Съдържание Цялата книга на една страница

Глава ХLІІ

Обещание за водата на Живота.

 

1. Тогава словото на Бога дойде при Адам и му каза: 2 “О, Адаме, ти ми каза да те заведа в земя където да си починеш, но няма друга земя освен тази. Само в небесното царство има почивка. 3. В момента ти не можеш да влезеш в него; това може да стане едва когато отмине и завърши осъждението. 4. Тогава ще те заведа горе в царството небесно заедно с праведните ти потомци; ще ви дам почивката, за която ме молиш сега. 5. Ти каза: “Дай ми от Водата на Живота за да пия и да живея.” Това не може да стане днес, а в деня когато сляза в ада, счупя месинговите врати и строша на парчета желязното царство. 6. Тогава по милост ще спася душата ти и душите на праведните за да им дам почивка в Моята градина. Това ще стане когато дойде краят на света. 7. Що се отнася до Водата на Живота, която търсиш, няма да я получиш днес, а в деня когато пролея кръвта си върху главата* ти в земята на Гoлгота.** 8. Защото за теб тогава кръвта Ми ще бъде Вода на Живота; и не само за теб, а за всичките ти потомци, които ще повярват в Мен. За тях ще има вечна почивка.” 9. Господ пак каза на Адам: “О, Адаме, когато беше в градината, ти не познаваше изпитанията. 10. Откакто обаче престъпи заповедта Ми, всички страдания се стовариха върху теб. 11. Освен това, сега плътта ти иска храна и вода; пий от тази вода, която тече пред теб върху лицето на земята.” 12. Тогава Бог оттегли Словото Си от Адам. 13. Адам и Ева се поклониха на Господ и се върнаха от реката в пещерата. Беше пладне. Когато се приближиха, видяха до нея голям огън.

* Тази фраза показва, че проливането на кръв ще се извърши на високо място, издигнато над хората. Вярва се, че това сочи към кръста, на който Христос проля обилно кръвта си.

** Голгота беше хълма извън стените на Ерусалим където Христос беше разпънат. Местонахождението му не е точно известно, но се счита, че църквата на Светата гробница е била построена на хълма.

следваща глава Глава ХLІІІ