвърлени, заедно с кръвните завети, които ви обвързват с когото и да е, освен с Бога. Не постигах никакви резултати в работата си с една жертва на сатанинска злоупотреба, докато тя не ми каза, че при един ритуал една жена с тъмна коса била определена за нейна майка. Когато тя се отрече от тези взаимоотношения, бе свободна да се справи с останалите си проблеми. Ако си жертва на ритуално малтретиране, потърси помощта на професионален съветник, който има представа от демоничните крепости.

За да бъдеш свободен от миналите влияния, направи следната декларация и се моли с тази молитва:

Декларация

Тук и сега отхвърлям и се отричам от всички грехове на моите прадеди. Като човек, който е освободен от силата на тъмнината и е преселен в царството на възлюбения Божи син, отричам всяко демонично действие, което може да ми е предадено от моите прадеди. Като човек, който е съразпнат и съвъзкресен с Исус Христос и който седи с Него на небесни места, отхвърлям всякакви сатанински въздействия, които са насочени към мен и служението ми и отхвърлям всяко проклятие, което Сатана и работниците му са насочили към мен. Обявявам пред Сатана и всички негови сили, че Христос стана проклет заради мен (Галатяни 3:13), когато умря за греховете ми на кръста. Отхвърлям и всеки начин, по който Сатана може да претендира за мен. Аз принадлежа на Господ Исус Христос, който ме е купил с кръвта си. Отхвърлям всякакви кръвни жертви, чрез които Сатана може да претендира за мен. Заявявам, че съм вечно и напълно запечатан и предаден на Господ Исус Христос. Чрез властта, която имам в Исус Христос, сега заповядвам на всеки дух и всеки неприятел на Господ Исус Христос да напусне присъствието ми. Предавам себе си на своя небесен Отец да върши волята Си от този ден нататък.

Молитва

Скъпи небесни Татко, идвам при Теб като Твое дете, купено с кръвта на Господ Исус Христос. Ти си Господ на вселената и Господ на моя живот. Предавам тялото си на Теб като оръдие на правдата, като жива жертва, за да Те прославям в тялото си. Сега Те моля да ме изпълниш със Святия Си Дух. Предавам се да обновявам своя ум, за да позная от опит, че твоята воля е това, което е добро, благоугодно и съвършено. Всичко това правя в името и властта на Господ Исус Христос. Амин.

След като имаш вече свобода, след като си преминал през тези седем стъпки, може би демоничните влияния ще се опитат да те нападнат отново няколко дни или дори месеца по-късно. Жена ми каза, че чула духа да нашепва в ума й „Върнах се“ два дни след като била освободена. „Не, не си се върнал“, заявила тя. Атаката престанала моментално.

Една победа не означава спечелване на войната. Но много победи са белег на успешен войник. Свободата трябва да бъде поддържана. Една ликуваща жена ме попита, след като бе преминала през тези стъпки: „Винаги ли ще бъде така?“. Казах й, че ще бъде свободна, докато поддържа правилни взаимоотношения с Бога. „Дори ако се подхлъзнеш и паднеш, насърчих я аз, знаеш как да възстановиш взаимоотношенията си с Бога отново.“

Една жертва на невероятни жестокости сподели с мен прекрасна илюстрация, след като намери свободата си в Христос. В нейния случай тя била насилвана да играе някаква игра с грозен непознат в дома й. Непрекъснато губела играта и искала да се откаже, но грозният непознат не й позволявал. Накрая повикала полицията (по-висшата власт), която дошла и прогонила непознатия. Когато той почукал на вратата, за да влезе отново в дома й, тя разпознала гласа му и не му позволила да влезе.

Каква прекрасна илюстрация за нашата свобода в Христос. Ние призоваваме Христос и Той прогонва неприятеля от живота ни. Но наша е отговорността да не го допуснем да се върне (Галатяни 5:1). Стойте твърди и му се съпротивете. Това е война, която можем да спечелим!

Устояване в победата

Свободата трябва да бъде поддържана. Спечелил си много важна битка в една продължителна война. Свободата е твоя, докато продължаваш да избираш истината и да стоиш твърдо в силата на Господа. Ако изплуват нови спомени или ако осъзнаеш лъжи, които си вярвал, или други нехристиянски преживявания, които си имал, отхвърли ги и избери истината. Някои хора намират за полезно отново да преминават през стъпките.

Добре е да прочетеш „Победа над мрака“, Released from Bondage и Living Free in Christ. Ако си родител, прочети The Seduction of Children. Walking in the Light бе написана, за да помогне на хората да разберат Божието водителство и да разпознават лъжливото водителство. Daily in Christ e книга за всекидневно общуване с Бога, която Джоан и аз аранжирахме въз основа на горните книги, за да бъдат тези истини свежи в ума ти. Също, за да устояваш в свободата, предлагам ти следното:

1.  Търси законно християнско общуване, където можеш да ходиш в светлината и да говориш истината в любов.

2.  Изучавай Библията всеки ден. Учи наизуст ключови стихове. Може да произнасяш символа на вярата всеки ден и да прочиташ стиховете.

3.  Пленявай всяка мисъл да се покорява на Христос. Поеми отговорност за своя мисловен живот, отхвърляй лъжата, избирай истината и стой твърдо в позицията си в Христос.

4.  Не се отклонявай! Много лесно е да станеш мързелив в мислите си и да се върнеш отново към старите навици на мислене. Споделяй открито борбите, през които преминаваш, с доверен приятел. Трябва да имаш поне един приятел, който да стои заедно с теб.

5.  Не очаквай друг човек да воюва в собствената ти битка вместо теб. Другите могат да помагат, но те не могат да се молят, да четат Библията или да избират истината вместо теб.

6.  Посвети се на всекидневна молитва. Можеш да се молиш със следните молитви често и с увереност.

Всекидневна молитва

Скъпи небесни Татко, отдавам Ти почит като на мой суверен Господ. Признавам, че Ти винаги си с мен. Ти си единственият всемогъщ и единственият мъдър Бог. Ти си мил и любящ във всичките Си пътища. Обичам Те и Ти благодаря, че съм съединен с Христос и духовно жив в Него. Избирам да не обичам света, а да разпъвам плътта и нейните страсти.

Благодаря Ти за живота, който сега имам в Христос, и Те моля да ме изпълниш със Святия Си Дух, за да живея живота си свободен от грях. Заявявам своята зависимост от Теб и заставам твърдо срещу Сатана и всичките му лъжливи пътища. Избирам да вярвам в истината и отказвам да се обезсърчавам. Ти си Бог на всяка надежда и съм уверен, че ще посрещнеш нуждите ми, ако се старая да живея според Словото Ти. Твърдя с увереност, че мога да живея отговорно чрез Христос, който ме подкрепя.

Сега заставам твърдо срещу Сатана и заповядвам на него и всичките му зли духове да се отдалечат от мен. Обличам Божието всеоръжие. Предавам тялото си като жива жертва и обновявам ума си чрез живото Божие Слово, за да позная от опит, че Божията воля е добра, благоугодна и съвършена. Моля всичко това в безценното име на моя Господ и Спасител Исус Христос. Амин.

Молитва преди лягане

Благодаря Ти, Боже, че Ти си ме присъединил към Своето семейство и си ме благословил с всяко духовно благословение в небесни места в Христос. Благодаря Ти, че даваш това време на възстановяване чрез съня. Приемам го като част от Твоя съвършен план за Твоите деца и Ти се доверявам, че ще пазиш ума и тялото ми по време на съня ми. Както размишлявах върху Теб и Твоята истина през деня, нека тези мисли продължават в ума ми, докато спя. Предавам себе си на Теб за защита срещу всеки опит на Сатана или неговите пратеници да ме атакуват по време на съня ми. Предавам себе си на Теб като моя канара, моя крепост и моя почивка. Моля се в мощното име на Господ Исус Христос. Амин.

Очистване на дома-апартамента

След като си премахнал предметите на лъжливо поклонение от своя дом, моли се на глас със следната молитва, ако е нужно дори във всяка стая поотделно.

Небесни Отче, признаваме Те като Господ на небето и на Земята. В твоята суверенна сила и любов Ти си ни дал всичко богато, за да се радваме. Благодаря ти за това място за живот. Обявяваме този дом на нашето семейство като място на духовна сигурност и защита от всички атаки на неприятеля. Като Божии деца, които седят с Христос в небесното царство, ние заповядваме на всеки зъл дух, който претендира за сградата или мебилировката на това място въз основа на действията на предишни жители, да напусне и никога да не се върне. Отхвърляме всякакви проклятия и магии, използвани срещу това място. Молим Те, небесни Татко, да поставиш ангели пазители около този дом (апартамент, къща, стая и т.н.) да го пазят от опитите на неприятеля да влизат и да нарушават Твоите цели за нас. Благодарим Ти, Господи, че правиш това и се молим в името на Господ Исус Христос. Амин.

Живот в нехристиянско обкръжение

След като си премахнал всички предмети на идолопоклонство от своята стая, моли се на глас със следната молитва.

Благодаря ти, небесни Татко, че има къде да живея и да си почивам чрез съня. Моля те да отделиш моята стая (или част от стая) като място на духовна сигурност за мен. Отхвърлям всякаква връзка с лъжливите богове или духове на другите обитатели и отхвърлям всякакви претенции върху тази стая (пространство) от Сатана заради дейността на минали жители или мен. Въз основа на своето положение като дете на Бога и сънаследник с Христос, който има цялата власт на небето и Земята, заповядвам на всички лъжливи духове да напуснат това място и никога да не се върнат. Моля те, небесни Татко, да назначиш ангели пазители да ме пазят, докато живея тук. Моля се в името на Господ Исус Христос. Амин.

Продължи да търсиш своята самоличност и чувство за достойнство в Христос. Обновявай ума си с истината, че твоето приемане, сигурност и значение са в Христос, като напояваш ума си със следните истини (които са отделни глави в книгата ми Living in Christ). Прочитай целия списък на глас сутрин и вечер през следващите няколко седмици.

В Христос аз съм приет:

Йоан 1:12: Аз съм Божие дете.

Йоан 15:15: Аз съм приятел на Христос.

Римляни 5:1: Аз съм оправдан

1 Коринтяни 6:17: Аз съм съединен с Господа и един дух с Него.

1 Коринтяни 6:19, 20: Аз съм купен с цена. Принадлежа на Бога.

Ефесяни 1:1: Аз съм светия.

Ефесяни 1:5: Осиновен съм като Божие дете.

Ефесяни 2:18: Имам пряк достъп до Бога чрез Святия Дух.

Колосяни 1:14: Аз съм изкупен и греховете ми са простени.

Колосяни 2:10: Имам пълнота в Христос.

Имам сигурност:

Римляни 8:1, 2: Свободен съм завинаги от осъждане.

Римляни 8:28: Мога да бъда уверен, че всичко съдейства за добро.

Римляни 8:31: Свободен съм от всякакви обвинения срещу мен.

Римляни 8:35: Никой не може да ме отлъчи от Божията любов.

2 Коринтяни: 1:21, 22: Аз съм утвърден, помазан и запечатан от Бога.

Колосяни 3:3: Скрит съм с Христос в Бога.

Филипяни 1:6: Уверен съм, че доброто дело, което Бог е започнал в мен, ще бъде усъвършенствано.

Филипяни 3:21: Гражданин съм на небесата.

2 Тимотей 1:7: Не съм получил дух на страх, а на сила, любов и себевладение.

Евреи 4:16: Мога да намеря благодат и милост във време на нужда.

1 Йоан 5:18: Роден съм от Бога и лукавият не може да ме докосва.

Имам стойност:

Матей 5:13, 14: Аз съм солта и светлината на земята.

Йоан 15:1, 5: Аз съм пръчка от истинската лоза, проводник на Неговия живот.

Йоан 15:16: Аз съм избран и определен да принасям плод.

Деяния 1:8: Аз съм личен свидетел за Христос.

1 Коринтяни 3:16: Аз съм храм на Бога.

2 Коринтяни 5:17: Аз съм служител на Бога за примирение.

2 Коринтяни 6:1: Аз съм Божи съработник (1 Коринтяни 3:9).

Ефесяни 2:6: Седя с Христос в небесни места.

Ефесяни 2:10: Аз съм Божие творение.

Ефесяни 3:12: Мога да се приближавам при Бога със свобода и дръзновение.

Филипяни 4:13: Всичко мога чрез Христос, който ме подкрепя.