Съдържание Цялата книга на една страница

Изучаване 3. Думи, думи, думи. Яков 1:19-27.

Цел: Да се научим да изслушваме другите и словото, и да го превръщаме в дело.

Яков започва разискването на темата за водене на последователен християнски живот с разглеждане мястото на думите в нашия живот. Като водещ групата трябва да покажете как ние като християни трябва да използваме думите и необходимостта от единство на думи и дела в нашия живот.

Въпрос 1. Тези въвеждащи въпроси могат да имат повече от един отговор. Насърчете членовете на групата да отговорят на въпросите, като споделят собствения си богат опит. Целта е отговорите на тези въпроси да не се извличат от пасажа, а от общите ни познания върху човешката природа.

Въпрос 2. Гневенето винаги ли е грях? Не казва ли Павел: „Гневете се, но не съгрешавайте“ (Ефесяни 4:26 RSV)? Няма ли такова време, което е подходящо за гневене? Не е ли оправдан гневът ни, когато чуем за случай на малтретиране на деца? Има някои въпроси, които може би ще чуете от групата в отговор на стихове 19-20. Ние не сме оправдани, ако се гневим за да защитим себе си. Въпреки това, можем да попаднем под ударите на Божия праведен гняв, когато сме извършили истинско зло или несправедливост. Дори тогава, „жалостив и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив“ (Псалм 103:8). Такива трябва да бъдем и ние.

Въпрос 3. Този въпрос може да предложи възможност за размисъл върху това как хората се отнасят един с друг в групата за библейско изучаване. Като християни ли се държат те? Има ли такива, които обсебват дискусията? Има ли хора, които непрекъснато променят темата или насочват вниманието на групата към други части на писанието? Задава ли някой въпроси на човека, който започва да споделя свои проблеми или дълбоки тревоги? Ако не, как групата може да усъвършенства работата си в тези области?

Въпрос 6. „Съвършеният закон“, споменат в Яков 1:25 е Новият Завет. Христос изпълни Стария Завет, като ни освободи за да заживеем в хармония с Бога и себе си (вижте Еремия 31:31-34 и Матей 5:17).

Въпрос 8. Някои вероятно ще възразят на Якововото описание на чистото и искреното благочестие в стих 27. Все пак, обърнете внимание, че той не казва, че с това истинското благочестие се изчерпва. Въпреки това, то е доста задоволително определение. Изразът сирачетата и вдовиците се отнася до всички, които се нуждаят от помощ, докато да пази себе си неопетнен от света ни насърчава да изградим у себе си божествена ценностна система, възгледи и добродетели.