Съдържание Цялата книга на една страница

Изучаване 5. Просто дела. Яков 2:14-26.

Цел: Да видим как онова, в което вярваме трябва да хармонизира с начина, по който живеем.

Вероятно тази дискусия ще породи най-много спорове в изучаването на Посланието на Яков. Този пасаж в книгата на Яков е породил повече въпроси от всички останали пасажи в нея. Най-вече поради привидното наблягане върху спасение чрез дела Мартин Лутер на практика изхвърли това послание от своята Библия. Много хора погрешно смятат, че Яков влиза в директен спор с Павел и че двамата застават на противоположни позиции. Това обаче не е вярно. Яков поставя ударение на факта, че истинската вяра се доказва чрез дела, а не че делата сами по себе си са достатъчни или че комбинацията между дела и вяра е спасителна. Стихове 18 и 22 показват това ясно. Когато в стих 24 Яков казва: „не само чрез вяра“, той говори за онази вяра, която притежават демоните – просто умствено съгласие. Тази вяра не води до спасение. Подобна позиция изобщо не влиза в противоречие с казаното от Павел, който изразява подобно мнение. Сравнете Яков 2:14 с Тит 1:16 и Ефесяни 2:8-10.

Много християни са ортодоксални в своята доктрина, но не и в реализирането на своята вяра. Тяхната вяра е само в главата им, но не в постъпките им. Именно на тези хора се стреми да обърне внимание Яков. На това трябва да е поставите ударение и в своите изучавания. Ако цялата книга ни помага да претворим на практика своята вяра, този пасаж цели в частност да оспори погрешното мнение, че правилната доктрина и „красивите“ думи са достатъчни. Истинската вяра винаги се проявява чрез делата. Ако няма дела, вярата не е истинска. Тя не може да спасява. По-скоро вярата, която носи спасение винаги се отразява в християнското поведение. Същото стана с Авраам и с Рахав.

Въпрос 3. Един възможен начин да се перифразира първата част на стих 18, е: „Различните хора имат различни дарби. Някои могат да имат дарбата на вяра. Други пък може би притежават дарбата добри дела. Яков, ти поставяш твърде голямо ударение на комбинацията от двете.“

Въпрос 4. Много хора познават християнските доктрини и дори може би ги приемат за истинни. Но те не са се посветили на Исус Христос и не уповават на него като техен Спасител и Господ.

Въпрос 7. Много групи ще се интересуват дали Яков противоречи на Павел по въпроса за вярата и делата. Ако предполагате, че вашата група иска да дискутирате върху това, прибавете следния въпрос между въпроси 7 и 8: „Яков казва: ‘чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра’ (ст. 24). Как това твърдение може да се примири с учението на Павел, че ние се оправдаваме чрез вяра, а не чрез дела (Римляни 4:4-5; Ефесесяни 2:8-9)?“ Обърнете внимание, че в допълнение към различния смисъл, който Павел и Яков влагат в думата вяра, те може би влагат различен смисъл и в думата оправдание. За Павел тя означава заявена праведност. За Яков тя служи по-скоро за да докаже валидността на вярата.

Въпрос 9. Този въпрос може да бъде решаващ, ако някой в групата вярва, че Яков проповядва спасение единствено чрез дела. Не го пропускайте.

Въпрос 10. Предоставете време на хората за размисъл и за споделяне на мислите, ако те желаят това. Ако за присъстващите е трудно да се сетят за разминаване между вяра и дела в живота им, може би групата трябва да обсъди как всеки може да гледа на своите постъпки по-критично.