ГЛАВА ДЕВЕТНАДЕСЕТА

В тази последна глава ние ще размишляваме върху някои важни факти, които вярващите трябва да помнят, и за някои начини за опазване от греха, когато Сатана ги изкушава.

Първо, вярващите не трябва да обвиняват Сатана за всички техни грехове. Те самите имат грешно естество, което прави греха привлекателен за тях. Сатана може да скланя хората към грях, но не може да ги насили да съгрешат. Той може да ги убеждава да съгрешат, но не може да ги направи да съгрешат. Грешното естество на хората играе по-голяма роля във всички техни грехове, отколкото Сатана. Затова не трябва да се извиняват, като казват, че Сатана ги е изкусил. Те остават отговорни за греховете си.

Второ, същевременно вярващите трябва да съзнават, че Сатана действува в повече от техните грехове. Сатана изкуси Адам и Ева. Сатана внуши в сърцето на Юда да предаде Исус на Неговите неприятели. Сатана е опасен като смутител, измамник, обвинител, неприятел и унищожител на християните. Все пак Сатана трябва да има два вида позволение, преди да направи нещо против вярващите. Той трябва да има Божието позволение, както в книгата Йов; и той трябва да има позволението на вярващите, както в книгата Деяния. Йов 2:6 показва как Бог казва на Сатана, че той може да атакува Йов, но че трябва да пощади живота му. Така че, Сатана трябва да получи позволение от Бога, за да атакува вярващите. Деяния 5:3 показва как Сатана изпълни сърцето на Анания, да го накара да лъже. Анания беше дал на Сатана възможност и позволение да го води в грях. Сатана трябва да има позволението на вярващите, преди да ги уврежда.

Трето, естествената, човешка сила е безсилна срещу Сатана. Добри намерения, силен характер, образование – не са нищо – Сатана е много по-силен от тях. Вярващите имат нужда от Божията истина, както Исус направи в Своите изкушения. „Писано е“ беше отговорът на Исус.

Накрая, вярващите трябва да помнят, че Бог скоро ще победи Сатана напълно. Христос победи Сатана на кръста и е дал на Божия народ също силата да побеждават Сатана. Един ден победата на Христа над Сатана ще се види явно, както писа Павел:

„А Бог на мира, скоро ще смаже Сатана

под нозете ви.“

(Римляни 16:20)

Междувременно Сатана продължава да атакува християните. Защо Сатана има сила да изкушава вярващите? Позволено му е да изкушава вярващите, за да ги държи смирени и будни като християни, съзнавайки, че те се нуждаят от Божията сила в живота си. Сатана има сила да ги изкушава, защото той е развивал своята способност като е заблуждавал хората. Откакто изкуси Адам и Ева, Сатана е наречен Старовременна змия (Откровение 12:9). Той е имал хиляди години опитност да изкушава хората.

На Сатана е позволено да води хората в грях, защото когато те отказват да бъдат послушни на Бога, Бог понякога ги оставя да бъдат измамени и победени от Сатана. На Сатана е позволено да изкушава хората така, че Божията милост да може да се види още по-ясно, когато неговият народ е укрепен да се бори срещу Сатана и когато Той ще заведе Своя народ в слава.

Така че, целият живот на християнина е една борба против Лукавия. Как могат християните да устояват срещу Сатана? Нека разгледаме десет начина, чрез които вярващите могат да станат силни в тази духовна борба.

Първо: Вярващите трябва да оставят Словото Божие, Библията, да ръководи техния живот. Хората, които живеят в послушание на това, което Бог казва, имат осигурен, почтен и щастлив живот.

Второ: Вярващите не трябва да огорчават Святия Дух. Святият Дух е даден, за да ги поучава. Той им показва как да избягват примките и изкушенията на Сатана. Той им показва как Сатана се опитва да ги води в грях. Затова вярващите трябва да са послушни на Духа, когато Той ги учи.

„Защото по-велик е Оня, Който е във вас,

от онзи, който е в света.“

(1 Йоан 4:4)

Трето: Вярващите трябва да се научат да мислят, като че ли са на небето. Небето е мястото, където се служи на Бога в съвършено послушание. Те се нуждаят да мислят за тяхното послушание на Бога. Ако правят така, те ще се освободят от Сатана.

Четвърто: Вярващите трябва да се съпротивят на Сатана, веднага щом той ги изкушава.

„Противете се на Дявола, и той ще бяга

от вас.“

(Яков 4:7)

Пето: Вярващите трябва постоянно да се изпълват със Святия Дух. Те трябва да оставят Духа да изпълни живота им, както платната на един кораб са изпълнени с вятър. Те се нуждаят от силата на Святия Дух, защото както Павел писа:

“ . . . нашата борба не е срещу плът и

кръв, но срещу началствата, срещу

властите, срещу всесветските управители

на тая тъмнота, срещу духовните сили на

нечестието в небесните места.“

(Ефесяни 6:12)

Шесто: Вярващите трябва да се смиряват. Те трябва да уповават на Бога за всички техни нужди, и те ще бъдат упазени да не се поддават на много изкушения.

Седмо: Вярващите трябва да внимават на живота си. Сатана ги наблюдава: Те трябва да бъдат против него.

Осмо: Вярващите трябва да постоянстват в молитва към Бога и да слушат, когато Бог им говори. Ако живеят в близост с Бога, те могат да бъдат изкушавани, но няма да бъдат победени лесно.

Девето: Вярващите трябва да получават нова сила от Христа всеки ден, за да се борят със Сатана. Те не могат да разчитат на силата, която са имали в миналото. Тази сила трябва да е поддържана чрез молитва, изучаване на Писанията и християнско общение.

Десето: Вярващите трябва да постоянствуват в молитва. Исус каза:

„Бдете и молете се, за да не паднете в

изкушение.“

(Матей 26:41)

Накрая, вярващите трябва да са благодарни всеки път, когато са избегнали атаките на Сатана. Това е един знак на Божията любов към тях в Исуса Христа. Вярващите трябва винаги да желаят да са с Христа. Тук, в този свят, Сатана винаги ще се опитва да ги унищожи. Но когато те почиват и се радват с Христа в небето, те ще бъдат свободни от хитростта и жестокостта на Сатана завинаги.