ГЛАВА ДЕВЕТА

Сега ще размишляваме върху два метода, които използува Сатана, да направи живота на християните безполезен. Сатана може да направи живота в настоящия свят да изглежда толкова привлекателен за тях, че те забравят всичко, което Бог иска да правят. Или Сатана може да покаже на вярващите, че християнският живот носи опасност, загуба и страдание.

Много хора са били засегнати от първия метод. Те са следвали Исус Христос отблизо, докато Сатана е направил светския живот да изглежда по-интересен от Исус Христос. Хора, които така са изкушавани, трябва да помнят осем факта:

Първи факт: Нищо, което този свят предлага, не е в състояние да пази вярващите от зло, или да им направи добро. Най-голямата парична сума не може по само себе си да излекува човека от болестта му. Да си силен или известен, не означава да си щастлив. Сила, известност или пари не могат да помогнат във време на духовна нужда. Така че, защо вярващите трябва да позволяват на тези неща да ги държат надалеч от благословенията на небето?

Втори: Всичко в този свят е празно и без стойност в себе си. Книгата Еклесиаст в Библията започва с този факт:

„Каква полза на човека от всичкия му

труд, В който се труди под слънцето?“

(Еклесиаст 1:3)

Отговорът е ясен: Хората не спечелват нищо с вечна стойност от този свят.

Трети: Всичко в този свят е несигурно, не може да се разчита на него – подлежи на промяна. Павел казва:

„На ония, които имат богатството на тоя

свят, заръчай да не високоумстват, нито

да се надяват на непостоянното богатство,

а на Бога.“

(1 Тимотей 6:17)

Четвърти: Всичко, което изглежда така привлекателно в този свят, е вредно и опасно за нас, поради нашия грях. Когато израилтяните се радваха на добър живот, те се разбунтуваха против Бога: когато бяха добре нахранени и Бог се грижеше за тях, те се отвърнаха от Бога, Който ги е създал и отхвърлиха Спасителя си. Това е опасността да си доволен от настоящия свят; понеже са грешници, хората лесно се отвръщат от Бога.

Пети: Всички удоволствия в този свят са смесени с неприятности и безпокойствие. Няма успех в този свят, който да не води със себе си някакво безпокойство.

Шести: Библията ни учи, че вярващите трябва да държат твърдо за вечните и непроменливи неща, а не за нещата от настоящия свят. Хората в Стария Завет, които имаха вяра в Бога, копнееха за по-добро отечество – небесно (Евреи 11:16). Тези вярващи са искали това, което е най-добро: Те очакваха небесния живот и не се интересуваха от привлекателностите в този живот на земята. Така трябва да са и вярващите днес, ако искат да са угодни на Бога. Тогава те ще имат радост в този живот, мир в смъртта и венец на правдата, когато Христос се яви.

Седми: Истинското щастие не се намира в наслаждаване на неща от този живот. Истинското щастие е толкова голямо и славно, че то може да се намери само в Бога. Да познаваш Бога е най-добрата опитност, която един християнин може да има.

Осми: Всеки човек е с по-голяма цена от стойността на целия свят. Вярващите не се оценяват достатъчно, когато искат добрите неща от този свят за себе си. Те са били създадени за нещо много по-велико. Всеки човек е създаден да познае Бога, да познае Исус Христос и да се радва на Божието присъствие във вечността. Затова вярващите не трябва да оставят Сатана да ги отклонява от служението им към Бога, когато той им казва, че щастието в този свят е най-важната опитност.

Вторият начин, чрез който Сатана се опитва да отклони вярващите от служене на Бога, е да ги уплаши, като им показва, че в християнския живот има опасност, загуба и страдание. Сатана ги кара да се страхуват от следване Христа поради неприятностите, които могат да имат.

Когато Сатана изкушава така вярващите, те трябва първо да размислят, че никакви неприятности, идващи от следването на Христа не могат никога да ги увредят завинаги. Нищо не може да ги лиши от присъствието на Бога, от Божията милост, от прощението за грях, от радостта в Святия Дух или от мирът в тяхната съвест.

Изкушаваните вярващи трябва също да мислят как пренебрегването да следват Христа може да ги доведе до опасност в този живот, както и в духовна и вечна опасност.

„Как ще избегнем ние, ако пренебрегнем

едно толкова велико спасение?“

(Евреи 2:3)

Вярващите ще пострадат много повече като пренебрегват Божиите заповеди, отколкото като се покоряват на Бога.

Изкушаваните вярващи трябва също да помнят, че неприятностите, които Бог им изпраща, когато го следват, са предназначени да ги спасят от още по-големи трудности. Християни, които са страдали по някакъв начин, често пъти са били избавени от много по-големи беди: Гордост, духовно мъртвило, небрежност, безразличие към святост, горчивини към другите, или любов към този свят.

И накрая, това което трябва да запомним е, че вярващите ще спечелят повече отколкото те биха изгубили, като следват Бога, като Му служат и живеят един свят живот. Апостол Павел казва на Тимотей, че „благочестието със задоволство е голяма печалба“ (1 Тимотей 6:6). Има радост, мир и утешение в служението на Бога, които не могат да се намерят никъде другаде. Затова вярващите не трябва да допускат неприятностите и проблемите да им попречат в служението на Бога или да следват Христа – защото животът по Бога има много по-голяма стойност и благословение, отколкото всичко друго.

следваща глава ГЛАВА ДЕСЕТА