Съдържание Цялата книга на една страница

7. Миротворци и миросмутители.

Яков 3:13-4:10

Защо хората, които се обичат най-много често и се карат най-много? Съпрузи и съпруги, родители и деца, братя и сестри – това е твърде често явление. Яков предлага ценен лек за тази болест.

1. Карат ли се членовете на вашите семейства?

2. Прочетете Яков 3:13-4:10. В 3:13-18 той разглежда земната и небесната мъдрост. Какво е характерно за всяка от тях?

3. Как земната мъдрост може да провокира кавги и дрязги?

4. Как мъдростта от небето може да ни помогне да разрешаваме конфликтите, които възникват между нас?

5. Кой според Яков е източникът на крамолите (4:1-2)?

6. В будистката философия желанието се счита за източник на всички страдания. За да се преборим с желанието ние просто трябва да спрем да пожелаваме. За разлика от тази философия, Яков ни предлага друго разрешение на проблема с нашите желания. Какво е то (ст. 2-3)?

7. Защо често ние не успяваме да попросим от Бог онова, което искаме?

8. Яков казва, че ние не получаваме дори когато искаме, защото  искаме с погрешни мотиви (ст. 3). Кои са някои от примерите за правилни и погрешни мотиви в молитва?

9. Какво друго условие според Яков трябва да е в сила, за да дойдем при Бог в молитва (ст. 4-10)?

10. Какво означава да сме смирени и да се подчиняваме на Бога (ст. 6-7)?

11. В стихове 7-10 Яков дава няколко предложения за смиряване пред Бога. Как всяко от тях допринася за един смирен дух?

12. Има ли ситуации, в които смирението може да ви помогне да станете източник на мир през тази седмица? Обяснете.

13. Отделете няколко минути, за да застанете в смирение пред Бога. Помолете Го да ви помогне да станете миротворец през следващите няколко дни.