Съдържание Цялата книга на една страница

11. Действена вяра: Преглед на Послание на Яков.

Яков 1-5

Вие издържахте. Вие устояхте. Вие уповахте на Бога. Вие успяхте да изучите всички глави в Посланието на Яков! Дано вярата ви се е укрепила в резултат на времето, вложено за разбиране на това послание.

1. Какви промени забелязвате у себе си след началото на изучаването?

2. Направете бърз прочит на 1-5. Кои основни теми бяха дискутирани в това писмо?

Как тези теми ни помагат да разберем възгледите на Яков за християнската зрялост?

3. Има ли обединяваща тема посланието и коя е тя?

4. Защо твърдостта е толкова важна за християните (вижте в частност 1:1‑18)?

5. Как гледището на Яков към благочестието (1:26-27) е отразено в останалите глави?

6. Някои хора твърдят, че Послание на Яков е насочено против вярата. Как бихте отговорили на такова едно твърдение?

7. Какви примери изтъква Яков за едновременно действие на вяра и дела?

8. Как 5:7-20 предава в синтезиран вид на посланието?

9. От наученото от Послание на Яков,  коя област на християнския живот се нуждае най-много от твърдост и последователност?

10. Какви стъпки предприемате (ще предприемете), за да работите върху това?

11. Бяхте ли насърчени, докато изучавахте посланието?

12. Благодарете на Бог за наученото по време на изучаването на книгата на Яков.

следваща глава Бележки за водещия