9 – Животинската болка

И с каквото име назовеше човекът всяко одушевено същество, това име му остана.

Битие 2:19

За да разберем що е естествено, трябва да изучаваме видовете, които са запазили природата си, а не онези, които са били покварени.

Аристотел, Политика, I, V, 5

Толкова за човешкото страдание. Ала през всичкото това време „вопли на невинна болка пронизват небесата“. Проблемът за животинското страдание всява ужас, не защото животните са толкова многобройни (както вече разбрахме, болката не става по-силна от това, че я изпитват милиони, а не един), а защото християнското обяснение за човешката болка не се простира и върху животинската болка. Доколкото знаем, животните не са способни нито на грях, нито на добродетели, поради което нито могат да си заслужат болката, нито да се поправят чрез нея. Никога не трябва в същото време да допускаме проблемът за животинското страдание да стане център на проблема болка. Не че е маловажен – всичко, което поставя основателно под въпрос добротата на Бога, е наистина много важно – той просто е извън обсега на нашето познание. Бог ни е предоставил данни, даващи възможност да проумеем в някаква степен собственото си страдание; за животните обаче нямаме подобна информация. Ние не знаем защо те са били сътворени, нито какво точно представляват. Всичко, което казваме за тях, е умозрително. Бог е добър, от тази доктрина заключаваме, че външният вид на безразсъдна божествена жестокост в животинското царство е заблуждаващ. А фактът, че единственото страдание, което познаваме от непосредствен опит (нашето собствено), не се оказва жестокост, ни кара да вярваме в това. Оттам нататък всичко е догадки.

Можем да започнем с изключване на част от твърде песимистичното заблуждение, лансирано в първа глава. Обстоятелството, че голяма част от растенията стават „плячка“ и са в състояние на „безмилостна“ надпревара едно спрямо друго, няма абсолютно никакво нравствено значение. Животът в биологичен смисъл не е свързан с доброто и злото докато не се е появило съзнание. Самите думи „плячка“ и „безмилостна“ тук са само метафори. Уигълзуърт е вярвал, че всяко цвете „се наслаждава на въздуха, който вдишва“, но няма нито причини, нито основания да предполагаме, че е бил прав. Несъмнено живите растения реагират при нараняване много по-различно от неорганичната материя, но не реагира ли още по-различно едно упоено човешко тяло? Въпреки това тази реакция не доказва присъствието на съзнание! Ние сме оправдани, разбира се, когато говорим за смъртта или повреждането на едно растение като за трагедия, стига да разбираме, че ползваме метафора. Една от функциите на неорганичния свят, и на растителния, може би е предоставянето на символи за духовните ни преживявания, обаче ние не бива да ставаме жертва на собствените си метафори. Една гора, в която половината дървета убиват другата половина, може да е съвършено „свястна“, като имаме предвид красотата й и ползата от нея. Както знаем, гората няма чувства.

Обърнем ли поглед към зверовете, веднага възникват три въпроса. Първият е от фактологично естество: какво точно изпитват животните? Вторият касае първоизточника: как са се появили болестта и болката в животинския свят? И на трето място е въпросът за правдата: нима може животинското страдание да е съвместимо с Божията справедливост?

1. В крайна сметка, отговорът на първия въпрос е: не знаем, но може би си струва да отбележим някои хипотези. Длъжни сме да почнем с разграничаване на отделните видове животни, защото ако маймуната можеше да ни разбира, много би ни се обидила за това, че я набутваме заедно със стридата и дъждовния червей в един общ клас „животни“ и я противопоставяме така на човека. Повече от ясно е, че в някои отношения маймуната и човекът си приличат много повече, отколкото всеки от тях поотделно си прилича с червея. Не е нужно в по- нискоразредните етажи на животинското царство да търсим такива неща като чувствителност или съзнание. Когато биолозите разграничават животното от растението, те изобщо не се позовават на двигателност или други подобни характеристики, които привличат съвсем естествено вниманието на един лаик. Но е почти сигурно, че на някакво стъпало (макар да не можем да кажем точно къде) се появява и чувствителността – при висшите животни наблюдаваме нервна система, почти като нашата. Но и на това ниво сме длъжни да правим разлика между чувствителност и съзнание. Опасявам се, че ако не сте имали преди случай да правите такова разграничение, то ще ви се стори сега изумително; но тъй като е от изключителна важност, мисля, че ще е неблагоразумно от ваша страна да го пренебрегнете ей така. Представете си как три усещания следват едно подир друго – първо А, после В и накрая С. Когато това стане с вас, вече сте участник в едно минаване през процеса АВС. Долавяте ли обаче какво предполага това? Ами предполага, че във вас има нещо, което стои достатъчно отстрани или извън А, за да забележи как А минава и изчезва; достатъчно извън В, за да забележи как В прави първи стъпки и идва да заеме мястото, което А е освободило. То е нещо, което припознава себе си като все същото през целия преход от А към В и от В към С, и което може да заяви: „Аз съм изпитал процеса АВС.“ Ето какво наричам съзнание или душа, а процесът, описан току- що, е едно от доказателствата, че макар и да изпитват времето „на гърба си“, то – съзнанието или тя – душата не са изцяло вътре в него. Най-простото изживяване на АВС като последователност изисква душа, която просто не е последователност от състояния, а нещо като вечно русло, където текат всички тези различни съставки от големия поток на възприятията, душа, която се разпознава като все същата под всички тях. Почти е сигурно, че нервната система на някое от по-висшите животни му „поднася“ различни последователни усещания. Оттук не следва, че то притежава „душа“ или въобще нещо, което осъзнава себе си като минало през А в момента, когато изпитва В, а после отчита как В отминава, за да направи място за С. Щом то не притежава такава „душа“, онова, което нарекохме преживяване АВС никога не ще се получи. Би съществувала само, както се казва на философски език, една „последователност от възприятия“, т.е. усещанията фактически ще се изредят по същия начин и Бог ще знае това, но самото животно – не. За него не ще има никаква „последователност от възприятия“. Ако ударите такова създание два пъти с камшик, налице ще бъдат две болки, но няма да има координиращо Аз, което да каже: „Изпитах две болки.“ Дори при единична болка пак няма кой да каже: „Заболя ме“, защото ако животното можеше да различава себе си от усещането- руслото от потока, достатъчно добре, за да каже: „Боли ме“, щеше да е способно да свърже двете усещания като свое преживяване. Правилното описание е: „Животното бива обзето от болка“, а не както обичайно говорим: „Това животно изпитва болка“, понеже думичките „това“ и „изпитва“ наистина привнасят предположението, че животното е „аз“ или „душа“, или „съзнание“, което стои над възприятията и ги организира в „преживявания“, подобно на самите нас. Признавам, такава чувствителност без съзнание не можем да си представим: не защото никога не се случва при нас, а тъй като случи ли се, я описваме като „безсъзнание“. И правилно. фактът, че животните реагират на болка почти като нас, не е никакво доказателство, че те имат съзнание. И ние можем да реагираме под упойка или даже да отговаряме на въпроси по време на сън.

Аз дори не се опитвам да отгатна колко е високо стъпалото, което достига тази безсъзнателна или подсъзнателна чувствителност. Трудно е наистина да се предположи, че маймуните, слонът и висшите домашни животни не притежават в известна степен собствено Аз или душа, които да свързват преживяванията и да пораждат наченките на една примитивна индивидуалност. Но поне една голяма част от онова, което изглежда животинско страдание, не е страдание в какъвто и да е реален смисъл. Може би ние, приписвайки човешки качества на заобикалящата ни природа, сме изобретили „страдалците“, и откриваме в зверовете някакво Аз, за което няма досега никакви реални доказателства.

2. Първоизточникът или произходът на животинското страдание може да бъде проследен обратно чак до Грехопадението на човека – целият свят е бил заразен от безплодния бунт на Адам. Сега това изглежда невъзможно, защото имаме солидни основания да вярваме, че животните са съществували далеч преди хората. Месоядството и всичко свързано с него е по-старо от човечеството. Но в този момент не можем да не си спомним една религиозна история, която, макар да не е включена в символите на вярата, е всепризната от Църквата и изглежда се вписва в няколко Христови, Павлови и Йоанови изказвания: човекът не е бил първото създание, разбунтувало се срещу Създателя. Някакво по-старо и по-могъщо същество станало отстъпник много отдавна и било сега е владетел на тъмнината и, забележете, господар на този свят. Някои хора биха желали да изхвърлят всички тези елементи от учението на нашия Господ и да спорят, че изчерпвайки Своята слава, Той се е смирил дотолкова, че да споделя присъщите на времето Му суеверия като човек. Аз съм много склонен да мисля, че живият Христос не е бил всезнаещ, дори само защото един човешки мозък не е способен да бъде носител на всеведущото съзнание и ако кажете, че мисленето на нашия Господ не се е обуславяло от размера и формата на мозъка Му, това ще е равносилно да отречете реалното въплъщение и да се превърнете в доцетисти. Затова, в случай, че нашият Господ се бе обвързал с някакво научно или историческо твърдение, за което знаем, че е невярно, това не би смутило моята вяра в Него като Бог. Но доктрината за съществуването и падението на Сатана не е сред нещата, за които знаем, че са неверни. Тя противоречи не на фактите, открити от учените, а на голите и мъгляви общи приказки за „преобладаващото мнение“ – неизменна част от живота ни. Лично аз нямам високо мнение за „преобладаващото мнение“. Всеки човек знае от собствен опит в своята област, че именно онези, които пренебрегват „преобладаващото мнение“, правят всички открития и поправят всички грешки.

Струва ми се логично предположението, че някаква сътворена могъща сила вече е работела в полза на злото из вселената – или в Слънчевата система, или поне на планетата Земя,- във времената, когато човекът още не е съществувал. За да съгреши, той всъщност е бил изкушен от някого. Тази хипотеза не се предлага като основно „тълкувание на злото“ – тя само способства за по-широко прилагане на принципа, че то, злото, произхожда от злоупотребата със свободната воля. Ако, подобна сила съществува – както аз самият вярвам, – спокойно може тъкмо тя да е покварила животинския свят още преди появата на човека. Злото, присъщо на животинския свят, се изчерпва с факта, че животните или по-точно някои животни живеят като се унищожават едни други. Това, че растенията правят същото, не считам за зло. Следователно сатанинската поквара на животните се явява в определен смисъл аналог на сатанинската поквара у човека. Защото един резултат от Грехопадението на човека е, че животинското у него изпаднало от човешката природа, в която преди това е било „издигнато“, но която повече не е можела да го управлява. Животните може да са били по същия начин насърчени да се върнат назад, да възприемат поведението, присъщо на растенията. Вярно е, разбира се, че неимоверно високата смъртност в природата – причината за нея е, че много животни изяждат други животни за да живеят – се балансира с неимоверно висока раждаемост; с други думи, излиза, че ако всички животни бяха тревопасни и не боледуваха, то те биха измирали най-вече от глад, вследствие на собственото си размножаване. Но аз разглеждам плодовитостта и смъртността като взаимосвързани явления. Може би не е съществувала необходимост от такъв прекомерен сексуален нагон – той е бил замислен от Царя на този свят като ответна мярка на месоядството – една двойна схема за гарантиране на максимално количество страдания. Ако звучи по-малко обидно и ви се нрави повече, може да казвате, че „жизнената сила“ е покварена от някакво зло ангелско същество. Така ние пак ще говорим за същото нещо, но аз намирам за по-лесно да повярвам на мит за богове и демони, отколкото на мит за одухотворени, отвлечени понятия. В крайна сметка, нашата митология може да е много по-близо до буквалната истина, отколкото ние самите предполагаме. Хайде да си спомним как на едно място нашият Господ приписва човешка болест не на Божия гняв, не и на природата, а доста ясно и категорично на Сатана[1].

Ако тази хипотеза заслужава да бъде обсъждана, то тогава си струва да помислим дали при своята първа поява на земята човекът не е имал вече да изпълнява някаква изкупителна мисия. Дори и днес сме способни да вършим чудеса сред животните. Ето, моята котка и моето куче си живеят заедно в дома ми и това изглежда много им харесва. Възможно е, една от задачите на човека да е била възстановяването на мира в животинския свят и ако той, човекът, не бе застанал от страната на неприятеля, сигурно щеше да успее до степен, която сега едва ли можем да си представим.

3. Остава въпросът за правдата. Открихме достатъчно основания да вярваме, че не всички животни страдат както ние си мислим, но някои поне като че ли притежават собствено аз. Какво следва да бъде направено за тези невинни създания? Видяхме още, че е възможно да мислим за животинската болка не като за дело Божие, а като за нещо заченато в злобата на Сатана, продължено и увековечено от бягството на човека от отреденото му място. Но, ако Бог не я е причинил, все пак я е позволил. И така отново стигаме до въпроса: какво следва да бъде направено за тези невинни създания? Бях дори предупреден да не подхващам въпроса за животинското безсмъртие, защото можело да се окажа „в една компания с всички стари моми“[2]. Аз нямам нищо против такава компания. Не считам нито девствеността, нито старостта за неща, достойни за презрение. Нещо повече, някои от най-проницателните умове, с които съм се срещал, „обитават“ телата на стари моми. Не ме вълнуват особено и насмешливи подмятания от рода: „Ами къде ще сложите всички комари?“ Този въпрос заслужава да му бъде отговорено по подобаващ начин, сочейки например, че ако нещата опрат дотам да се случи най-лошото, един рай за комарите и ад за хората ще могат да се съчетаят без проблеми. Пълното мълчание на Светото Писание и на християнската традиция относно животинското безсмъртие е вече по-сериозно възражение. То щеше да е фатално обаче, само ако християнските откровения показваха признаци, че са замислени като systeme de la nature, даваща отговор на всички въпроси. Ала в случая не става дума за нищо такова. Завесата се е разкъсала на едно единствено място, за да разкрие непосредствените ни практически нужди, а не за да задоволява интелектуалното ни любопитство. В случай, че животните наистина бяха безсмъртни, твърде малко вероятно е -съдейки по Божиите методи на откровение – Той да е бил склонен да ни открие тази истина. Дори нашето собствено безсмъртие е доктрина, която се появява късно в историята на юдаизма. Затова и доводите, черпени от мълчанието, са много слаби.

Истинското затруднение да мислим повечето животни за безсмъртни, е в това, че безсмъртието не означава почти нищо за същество, което не е „осъзнато“ в смисъла, обяснен по-горе. Ако животът на тритона е просто поредица от възприятия, какво ще означават думите ни, че Бог може да върне към живот тритона, който е умрял днес? Съществото няма да разпознае себе си като същия тритон. Приятните усещания на всеки друг тритон, живял след неговата смърт, биха били точно толкова голяма или точно толкова малка отплата за неговите земни мъки (ако изобщо ги е имало), колкото и усещанията на неговото възкресено… щях да кажа Аз, но цялата работа е там, че вероятно тритонът не притежава собствено Аз. Нещото, което трябва да опитаме според тази хипотеза да кажем, изобщо не иска да бъде казано. Следователно, при създания, които притежават само чувствителност, не може да става и въпрос за безсмъртието. Няма и справедливост или милост, които да го изискват, тъй като те са без болезнени възприятия. Тяхната нервна система им предоставя всяка от буквите – А, Б, К, Л, О, но създанията не могат да четат и никога не ги събират в думата БОЛКА. А в такова състояние може би се намират всички животни.

Ако, независимо от всичко, силното ни убеждение за някаква реална, макар и несъмнено зачатъчна личностност у висшите животни – най-вече тези, които опитомяваме – не е заблуда, то съдбата им заслужава доста по-задълбочена преценка. Грешката, която трябва да избягваме, е да ги разглеждаме сами по себе си. Човекът следва да бъде възприеман единствено във връзката му с Бога. Животните могат да бъдат възприемани единствено във връзката им с човека, а чрез човека и с Бога. Нека тук бъдем особено предпазливи: ще се натъкнем на една много твърда буца от закостеняло атеистично мислене, такива често засядат и в умовете на съвременните вярващи. Атеистите казват, че съвместното съществуване на човека и животните е напълно случаен резултат от взаимодействащи си биологични фактори. Опитомяването на животното от човека не е нищо друго за тях, освен произволна намеса на един вид в живота на друг. Те смятат, че „истинското“ или „естественото“ животно с дивото, а питомното е нещо изкуствено, неестествено. Ала един християнин не бива да мисли така. На човека е поверено от Бог правото да властва над зверовете. Така всичко, което човек прави с едно животно, е или законно упражняване на това право, или кощунствена злоупотреба с него. Питомното животно е, в най- дълбокия смисъл, единственото „естествено“ животно и ние го виждаме да заема мястото, за което е било създадено. Върху питомните животни трябва да се основава всяка доктрина, касаеща зверовете. Доколкото питомното животно притежава реално Аз или своя личностност, то го дължи почти изцяло на господаря си. Едно добро овчарско куче изглежда „почти като човек“, защото някой добър овчар го е направил такова. Аз вече отбелязах тайнствената сила на предлога „в“. Не приемам всичките му значения в Новия Завет за еднакви, нито пък за един и същ смисъл, че човекът е в Христос и Христос в Бога, а Святият Дух в Църквата, също и в отделния вярващ. Това може по-скоро да са значения, които се римуват или си съответстват, отколкото да е само едно значение. Сега ще предложа – при все, че имам повишена готовност да бъда поставен на място от истинските богослови – ще предложа тезата, че не е изключено да съществува смисъл, съответстващ, макар и не еднакъв с предишните, в който животните, достигащи истинското си Аз, са в своите господари. Искам да кажа, че не бива да мислите за животното само по себе си и да го наречете личност, а чак тогава да питате дали Бог ще го възкреси и ще благослови това. Трябва да вземете целия контекст, в които звярът придобива своята личностност, а именно „стопанинът-и-стопанката-управлявящи-своите-деца- и- своите- зверове- в- доброто- си- домашно- стопанство“. Целият този контекст може да бъде считан като едно „тяло“ в Павловия или в близък до него смисъл. А кой може да предскаже каква точно част от това „тяло“ може да бъде възкресена заедно със стопанина и стопанката? Вероятно толкова голяма, колкото е нужно не само за Божията слава и за блаженството на човешката двойка, но и за онази особена слава и онова особено блаженство, които биват вечно осветени от оня особен земен опит. И по този начин, на мен ми изглежда възможно определени животни да притежават някакво безсмъртие, не сами по себе си, а в безсмъртието на своите господари. Трудността с личностната идентичност при създания, за които думичката „личностен“ едва ли е уместна, изчезва щом по този начин създанието се удържа в съответния контекст. Ако питате за едно животно, възкресено като член на цялото домашно Тяло, къде лежи личностната му идентичност, ще ви отговоря: там, където идентичността му е лежала винаги, дори в земния живот – в неговата връзка с Тялото и най-вече с господаря, който е главата на това Тяло. С други думи, човекът непременно познава кучето си, кучето познава господаря си и след като е така, то ще бъде себе си. Да искате то да познава себе си по някакъв друг начин, навярно не означава нищо. Животните не са, а и не искат да бъдат такива.

Моето описание на доброто овчарско куче в доброто домашно стопанство не включва естествено дивите животни, нито пък зле третираните домашни животни- въпрос, който е даже по-неотложен. Аз използвам само илюстрация, почерпана от доста привилегирован отделен случай, но той е и, по моите схващания, единственият нормален и неизопачен пример на основните принципи, които следва да се спазват при оформянето на теория за животинското възкресение. Смятам, не без основание, че християните биха се поколебали да представят кой да е звяр за безсмъртен по две причини. Първо, защото се опасяват, че приписвайки на зверовете „душа“ в пълния смисъл на това понятие, може да прикрият разликата между човека и звяра, а тя е толкова ясно очертана в духовното й измерение, колкото е мъглява и проблематична в биологичен смисъл. И второ, някакво бъдещо щастие, свързано със сегашния живот на зверовете просто като компенсация за страданията им -толкова и толкова хилядолетия из сочните зелени пасища, изплатени „щети“ за толкова и толкова години теглене на каруцата – изглежда крайно нескопосна защита на твърдението за Божествената доброта. Ние не сме безпогрешни и често нараняваме някое дете или животно, а най-доброто после, което можем да направим, е да „компенсираме“ стореното с ласка или лакомство. Едва ли ще е похвално и благочестиво обаче, ако си представяме и Всеведението да постъпва по този начин – все едно, че Бог е настъпвал животните по опашката в тъмното, а после – върши най-доброто, на което е способен! Аз не мога да разпозная в такова скалъпено уреждане на нещата майсторското докосване и какъвто и да е отговорът, той трябва да е нещо много по-добро от това. Теорията, която предлагам, опитва да избегне и двете възражения. Тя прави Бога център на вселената, а човека – подчинения Богу център на земната природа. Зверовете не са равнопоставени, а са подвластни на човека и тяхната съдба е напълно и изцяло свързана с неговата. Производното безсмъртие, предложено за тях, не е просто аmende, или компенсация, то е неразделна част от новото небе и новата земя, органично свързани с целия процес на страдание от падението и изкуплението на света.

Предполагайки, както правя аз, че личността на питомните животни е предимно дар от човека- простата им чувствителност се преражда в душевност чрез нас, тъй както нашата проста душевност се преражда в духовност чрез Христос – аз допускам, че в дивото си състояние много малко животни достигат свое „аз“ или его. Но ако това стане и ако е угодно на Божията доброта те да живеят отново, тяхното безсмъртие пак ще бъде свързано с човека – този път не с отделни стопани, а с човешкия род. То означава, че ако в някакъв случай духовната и емоционална стойност, която човешката традиция приписва на един звяр (например „невинността“ на агнето или „царственото величие“ на лъва) не е привидна или произволна, а има реална почва в природата му, точно тогава за животното може да се каже, че служи на възкресения човек и е част от „свитата“ му. В случай, че традиционната представа е твърде погрешна, небесният живот[3] на четириногото би се определял от реалното, но непознато нам въздействие, което е имало върху човека в цялата негова история. Вярна ли е християнската космология в някакъв смисъл (не казвам в буквален), тогава всичко, което съществува на нашата планета е свързано с човека и дори изчезналите преди появата му създания могат да се видят в истинската им светлина единствено като негови безчувствени предвестници.

Когато говорим за праисторическите животни, така отдалечени във времето от нас, едва ли знаем точно за какво става дума. Твърде възможно е те да са нямали души и да не са страдали. Възможно е също така екземплярите от един вид да са имали обща „самоличност“, така че „лъвството“, а не лъвовете, да е участвало в родилните мъки на Сътворението, а то ще бъде и част при възстановяването на всичко. След като не можем да си представим даже собствения ни вечен живот, още по-малко ще си представим живота, който биха имали евентуално зверовете като „част“ от нас. Ако земният лъв бе способен да прочете пророчеството за деня, когато ще се храни със сено като вол, щеше да приеме тази перспектива като описание на ада, а не на рая. Ако пък у лъва няма друго освен месоядна чувствителност, той не притежава съзнание и неговото „оцеляване“ ще е без значение. При елементарно лъвско самосъзнание Бог може да му даде и тяло, угодно нему, което няма да се храни вече от унищожението на агнетата, тяло, напълно лъвско в същото време, що се отнася до енергията, величието и тържествуващата сила, притежавани от лъва, който се разхожда из този свят. Струва ми се, но не го твърдя, че говорейки за лъва и агнетата, които ще лежат редом един до друг, пророкът използва някаква хипербола от Изтока. Иначе това би било доста неудобно за агнето. Подобно съгласие и мир, такава хармония между лъвове и агнета (освен ако не иде реч за някоя от редките небесни вакханалии на хаоса), са равносилни на липсата и на лъвове, и на агнета. Мисля, че и когато престане да бъде опасен, лъвът ще продължи да всява ужас. Наистина ние ще видим тогава нещо, чието жалко и дяволски изкривено подобие са днешните му зъби и нокти, но пак ще се разтърсва сигурно златната му грива и благоверният Дук често ще казва: „Нека отново изреве.“[1] Лука 13:16.

[2] А също и с Дж.Уесли, Sermon LXV, The Great Deliverance.

[3] Има се предвид участието на животните в небесния живот на хората в Христос за Бога; да допускаме самостоятелен „небесен живот“ за зверовете като такива е навярно глупост.