Съдържание Цялата книга на една страница

Изучаване 4. Кой е съдията? Яков 2:1-13.

Цел: Да се научим да се отнасяме с другите така, както Бог се отнася към нас.

Въпрос 1. Някои възможни отговори (ако хората са искрени) могат да включват: „Ако те са личности, с които мога да се разбирам“; „Зависи от това доколко те ме приемат“; „Какво са постигнали в живота“; „Как изглеждат“. Както при всички въвеждащи въпроси, приемай всички отговори без коментар – освен този да помогнеш на хората да се изразят по-ясно и да обяснят какво имат предвид. Отложи приложението на учението на Яков към тези първоначални отговори в края на урока.

Въпрос 3. Дори ако във вашата църква или група за общение има голям брой бедни хора, повечето хора знаят прекрасно кои дрехи са подходящи за ходене на църква и кои не. Но ако това не е така, можете да подминете този въпрос.

Въпрос 5. Пристрастен ли е Бог? Вероятно той просто се опитва да изравни разликата, така да се каже, да компенсира липсата на материални блага при бедните с духовни богатства.

Ако Бог е избрал бедните (вижте Псалм 140:12; Притчи 19:17; Лука 1:52-53; 6:20-25), означава ли това, че богатите (повечето от североамериканците са богати в сравнение с хората от останалата част на света) автоматично биват отхвърлени от Бог? Ако се повдигне този въпрос, накарайте групата да открие неговия отговор отново в Яков. Може да ги насочите и към 1:9‑11, където Яков посочва как Бог помага не само на бедните, но и на богатите да уповават на Него.

Други пък могат да предположат, че в стих 5 Яков говори за бедните по дух. Все пак, контекстът на 2:1-4 и начинът, по който бедните са угнетявани, описан в 2:6-7 говорят, че той има предвид материално бедните хора.

Въпрос 8. Стихове 10-11 също могат да предизвикат някои възражения. Опитайте се да не се отклонявате дотам, че да разисквате дали кражбата на молив е лоша колкото убийството. Други могат да заявят: „Ако се осъждам поради лъжа, тогава мога да извърша и прелюбодейство.“ Яков иска да каже, че в очите на закона всеки грях е грях. Това подчертава колко сериозни проблеми създава следването на предразсъдъци.

Въпрос 9. Този въпрос поставя проблема от първия въпрос в неговата дълбочина. Дори „малкият“ грях става сериозен не само защото е престъпен закон, но поради това че специалните взаимоотношения, които Бог иска да има с хората са нарушени.

Въпрос 10-11. Докато Яков казва много малко за самия Христос в своето послание, то е пронизано нашир и надлъж от Христовото учение и доктрина, която е в основата на християнската вяра. В този случай благодатта побеждава осъждението над всеки осъден на вечно наказание грешник, който е получил  даром прощение (благодат), като е приел жертвата на Христос и неговата смърт вместо собствената си смърт. Следователно, ние трябва да постъпваме като хора, които са били освободени, а не да държим да съдим (без да сме склонни да простим) другите. Разбира се, същото това учение откриваме и в Господната молитва (прости ни дълговете, както ние простихме на нашите длъжници Матей 6:12) и в притчата на Христос за неблагодарния слуга (Матей 18:21‑35).