Глава пета – ЛЕКАРСТВОТО: РАЗЧУПВАНЕ НА ДУШЕВНИТЕ ВРЪЗКИ

Всъщност всички битки със сатана се водят на това бойно поле намиращо се в ума. Това е особено вярно относно освобождението като цяло и по-специално относно разчупването на душевните връзки. Кандидатът за свобода трябва да дойде до осъзнаването, че проблемът с душевните връзки съществува, да вземем решение, че иска да бъде свободен и да реши да направи стъпки в тази посока.

Тези стъпки биха включили някои или всички от следните: изповед, отричане, устно разчупване на душевните връзки, изгонване на злите духове и след това извикване обратно фрагментните части на душата, така че тя да бъде възстановена и изцелена.

Ако е необходимо насили себе си, да се вслушаш в съвет и да обновиш ума си, както Павел ни препоръчва във Филипяни 4. Често, когато човек е под влиянието на доминираща душевна връзка, той е напълно сляп, за да види контрола упражняван върху него. По този начин той може да ходи от пастор на пастор, от съветник на съветник, търсейки единомислие за това, което той иска да вярва.

И не бъдете съобразни с този свят, а се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля – това, което е добро, благоугодно и съвършено. (Римляни 12:2)

Има различни степени на трудност в разчупването на душевни връзки. Обикновено те не се формират за една нощ. Степента на трудност срещана при разчупването на душевните връзки обикновено е повлияна от продължителността и силата на това взаимоотношение. Душевните връзки коренящи се във взаимоотношения се предполага да бъдат любов, включвайки сексуален контракт, а тези коренящи се в страх или в окулта обикновено са най-силните и най-трудни за разчупване от страна на жертвата. Но дори простичката свръх зависимост от майката може да бъде много силно ако е било позволено да съществува дълго време.

И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. (Йоан 8:32)

И така, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. (Йоан 8:36)

Тъй като незнанието е било първото, което отваря вратата за тези неправилни душевни връзки, явното решение е обучението относно тяхното съществуване и влияние, изискващо не само изучаването на материали по този въпрос, но учейки се да изграждаме нашите взаимоотношения с другите следвайки перфектния пример на самия Исус. Той отхвърляше всеки контрол от страна, на който и да било източник, освен Бог Отец и Той се противопоставяше на всички изкушения на греха. Святостта изисква да пожертваме временните удоволствия заради по-великата цел на лична и духовна свобода. Необходимо е също така да научим тактиките и хитростите на врага.

Адам наруши вярата си към Бога чрез непокорство. Той се провали в пазенето (буквално охраняването) на Градината поради липсата на познаване от негова страна на намеренията на сатана да спечели контрол над него и над цялото Божие творение, което му беше поверено.

А ти казваше в сърцето си: На небесата ще се изкача, над Божиите звезди ще извися престола си и ще седна на планината на събранието в крайния север, ще се изкача над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния! (Исая 14:13-14)

Исус, последният Адам, успешно устоя на опита на сатана да Го контролира и по този начин установи пример, който да следваме.

И дяволът пак Го заведе на една много висока планина, показа Му всичките царства на света и тяхната слава и Му каза: Всичко това ще Ти дам, ако паднеш и ми се поклониш! Тогава Иисус му каза: Махни се, Сатана, защото е писано: „На Господа, своя Бог, да се покланяш, и само на Него да служиш.“ Тогава дяволът Го остави; и ето, ангели дойдоха и Му служеха. (Матей 4:8-11)

Тъй като съгласието е втория важен фактор във формирането на вредни душевни връзки, ясно е, че антидотът е несъгласие.

Точно тук се крие трудността. В повечето случаи несъгласието може да изисква прекъсване на всички контролиращи взаимоотношения – най-малко докато контролиращият стане способен да ходи в свобода. Това трябва да включва лишаване на себе си от каквито и да било подаръци или извратености на контролиращия. Някои взаимоотношения може никога да не бъдат възстановени тъй като контролиращата страна никога не би пожелала да приеме или признае свободата на другия човек.

Най-трудните проблеми възникват, когато контролиращият е член на семейството или работодател, от когото ти може да не си способен напълно да прекъснеш всички връзки. Едно полезно предложение е да преосмислиш определенията за семейство, църква и гражданство. И отново използвайки Исус като наш пример, ни се напомнят Неговите думи:

А Той в отговор рече на този, който Му каза това: Коя е майка Ми и кои са братята Ми?… Защото, който върши волята на Моя Отец, който е на небесата, той Ми е брат и сестра, и майка. (Матей 12:48а, 50)

Който обича баща или майка повече от Мен, не е достоен за Мен; и който обича син или дъщеря повече от Мен, не е достоен за Мен… (Матей 10:37)

Обещанието в Римляни 8 е че Святият Дух ще ни доведе до нашият истински Баща (Абба). Ние ставаме осиновени в семейството на Бог Отец, когато приемем Божия Син, Исус Христос като наш Спасител.

Понеже и Онзи, който освещава, и онези, които се освещават, всички са от Един; по която причина Той не се срамува да ги нарича братя… (Евреи 2:11)

А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии деца – на тези, които вярват в Неговото Име… (Йоан 1:12)

Нуждаем се също така да дефинираме отново значението на църквата. Исус определяше църквата според нейното местонахождение, църквата в Ефес, Смирна, не я приемаше според това, което днес ние наричаме деноминации. Павел признаваше старей или епископ като един от няколкото лидери над цяла една географска област и заставаше в Първо Коринтяни 3:3-7 срещу плътското разделение основано на личности.

Защото, когато един казва: Аз съм Павлов, а друг: Аз съм Аполосов, не постъпвате ли по човешки? (1 Коринтяни 3:4)

Въпреки че ние може да имаме подразделения с цел удобство, ние продължаваме да бъдем част от едно тяло във всяко духовно място, и част от едно световно тяло. Сега ние сме граждани на един небесен град и нашата преданост е към Управителя на този град.

С други думи, втория ключ към свободата на нашите души е да променим начина си на мислене; да не се съгласяваме с неща, които се опитват да ни придържат към неправилни зависимости. Само когато станем свободни и независими в Христа, тогава можем да станем благословение за другите. Тази битка се води най-напред в ума и трябва да бъде спечелена на това бойно поле.

…постоянни караници между хора с покварен ум и лишени от истината, които мислят, че благочестието е средство за печалба. (1 Тимотей 6:5)

И това да знаеш, че в последните дни ще настанат тежки времена. Защото хората ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, богоненавистници… (2 Тимотей 3:1-2, 5)

Сатана като че ли се бори много по-решително срещу нашето достигане на свобода от неправилни душевни връзки повече от всеки друг вид освобождение. Това е така, защото е по-лесно да изгониш демон, отколкото да изгониш човек, когото можем да видим. Никое човешко същество не е само добро или само лошо. Точно в момента, когато ние започнем нашия „полет към свободата”, човекът за който сме вързани, преформулира себе си като любящ и в нужда. Чувствата на вина и егоизъм се извиват над нас и ние трябва да устоим на това да бъдем потопени обратно в старите схеми на робство.

Преди свободата да бъде постигната в духовния свят, ние трябва да бъдем абсолютно убедени в необходимостта от разчупване на връзката без значение как контролиращата страна след това ще се държи, защото този човек най-вероятно „ще смъкне всички прегради”. Ние трябва също така да решим да не бъдем контролирани от страх от болката от изгарянето на мостовете. Запомнете, че колкото по-малко сте контролирани от някой, толкова повече вие ще сте способни да предадете себе си на Божия контрол.

След това ние трябва да осъзнаем, че една неправилна душевна връзка действа като една невидима верига, потискаща нашите духове. Крайното решение е духовно и се спечелва с молитва. Следните стъпки ще бъдат от полза.

Стъпки към свобода и победа 

1. Прости на всички други

И когато стоите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и вашият Отец, който е на небесата, вашите прегрешения. (Марк 11:25)

Простителността заема основна част в повече от 90 % от случаите на освобождение, на които ние сме служили през последните двадесет и осем години. Непростителността подхранва и подсилва душевната връзка. Тя също така пречи на Бога да помогне на търсещия свобода. Един вид Неговите ръце са вързани със Собственото му Слово заявяващо ръководния принцип:

И господарят му се разгневи и го предаде на мъчителите, докато изплати целия дълг. Така и Моят небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брат си. (Матей 18:34-35)

Човекът трябва да бъде запознат със стъпките на прощение дадени във раздела „Поучение за прошката” в книгата „Сила за освобождение: Песни на освобождение”.  Кандидатът трябва да се помоли с една проста молитва от сърце, прощавайки на всеки, който смята, че е сгрешил спрямо него, както следва:

Господи Исусе, идвам при теб сега изповядвайки моята непростителност като грях. Аз се отричам  от всички грехове участващи в моята прикрита непростителност срещу _______________ и ____________. Аз се отказвам от правото си да им бъда ядосан и чрез решение на моята воля, аз им прощавам за всяка несправедливост спрямо мен и аз те моля Ти да им простиш също.

Амин.

Прошката не означава доверие

Винаги ще има обида, съзнателна или не, срещу този, който е впримчил душата ти. Как да изгладим тези чувства?

Възможно е да уважаваш една жена като твоя майка и да я признаваш като тази, която те е родила, въпреки че е била или е станала проститутка. По същия начин умствено ние можем да отделим нея от нейния контрол. Спомнете си поговорката: ние трябва да простим на съгрешилия, но не непременно греха.

Например, ако кучето на съседа те ухапе и след това той те помоли да му простиш за инцидента, ти можеш действително да му простиш, но това не означава, че трябва да се излагаш да бъдеш ухапан от кучето му отново за да го докажеш. Ако служител открадне от теб и те помоли за прошка, ти можеш да простиш, но ще бъдеш глупак да му оставиш ключовете за сейфа. Прощение не означава моментално възстановяване на доверие. Доверието трябва да се заслужи.

Отново възрастният, спрямо когото родителите са постъпили несправедливо, когато е бил дете може действително да прости на провинилия се родител за злоупотребата, но не е необходимо да излага себе си на още злоупотреби само за да докаже, че е простил. Това е обичайна лъжа на врага. „Ако ти наистина си простил, ти не би имал никакво колебание да отидеш там и да прекараш време с този човек.”

Има друга мъдра поговорка: „Парен каша, расол духа.” Няма нищо лошо в това да бъдеш внимателен, например, да не позволявате нечии деца да бъдат в една стая сами с родител, който в миналото си е задирял или изнасилвал. Покаянието на родителя за поведението му в миналото е едно нещо, но да докаже, че може да му се има доверие е нещо съвсем друго нещо. Ако чувствате спирачка в духа си или чувствате недоверие спрямо някого, който ви е угнетил в миналото, приемете това като предупреждение от Господа, докато Той реши да ви насочи другояче със Своя мир.

2. Отсечете всички неправилни душевни връзки

Точно както пъпната връв на едно бебе трябва да бъде отрязана, ако то ще оцелява в естествения свят, така християнина трябва да отреже своите душевни връзки, така че да може да оцелее и да израсне в духовния свят.

Молитвено служение за разчупване на душевни връзки:

Вземам решение сега да разчупя всяка неестествена власт, манипулация, доминиране или контрол упражнявани над мен от страна на _______________, ______________ или ________________. Аз се отричам от всички завети, пактове, обещания, проклятия и всяко друго дело на тъмнината, на което съм бил изложен или съм бил изложен чрез моите собствени действия или действията на другите. Като акт на волята и чрез решение на моята собствена воля, аз освобождавам себе си от всяка душевна връзка и от всяка форма на робство на моята душа или тяло от сатана или който и да било негов агент били те човешки или демонични. Аз избирам също така сега да представя тялото си на Господа като жива жертва, както Писанието съветва, и да ходя в святост както Ти Господи Исусе, ми даваш способност.

Амин.

След това човекът може да бъде воден да извика обратно разпилените части на своята душа или сърце. Правейки това използвайте молитва като тази.

В името на Исус Христос аз заповядвам на всяка част от моята душа, която е била фрагментирана, откъсната или отчупена, да се върне обратно на своето точно място; да бъде изцелена; всяка частица от сърцето ми да бъде върната; душата ми да бъде възстановена и всяко робство или свързана с това душевна връзка да бъде напълно разчупена. Господи, сега те моля да изцелиш сърцето ми и да го пазиш/ закриляш чрез Твоята сила и Твоята любов, и да пазиш сърцето ми и ума ми чрез Исус Христос.

Амин.

3. Възстановяване на фрагментираната душа

Контраатака има за цел заменяне на повредената душа с една цяла душа, да бъдат изгонени злите духове и да бъдат заменени с добрите духове от Бога, тези като плода на Духа. Ако човекът е бил измъчван от страх, молете се за него да бъде изпълнен с мир.

Човек трябва да се моли увредената душа да бъде направена цялостна и напълно възстановена. Това ще включи затваряне на вратата на зависимост.

4. Изповядай всички останали грехове

Аз искрено изповядвам сега на Теб, Господи Исусе, че съм съгрешил вършейки ______________, _________________, и _______________. Аз осъзнавам, че това са неправилни неща и аз съжалявам за това, моля те прости ми за _______________ и ________________, и измий всеки грях и вина от мен чрез Твоята кръв. Аз приемам твоята прошка на милост и ще направя всичко, което е по силите ми да ходя в праведност, чрез твоята помощ.

Амин.

5. Моли се и вземи власт, изгони всички духове

Изгони възможните духове на похот, перверзии, пристрастяване, окултен контрол, гняв, негодувание, омраза, вина или страх.

И тези знамения ще придружават повярвалите: в Мое Име демони ще изгонват… (Марк 16:17а)

Бог те е облякъл с невероятна сила и власт да изгонваш всеки зъл дух и да разчупваш всяко демонично робство. Ти си вярващ, силата е твоя! Ако си изпълнил предишните стъпки, сега използвай властта, която ти е дадена и привилегията да призовеш името на Исус – заповядай на всеки дух по име да те напусне точно сега в името на Исус!

В името на Исус Христос, вземам власт над духа(духовете), които ме измъчват. Връзвам те, дух на ______________, и ти заповядвам да бъдеш разчупен и да ме напуснеш точно сега в името на Исус!

Амин! 

Връзване и развързване

Истина ви казвам: каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде от Моя Отец, който е на небесата. Защото, където двама или трима са събрани в Мое Име, там съм и Аз посред тях. (Матей 18:18-20)

Ето, давам ви власт да настъпвате змии и скорпиони и власт над цялата сила на врага, и нищо няма да ви навреди. (Лука 10:19)

6. Разчупване на небогоугодни обети с молитва

Молете във връзка с обети като:

„Господи, аз никога повече няма да _________, ако ти просто спасиш бекона ми този път.”

„Искам тя (той или аз) да е мъртва.”

„Ще си дам дясната ръка за ….”

„Умирам за цигара, питие, …”

„Ако този път не съм бременна, никога повече няма да правя секс със Джоуи или с който и да било друг.”

„Аз никога няма да бъда като майка си, баща си, шефа си и т.н.”

Подобни изявления могат да се превърнат в самоизявяващи се проклятия, защото те фокусират вниманието на човека върху злото и подсилват негативната душевна връзка с този, който е мразен или засегнат. Всеки един, който чувства нуждата да изповяда и да разчупи всяка клетва, която е направил или дори може несъзнателно да е изговорил в миналото трябва да ги разчупи в молитва като тази:

В името на Исус Христос, аз изповядвам и отменям всяка клетва/ обет, който съм направил в миналото, независимо дали е бил направен умишлено или неумишлено. Аз си вземам думите назад, който изговорих казвайки _________________ . Аз разчувам също така всяка душевна връзка произлязла от тази клетва и вземам власт над всички зли духове изпратени да подсилят тази клетва или да ме измъчват. Заповядвам ви да се строшите и да ме напуснете точно сега в името на Исус!

Амин!