Съдържание Цялата книга на една страница

5. Просто дела.

Яков 2:14-26

„Лесно е да се каже“ е клише, което може да се отнесе и към християнския ни живот. Много по-лесно е да говорим за Бог, отколкото да му се подчиняваме. Яков казва: „И бесовете вярват, че има само един Бог.“ Този факт обаче не ги прави християни! Поради това е възможно някой да има прекрасно изградена доктрина, и все пак тя да не е съобразена с Божията воля. Яков ни помага да държим мерника право в целта.

1. Дайте примери за случаи, когато думите ви не са били подплатени с дела.

2. Прочетете Яков 2:14-26. Какъв според Яков е смисъла на вяра, която не е съпроводена с дела (ст. 14-17)? Обяснете защо?

3. Какво възражение очаква Яков (ст. 18)?

Как му отговаря той (ст. 18-19)?

4. Защо не е достатъчно само да приемем истината с ума си (ст. 19)?

5. Яков дава два старозаветни примера на вяра в действие. Първият е известният разказ за изпитването на Авраам от Бог, който го кара да предаде в жертва своя син Исаак. Авраам се подчинява, но в последната минута го спира ангел (вижте Битие 22). Как вярата на Авраам се усъвършенства чрез онова, което той направи (2:21-24)?

6. Вторият пример е с блудницата Раав, която скри двамата израелски съгледвачи, изпратени в Ерихон преди нападението на израилтяните (вж. Исус Навиев 2). Как вярата на Раав и повлия (Яков 2:25)?

7. Как вашите постъпки показват реалността на вашата вяра?

8. Как заключителното сравнение на Яков (ст. 26) обобщава неговото учение за вярата и делата?

9. Казва ли Яков някъде, че дела без вяра могат да донесат спасение? Какво говори това за вярата?

10. По какви начини можете да доведете постъпките си в хармония с вашата вяра?

11. Разговаряйте с Бог относно начините, по които Той може да ви доведе до един по-последователен християнски живот.