в момента четеш
Помазанието Бени Хин 

Глава 14 – Примерът на Исус

В моята църква аз подканвам хората отново и отново със следните думи: “Ако искаш помазание, кажи на някого за Исус.” Преди всичко ние трябва да знаем, че сме в битка със сатана за човешките души. А за да воюваш с дявола, ти е нужно помазание.

Аз съм убеден, че ако някой човек или църква престане да служи, помазанието ще се вдигне. Това е така, защото то се дава за духовната битка и Бог иска да го използваме за Негова слава.

Господ слезе върху мен на едно събрание с много мощно Слово. Църквата трябва да свидетелства в местния регион и също трябва да достига до света. Обещах на хората, че веднага ще започна серия от уроци за тези, които се нуждаят от това, така че цялата църква да може ефективно да свидетелства на всеки.

В онази вечер аз бях впечатлен от чудесните думи, с които започва 61 глава на Исая: “Духът на Господа Йехова е на Мен.”

Какви силни думи! Исус ги изговори, когато започваше Своето служение на земята. В Евангелието от Лука се казва, че Исус беше “пълен с Духа”. Това учудва много хора, които не знаят, че Исус Христос, който беше 100% човек и 100% Бог трябваше да бъде изпълнен със Святия Дух, за да воюва с дявола, също както ние.

В този пасаж Исус вече беше помазан от Духа, като преди това бе кръстен от Йоан Кръстител и бе изкушаван в пустинята. Едва тогава Той отиде в синагогата в Назарет “по обичая Си” и се изправи да чете. Лука пише, че подали на Исус книгата Исая и Той я отворил на мястото, където пише:

Духът на Господ е на Мен,

защото Ме е помазал да благовествам на сиромасите.

Пратил Ме е да изцеря сърцесъкрушените,

да проглася освобождение на пленниците

и проглеждане на слепите,

да пусна на свобода угнетените.

Да проглася благоприятната Господна година.” (Лука 4:18-19)

Лука казва, че когато Исус седнал, всички очи били приковани в Него. Харесва ми тази дума “приковани”. Хората бяха почувствали присъствието и силата така, както никога до тогава: “Днес се изпълни това Писание във вашите уши.”

“Аз Съм Този – каза Исус, – Аз Съм Този, за Когото пише Исая.” Ще забележите, че по време на служението Си и дори след възкресението Си, Исус цитираше пасажи от Писанията, които свидетелстваха за Него. Старият Завет предвестява по много начини идването на Царството и идването на Царя. Исус много пъти говореше за това, както и апостолите след Него.

Не е ли странно, че точно тези хора, които бяха поразени от изявлението на Исус и бяха приковани от присъствието, съвсем скоро щяха да се вдигнат срещу Него и да се опитат да Го хвърлят от една скала.

Горният пасаж показва, че помазанието не само бе дошло върху Господ, но и че беше дошло с някаква цел – (1) да проповядва благовестието, (2) да изцелява сърцесъкрушените, (3) да прогласи освобождение на пленниците, (4) да извърши чудеса, (5) да освободи угнетените и (6) да прогласи благоприятната Господна година.

Така е и с нас. Ако искаме помазанието, първото и най-важно нещо е да проповядваме благовестието на бедните. На практика точно затова Святият Дух дойде върху нас – да бъдем свидетели.

Защо се казва “бедните”? Истината е, че Исус често се отъждествяваше с тези, които нямаха достатъчно пари и бяха без подслон. Но не е само това. Всеки от нас е бил духовно беден – без подслон, без Господ. Затова е нужно да проповядваме благовестието, евангелието, добрите новини.

Според Писанието в Исая и Лука, помазанието идва също, за да “изцери сърцесъкрушените”. О, каква велика, велика новина имаме за този сърцесъкрушен свят! О, какво ще извърши Святият Дух, само ако Му дадем възможност! Всичко, от което Той се нуждае са посветени съдове. Ще бъдеш ли този съд днес? Докато четеш тези страници, помоли Го да те направи такъв съд сега!

Проповядването и свидетелстването без помазание малко ще ползва сърцесъкрушените. Помислете за мъже, жени и деца, които познавате, които могат да бъдат освободени от обстоятелствата, които ги смазват. Помислете за разведените, самотните, прогонените, отхвърлените, отчаяните, тези, които са на ръба на самоубийството или които са под религиозно робство. Списъкът на нуждаещите се няма край. Единствено помазанието ще изцели сърцата на наранените – това е, което казва Библията!

Проповядване освобождение

Господ Исус беше помазан да прогласи освобождение на пленниците. Имаше хора, които бяха вързани и измъчвани от демони.

На съвременните хора това им изглежда смешно, но нуждата от освобождение е даже по-крещяща днес. Вижте вестниците и телевизията – с каква информация ни затрупват. Алкохол и наркотици, незаконен секс и извратеност, фалшива религия и култ, кражби и корупция и още, и още.

Господ Исус казва в Марк 16:17 – “В Мое име демони ще изгонват.” Святият Дух е единствената сила на земята, която може да унищожи силата на сатана. И Бог е дал тази сила на вас, вярващи. Ние трябва да се задвижим, светии!

Исус каза също, че е помазан да проповядва “проглеждане на слепите”. Слепотата може да бъде не само във физическото зрение, но и в сърцето на човека. Исус е отговор и за двата проблема.

Списъкът с делата, които Исус трябваше да извърши, и който се отнася и за нас, включваше и “пускане на свобода на угнетените”. Демоничното угнетение разяжда всяка нация в този свят. То може да бъде премахнато единствено чрез силата на Бог.

Управителят на настоящата тъмнина е господар на угнетението и той може да бъде разгромен единствено чрез силата на Бог. Ето защо, скъпи мои, свидетелите за Исус трябва да бъдат помазани от Святия Дух със силата на Всевишния.

Последното по ред, но не и по важност дело, което Исус определи като Свое, беше “прогласяване на благоприятната Господна година”. Той прогласяваше, че сега е времето – времето на благодат. Спасителят на света е дошъл, носейки спасение на човечеството преди свършека.

Времето, което предстои

Библията говори много за идването на свършека. За ваша полза искам да споделя с вас някои от нещата, които Святият Дух ми показа, че ще се изпълнят за вярващите, докато времето на свършека наближава.

Библията ни казва в Деяния 3:19-21, че трябва да се покаем, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от Лицето на Господ и Той да ви изпрати определения за вас Христос Исус, когото трябва да приемат небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от века чрез устата на святите Си пророци.

Святият Дух чрез Петър каза, че всичко, което е било обещано – всичко, което пророците са прогласили – ще се изпълни преди идването на Исус на земята.

Святият Дух ме отведе в Исая 35 глава, за да ми покаже нещата, които са обещани на вярващите, нещата, които ще се изпълнят за нас много скоро. Сега искам да споделя това с вас и ви моля да помните, че всичко, писано в Стария Завет е сянка на това, което ти и аз получаваме във времето на благодатта. Ние ходим в изпълнението на това, което старозаветните пророци са изявили. Исая 35 глава започва така:

Пустото и безводно място ще се развеселят

и пустинята ще цъфне като крем.

Ще цъфти изобилно и ще се разлисти

дори с радост и с песни.

Ще се даде на нея славата на Ливан,

превъзходството на Кармил и Сарод.

Те ще видят славата Господна, величието на нашия Бог (1-2).

Като човек, израснал в Израел, аз имам представа за това, какво има предвид Библията, когато говори за пустиня. Там можеш да срещнеш змии, скорпиони, суша и смърт. Това е преобраз на вярващия, който е изсъхнал и живее в духовна суша, пълна със змии и други такива. Но Бог е обещал, че идва ден, в който този сух и празен живот ще бъде благословен с Божията изобилна сила. Как ще може да дойде живот и благословение в това сухо и празно място?

Исая продължава с думите, че “ще се даде на нея славата на Ливан”. Спомням си, че когато бях дете, от време на време духаха ветрове откъм Ливан и аз можех да усетя мириса на прекрасните ливански кедри. Библията има предвид точно тези кедри, когато говори за славата на Ливан. Когато Исая говори за тяхното прекрасно ухание, той пророкува за новата атмосфера на Божието присъствие, която ще преобрази твоята пустиня – твоя духовен живот – в място на красота и изобилие.

Продължавайки, пророкът говори за “превъзходството на Кармил и Сарод”. Сародската долина в съвременен Израел е най-плодородната долина в Средния Изток, място с отлична реколта и най-красивите цветя в региона. Същото важи и за Кармил. Това символизира свежите откровения върху Божието Слово – семената, които ще бъдат посети в сърцето ти и ще дават чудесен плод.

“Те ще видят славата Господна – казва Исая, – величието на нашия Бог.” Тук той говори за едно ново видение за Божията слава. А какво представлява Божията слава? Говорихме за това в предишните глави. Спомняте ли си, когато Мойсей поиска да види Божията слава в Изход 33:18, какво му показа Бог? Бог му изяви Своите качества, Своята Личност (Изход 34:5-6). С други думи, Исая говори за едно ново виждане за Самия Бог.

Така че, ако съберем заедно тези неща, ние виждаме Божието намерение да създаде нова атмосфера около нашия живот, да изпрати ново Слово от небето, нови откровения върху Библията и ново виждане за Него Самия. Когато това се случи, пустинята на нашите преживявания със своето безводие и смърт ще се преобрази в Обещаната земя.

И не само това. Исая продължава в стих 3 и 4:

Укрепете немощните ръце

и утвърдете отслабналите колена.

Кажете на онези, които са с уплашено сърце:

“Укрепете се! Не бойте се!

Ето, вашия Бог!

Възмездието ще дойде с Божие въздаяние.

Той ще дойде и ще ви избави.”

Ще има евангелизации по целия свят. Тези, които са се преобразили вече от новата атмосфера, новите откровения и видение за Бог, ще започнат да укрепват немощните ръце и отслабнали колене и да казват на света: “Не бойте се, ето вашият Бог идва да ви спаси!”

Разбира се, това пророчество се отнася за Израел в периода на Милениума, но тъй като Старият Завет е сянка на това, което се случва в Новозаветните времена, то тези пророчески думи могат духовно да се приложат за теб и за мен. Когато се огледаме около себе си, ние навсякъде виждаме пустиня. Но Бог ще я преобрази и ние ще бъдем свидетели за евангелизирането на целия свят, когато излезем да послужим на хората.

И какво още видя Исая, че последва от това преобразяване в пустинята? Погледнете 5 и 6 стих отново: слепите ще прогледнат, глухите ще прочуят, куците ще започнат да скачат, немите ще запеят!

Това е велико чудо. Свръхестествената сила на Бог ще бъде освободена за физическо изцеление.

Това ми напомня едно пророчество на Кетрин Кулман, в което тя, с характерния за нея стил, който не може да се имитира, заяви, че идва ден преди второто пришествие, когато Божията сила ще бъде толкова мощна на земята, че всички ще се изцеряват. “Няма да има нито един болен светия в Христовото тяло” – бяха нейните думи.

С характерния за нея драматизъм, тя беше насочила пръста си нагоре и питаше: “Дали това може да стане днес?”

Кетрин Кулман не доживя да види този ден, но той със сигурност ще дойде. Святият Дух ми е дал увереност в това.

Не трябва да се отнасяме скептично към това, че Бог желае да се движи сред Своите хора по този начин.

Ние откриваме доказателства в Писанията, че Бог по свръхестествен начин снабдява нуждите на хора, като това включва и физическо изцеление. Например, в Псалми 105:37 откриваме следните думи за децата на Израел, когато Бог ги изведе от Египет: “И нямаше нито един между племената им, който се спъваше (беше слаб).” Това показва, че те бяха в цветущо здраве. Божествено здраве, не просто Божествено изцеление. Трайно изцеление. Аз съм уверен, че идва това време, в което всеки вярващ ще бъде здрав.

Ето ключовият момент: Ако Бог можеше да изцерява всички по времето на Мойсеевия закон, колко повече ще го прави във времето на благодатта? Освен това, когато Исус беше на земята и изцеряваше, Той беше под закон. Колко повече ние ще бъдем изцерявани, когато сме под благодат?

Така че няма нищо странно в това, че Исая пророкува за чудни изцерения по време на преобразяване на пустинята, или във времето на евангелизиране в световен мащаб.

Но Исая не спира до тук. В глава 35 той продължава и описва третия резултат, който да очакваме:

Защото в пустата земя ще избликват води

и потоци в пустинята.

Нажеженият пясък ще стане езеро

и жадната земя – водни извори (ст. 6-7).

Ново, мощно помазание ще се излее върху нашата пустиня и реки от жива вода ще избликнат от нас. Това няма да бъде нещо малко. То ще бъде като двойна доза, която ще произведе потоци, извори и езера. Това ще бъде мощно кръщение в Святия Дух.

Движението на Духа в онези дни ще дойде чрез нас. Бог не казва в Йоил 2:28 и Деяния 2:17, че Той ще излее “долу” Духа Си, но че ще излее “навън” Духа Си. Това означава, че ще използва нас.

Четвъртият резултат от това преобразяване е пророкуван от Исая по следния начин:

В заселището, където лежаха чакалите,

ще има зеленина с тръстика и рогоз (35:7).

В KJV се казва не “чакали”, а “дракони”. Тук виждаме Божието обещание да избави Своите хора от всякакво демонично влияние. Драконите, или чакалите – демоните, – са лежали в тревата и са я унищожили, но тя ще бъде възстановена, след като те бъдат изгонени.

Пето, святост ще дойде в Христовото тяло, както се вижда от следните думи:

И там ще има друм и път,

който ще се нарече път на Святостта.

Нечестивият няма да мине през него,

но ще бъде само за тях.

Пътниците – даже и глупавите

няма да се заблуждават по него (35:8).

Святостта ще бъде толкова голяма, че тя ще направи стабилни дори колебливите и раздвоените. Те ще престанат да скачат ту тук, ту там.

Шестият резултат ще бъде следният:

Лъв няма да има там,

нито ще се качи по него хищен звяр.

Такъв не ще се намери там,

но изкупените ще ходят по него (35:9).

Много просто, Сатана и неговите демони ще отсъстват напълно от Христовото тяло. И накрая:

Изкупените от Господ ще се върнат

и ще дойдат с възклицание в Сион.

Вечно веселие ще бъде над главата им.

Ще придобият радост и веселие,

а скръб и въздишане ще побягнат (35:10).

Вярвам, че това се отнася за грабването, защото едва когато напуснем този свят, скръбта и въздишането ще побягнат.

По-велики дела за вас

Библията показва, че това, което вършеше Исус, е толкова велико, че не може да се сравни с нищо. И все пак в Божието Слово са записани следните думи на Исус: “И по-големи (дела) от тях ще върши, защото Аз отивам при Отец” (Йоан 14:12).

Учудващо е. Библията казва, че има нещо, което Исус не би могъл да направи, а ние можем. Години наред това ме е озадачавало. Мислех си: Какво може да е по-велико от това, което Исус направи. Нещо по-велико от това да възкресиш мъртвец, да изгониш демони, да направиш да утихне морето, да заповядаш на вятъра да спре да духа, да изцериш някой сакат, сляп или глух? Какво може да е по-велико?

Един ден Святият Дух ми разкри нещо, което преобърна живота ми. Този, който можеше да викне Лазар от гроба, да направи да утихнат природните стихии, не можеше да застане и да каже: “Погледнете ме, аз съм един грешник, спасен чрез Божията благодат. Някога аз бях изгубен, но сега съм намерен, бях сляп, но сега виждам, бях вързан, но сега съм свободен.” Новото помазание, което идва върху нас, за да преобрази пустинята ни, ще ни даде способност да бъдем свидетели за Исус и ние ще извършваме това по-велико дело по неповторим начин.

Само помислете за това! Идва ден, в който помазанието ще стане толкова мощно върху нас, че ние ще бъдем свидетели за евангелизиране в световен мащаб, едно всеобхватно освобождаване на свръхестественото, едно прясно помазване със сила за освобождаване от всяко демонично влияние в Христовото тяло, ново ниво на святост в църквата, пълно отсъствие на сатана сред вярващите, пришествието на Господ и Грабването.

Какво велико време ще бъде! Готов ли си да платиш цената, за да се преобрази твоята пустиня?

Гласът на Господ

Едно от нещата, които Библията ясно изявява за преобразяването, е, че ние ще познаваме Господ и Неговата слава и ще чуваме гласа Му. В края на тази глава аз искам да ви кажа нещо много важно относно разпознава-нето на Божия глас, защото точно чрез познаването на гласа Му ние ще познаем славата на Бог.

Деяния 1:4 говори, че възкръсналият Исус заповяда на апостолите да не напускат Ерусалим, но да чакат обещаното от Отец, за което, казва Той, “чухте от Мен”. Те познаха гласа Му още преди да им каже, че ще приемат сила (ст.8).

Когато се научите да познавате гласа Му, вие ще бъдете водени, както Филип, който един ден бе воден да отиде към юг по пътя, който слиза от Ерусалим към пустинята Газа, и там срещна етиопски скопец в колесница. Духът каза на Филип да придружи колесницата, изслуша пасажа от Писанията, който скопецът четеше, и когато беше запитан за значението му, “Филип отвори уста и като почна от това писание, благовести му Исус” (Деяния 8:26-35).

Този човек бе спасен и кръстен просто защото Филип се покори на Духа и помазанието явно слезе, когато той “отвори уста” и “благовести Исус”. Слушането и покорството на Божия глас са ключово условие за получаване на помазанието.

Помазанието ще дойде и върху теб, ако станеш свидетел за Исус. Когато помазанието слезе, ти трябва да откликнеш, защото иначе ще го изпуснеш, а може би никога няма да бъдеш докоснат по този начин отново.

Пазете помазанието, грижете се за него. Когато познавате Святия Дух и движението Му, вие ще сте готови на време и без време. Понякога Той започва да се движи толкова бързо, че направо ти се завива свят. Вярвам, че това накара Филип да се затича. Той знаеше, че пред него се е отворила възможност да спечели душа за Исус. В други случаи Святият Дух се движи бавно и ти просто се отпускаш в Него и се оставяш Той да те води.

Запомнете: не Той следва теб, а ти следваш Него! Трябва да се научите да чувате гласа Му. Без да разпознавате гласа Му, вие няма да познаете силата Му. Както казах, апостолите не приеха силата, преди да чуят гласа на своя Господар. Без съмнение Той ще ви води в печелене на души за Неговото царство.

Скъпи приятели, в Йоан 10:3-4 Исус много ясно заявява, че ще ни вика по име и ще ни води. Ти чуваш ли гласа Му? Исус казва, че Неговите овце Го следват, защото познават гласа Му. В Йоан 10:27 Исус повтаря това важно послание към всички вярващи: “Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам и те Ме следват.” Ако държите да познавате Исус, вие трябва да чувате гласа Му и да следвате Неговото водителство в живота си.

Но има повече от това. Ние трябва да Го следваме ежедневно. Вслушвай се в гласа Му ежедневно! Псалм 95:7 ни предизвиква всеки ден да слушаме Божия глас. Въпросът не е дали Бог ти говори днес, а дали ти си отворен да Го слушаш днес.

Защо много хора не чуват или не слушат своя Бог, който ги познава, който ги обича и желае да ги води в Своя мир? Една от причините да не чуваме е, че отказваме да слушаме. Псалм 98:8 предупреждава да не закоравяваме сърцата си и да не се обръщаме срещу Бог.

Ти трябва да желаеш да бъдеш с Бог и да чуваш гласа Му. Общувай с Него в молитва и поклонение! Ако живееш в грях и не си се покаял, върни се при Бог чрез Неговата благодат и милост. Не трябва да се дърпаме от Бог, както и Евреи 12:25 предупреждава.

И така. Какво трябва да направиш, за да се върнеш в Божието присъствие и да чуваш гласа Му в живота си днес?

Първо, трябва да престанеш да се отклоняваш от Божия път. Исая 30:15 и 21 говори за връщане в безмълвие и увереност и слушане Божието водителство за ходенето ни. Ние трябва да фокусираме вниманието си на първо място върху Бог.

Второ, когато издигаш своя глас в молитва, ти ще чуваш Неговия глас в отговор. Помнете, че никога няма да познавате Божия глас без присъствието на Святия Дух. Когато оставите нещата, които ви отклоняват, и позволите на Духа да дойде върху вас, Бог ще ви говори.

Трето, Исус чуваше Божия глас, понеже Той непрестанно търсеше волята на Бог. Той го чуваше, защото беше покорен (Йоан 5:30).

И накрая, Бог ни призовава да гладуваме и да жадуваме за праведност (Матей 5:6), и да се молим и да търсим лицето Му (ІІ Летописи 7:14).

Днес Бог ви предизвиква да се върнете при Него. Отделете време да се вслушвате в гласа Му; знам, че ще го чуете. Готови ли сте да познаете силата Му в живота си? Замълчете сега и Му позволете да ви говори! Той ще ви каже: “Това е пътя, ходете по него” (Исая 30:21). Тогава вие ще преживеете Неговото присъствие и сила.