Съдържание Цялата книга на една страница

8. Как да гледаме в перспектива.

Яков 4:11-17 

Аз съм господар на съдбата си. Аз съм капитан на своята душа.“ Колко умело се убеждаваме, че ние контролираме живота си! Понякога само един кризисен момент или смъртта може да ни убеди в противното. Ако наистина сме мъдри и смирени, ние ще слушаме внимателно думите на Яков: „вие сте пара, която се явява, и после изчезва.“

1. Ако знаехте, че утре ще умрете, с какво вашето отношение към живота днес би било по-различно?

2. Прочетете Яков 4:11-17. Защо Яков казва, че ние не трябва да се одумваме или да говорим срещу брат или сестра в Христа (ст. 11-12)?

3. Как се отразяват критиките ни към другите на нашето израстване?

4. Какво е отношението ни към законодателя, ако съдим закона?

5. Как правилното ни отношение към Бога (ст. 12) ни помага да имаме правилно отношение към другите?

6. Как бихте охарактеризирали двата възгледа за бъдещето от стихове 13‑17?

7. Яков сравнява живота с пара (ст. 14). Как внезапната смърт, особено на известен човек, ни помага да осъзнаем това?

8. Как се отнасяте към твърдението, че животът ви е като пара?

9. Ако животът ни е като пара, какво трябва да е отношението ни към утрешния ден?

Казва ли Яков някъде, че планирането на бъдещето е неправилно? Обосновете се.

10. Как отношението ни към бъдещето се свързва с казаното от Яков за смирението преди това?

11. В стих 17 Яков казва, че е грях да не вършим добро, ако знаем че трябва да го направим. Защо това е грях също като хвалбата?

12. Помолете Бог да ви помогне да обичате хората от вашето обкръжение, а не да ги съдите. Смирено предайте бъдещите си планове на Господ.

следваща глава 9. Какво ни очаква.