Съдържание Цялата книга на една страница

Изучаване 2. Зависими или колебливи? Яков 1:1-18.

Цел: Да се разбере важността от твърдост, когато попадаме в изпитания и изкушения.

Това е ключов урок за тази поредица. Темата за твърдостта преминава през цялата книга, макар и понякога да е само загатната. Дори когато Яков преминава към темите за съденето на другите, за езика, богатството и други въпроси, връзката им с темата за твърдостта остава твърде тясна и явна.

Въпрос 3. Значението на думата „твърдост“ може да предизвика объркване. Няма да е лошо да се убедите, че членовете на групата имат адекватно разбиране за твърдостта. Яков не говори за упоритост или стоицизъм.

Въпрос 6. Това може да предизвика въпроси относно мястото на съмнението в християнския живот. Докато кратките периоди на съмнение могат да бъдат полезни и благоприятни за растежа, животът който се характеризира с нерешителност не струва нищо в очите на Бог. Яков рисува две крайности, за да докаже своята правота.

Въпрос 7. Вторият контраст, използван от Яков (ст. 9-11) също показва голямата нужда от твърдост. Когато на бедния се случи нещо добро, той рядко го отдава на собствени заслуги (както богатите са склонни да правят). Бедният човек знае, че то идва от Бога и отдава своите благодарности на Него. Всяка ситуация увеличава зависимостта от Бога.

В зависимост от състава на вашата група, може да промените въпрос 7 на: „Как щастливите обстоятелства са ви е обръщали към Бога?“

Въпрос 11. Първите плодове от жътвата бяха специално посвещавани на Бог като част от редовно отдаваната на Бога благодарност от всеки израилтянин (вж. Левит 23:9-11). Често терминът „пръв плод“ се използва като метафора със значение на важно положение и значимост в Божиите очи (например Еремия 2:3 RSV).