Съдържание Цялата книга на една страница

Как могат да бъдат използвани притчите

1Това са притчите на цар Соломон от Израел, синът на Давид.
2Притчите ще ви научат на мъдрост и самоконтрол
и как да разбираме думите с дълбоко значение.
3Ще научите кое е правилно, честно и справедливо.
4От тях обикновеният човек може да се научи да бъде умен,
а младежът може да придобие знание и добър разум.
5Ако вече си мъдър, ти ще станеш още по-мъдър.
А ако си умен, ти ще се научиш да разбираш
6притчите и сказанията така добре,
както думите на мъдрост и всякакъв вид гатанки.
7Почитай Господа и Му се покорявай!
Това е началото на знанието. А
Само глупакът отхвърля мъдростта и добрият съвет.

Предупреждение 
относно лошите приятели

8Дете мое, покорявай се на поученията на твоите родители
9и носи ги като прекрасна шапка или като красиво колие.
10не бъди изкушаван от грешниците, нито ги слушай,
11когато казват: “Ела с нас! Нека да направим банда
и да убием някой просто за забавление!
12Сега те са добре и са здрави,
но нека да ги довършим веднъж завинаги.
13Ще вземем техните ценности и ще напълним домовете си
с откраднати блага.
14Ако се присъединиш към нас, ти ще получиш своя дял.”
15Не следвай никой от тях, нито прави като тях.
16Те бързат да се съберат, за да извършат
престъпление и дори убийство.
17Те са като птица, която вижда капана, но го пренебрегва. Б
18Те се събират, за да убият някой, но те са жертвите.
19Богатството, което ще получиш от престъпленията,
Ще ограби твоя живот.

Мъдростта говори

20Мъдростта В вика по улиците,
където се събират тълпите.
21Тя вика по пазарите, близо до вратите на града,
като казва на хората:
22 “Колко дълго ще се наслаждавате да бъдете глупави?
Няма ли да престанете да се насмивате над знанието?
23Чуйте, когато ви поправям и ще ви кажа какво мисля.
24Вие напълно ме пренебрегвате и отказвате да слушате;
25отхвърляте моя съвет и не внимавате,
когато ви предупреждавам.
26Така че, когато ви удари някакво ужасно бедствие,
27или върху вас като вихрушка дойдат беди и болести,
аз ще се смея и ще ми е забавно.
28Вие ще молите за моята помощ, но аз няма да чуя;
ще ме търсите, но няма да ме намерите.
29Да, вие не послушахте и отказахте да почитате Господа.
30Вие отхвърлихте моя съвет и не внимавахте,
когато ви предупреждавах.
31Сега ще ядете плода на това, което сте направили,
докато не се изпълните със собствения си срам.
32Грехът и себезадоволяването носят разрушение
и смърт на глупавите.
33Но ако ме послушате, вие ще бъдете на сигурно място,
без да се страхувате от бедствие.

А началото на знанието: или “ето за това е знанието”.
Б стих 17: или “Да бъдат като птица, която няма да отиде към примамката, ако прилича на капан.”
В мъдрост: В книгата Притчи думата “мъдрост” понякога е използвана, когато се говори за свръхестествено същество, което е било с Бог по време на сътворението.