ГЛАВА ПЕТА

Тази глава се отнася за друг начин, по който Сатана се опитва да накара вярващите да съгрешават. Сатана им казва, че е лесно де се отвърнем от греха, като се покаем. „Това, което трябва да направите, е да кажете: Господи, имай милост към мен и Бог ще ви прости. Покаянието е лесно. Затова не се безпокойте и грешете“ – казва Сатана.

Обаче тази лъжа на Сатана е много опасна. Това е лъжа, която е поставила много хора под контрола на греха, защото покаянието не е лесно: то е трудно – толкова трудно, че надминава човешките сили. За да се покаят, вярващите се нуждаят от сила, която не е по-малка от силата, която е сътворила света или е възкресила Исус Христос от мъртвите.

Апостол Павел писа на Тимотей, че Божиите слуги трябва да поучават хората на истината, „та дано Бог би им дал покаяние“ (2 Тимотей 2:25). Покаянието не с лесно за човека. Покаянието е дар от Бога. Пророк Еремия казва:

„Може ли леопард да промени пъстротите си?

Тогава можете да правите добро и вие,

Които сте се научили да правите зло!“

Хората не могат да се променят сами. Те не могат да се отвърнат от греха от само себе си. Те се нуждаят от Божията сила да извърши в тях тази промяна. Само да казват думите – „Господи, имай милост към мен“ не е истинско покаяние. Да си служиш с думи като тези, без никаква промяна в личния си живот, е все едно да претендираш, че се покайваш. Фалшивото покаяние осъжда повече грешника, отколкото самия грях.

Има три стъпки в покаянието. Първата част, е „промяна“ или „обръщение“. Покаянието значи отвръщане от греха и обръщане към Бога. Това значи, да се обърнем от тъмнината към светлината. Исая казва:

„Нека остави нечестивия пътя си,

И неправедния помислите си;

Нека се обърне към Господа.“

(Исая 55:7)

Покаяние означава да се отвърнем от всички грехове, дори от грехът, който е най-много обичан, и да се обърнем към Бога и към всичко, което Бог казва, че е добро. Когато хората се покаят, те знаят, че няма в тях нищо угодно на Бога, и че всичко което имат е грях – затова се обръщат към Бога за Неговата помощ и прошение. Покаянието никога не е лесно: То е трудно и причинява мъка и срам.

Втората част на покаянието е една промяна в целия живот на хората. Покаянието значи промяна във вътрешния живот – в тяхното мислене и в това, което те искат. Покаянието също означава промяна в живота, която другите хора могат да видят – промяна в техния начин на живот, в техните действия, навици и външен вид. „Измийте се, очистете се“ (Исая 1:16). Това не означава „измийте телата си“, но по-скоро „очистете вашия начин на мислене. Отмахнете от очите Ми злото на делата си“ – продължава стихът. Това означава да се отвърнем от злите дела. Покаяние означава вътрешна промяна – промяна на целия живот.

Трето, покаянието трябва да продължи през целия живот на вярващите. Покаянието значи винаги да продължаваш да пазиш Божиите заповеди все повече и по-пълно. Това значи да се приближаваме все повече и повече при Бога – въпреки че в същото време вярващите още знаят, че те са грешници. Животът на християнина е изтъкан от покаяние за грях пред Бога: той е пълен с покаяние. Апостол Павел, когото Бог употреби така мощно, можеше въпреки всичко да каже, „кой ще ме избави от тялото на тая смърт?“ (Римляни 7:24). Той още се покайваше. И тогава казва: „Благодаря Богу! Има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ“ (ст. 25).

Покаянието не е естествено нещо за човеците. Те се нуждаят толкова от милост, благост, любов и сила от Бога, за да се покаят, колкото и от нуждата да бъдат пазени от съгрешаване.

„Дойдете да се върнем при Господа;

Защото Той нарани и Той ще ни изцели;

Порази и ще превърже раната ни.

Подир два дни ще ни съживи,

На третия ден ще ни въздигне;

И ще живеем пред Него.“

(Осия 6:1, 2)

Забележете, че Бог е Който върши всички тези неща за Своя народ. Той ги изцелява; Той превързва раните им; Той ги съживява и въздига. Божията сила и любов са в действие, когато вярващият се кае! Без Божията милост и любов в действие няма истинско покаяние.

Сатана може в начало да каже на хората, че покаянието е лесно. Но след като те са продължили да съгрешават, той ще промени своята идея и ще им каже, че покаянието е почти невъзможно. След като те са заживели в греха, Сатана ще им каже, че покаянието сега е най-тежкото и трудно нещо в света. Той ще им каже, че е толкова трудно да се обърнат от греха, който е станал част от техния живот, че те не могат да се покаят, след като не са обърнали внимание на Божията милост и предупрежденията на Святия Дух. Сатана ще им припомни колко пъти те са съгрешавали и колко са зли техните грехове. „Сега е невъзможно да се покаеш“ – ще каже той.

Вярващите обаче трябва да са мъдри. Те трябва да се покаят навреме, сега! Покаянието никога не е лесно, но Божията милост е близо да помогне на всеки, който се обръща от греха към Него.

следваща глава ГЛАВА ШЕСТА