Съдържание Цялата книга на една страница

Глава ХLVІІІ

Пето появяване на сатана при Адам и Ева.

 

1. Сатана повика множествата си, те дойдоха и му казаха: 2. “О, Господарю, какво ще направиш? 3. Той им каза: “Познавате Адам, когото Бог създаде от праха; той взе нашето царство. Хайде да се съберем и да го убием; или да хвърлим скала върху него и Ева и да ги смажем. 4. Като чуха това, множествата отидоха до мястото където Адам и Ева спяха. 5. Заедно със сатана взеха огромна гладка и здрава скала като си мислеха: “Ако на скалата има дупка когато падне върху тях може да ги покрие, да избегнат удара и да не умрат.” 6. Тогава сатана каза на множествата си: “Вземете този камък, хвърлете го върху тях за да не се изтърколи в друга посока и след това избягайте веднага. 7. Те направиха както им каза сатана. Докато скалата падаше към Адам и Ева, Бог й заповяда да се превърне в купол над тях* за да не им навреди. Божията заповед беше изпълнена. 8. Скалата беше голяма и когато падна, цялата земя се разтърси.** 9. Тъй като всичко трепереше и се клатеше, Адам и Ева се събудиха и видяха, че се намират под скален купол. Те не знаеха какво се е случило защото когато заспаха се намираха под открито небе. Затова се уплашиха. 10. Тогава Адам каза на Ева: “Защо планината се е наклонила, а земята трепери и се клати? Защо тази скала се е простряла над нас като палатка? 11. Възнамерява ли Господ да ни постави в затвор тук? 12. Той ни е ядосан защото излязохме от пещерата без негово разрешение и направихме това без да се съветваме с Него. 13. Ева каза: “Ако земята трепери заради нас и скалата е образувала палатка над нас заради престъплението ни тогава ще съжаляваме Адаме, защото наказанието ни ще е дълго. 14. Стани и се помоли на Бог да ни обясни всичко това.” 15. Тогава Адам се помоли на Бог да му разясни какво е причинило тази неприятност. И Адам се моли до сутринта.

 

*Думата “купол” е използвана тук, но текстът не предполага, че покривът беше кръгъл, а само, че ги покриваше от всички страни. Куполът е най-подходящата форма, която може да издържи при сблъсък с земята. От 9 и 11 стих можем да заключим, че куполът е имал дупки от страни, достатъчно големи за да може през тях да минават светлина и въздух, но недостатъчни за да могат Адам и Ева  да избягат. Друга възможност е дупките да са били големи, но на височина, недостъпна за Адам и Ева.

**В стих 7 в следващата глава Бог казва на Адам и Ева, че земята също е потънала под тях – “Аз заповядах на скалата под вас да потъне.”

следваща глава Глава ХLІХ