в момента четеш
Помазанието Бени Хин 

Глава 2 – Най-ценният дар

„Какво цениш най-много като християнин?”

Хората винаги ми задават този въпрос. И всеки път моят отговор е един и същ. След спасението си аз ценя най-много помазанието.

Терминът “помазание” може би е непознат за някои от вас. Тази книга ще промени това.

Както писах в предишната си книга “Добро утро, Святи Душе”, аз никога вече не бях същият, след като Бог за първи път благослови живота ми със скъпоценното помазание на Святия Си Дух. И тези последни четири думи са важни. Помазанието е помазанието на Святия Дух и помазването се извършва от Исус. Няма човек, който да може да го извърши.

След като имах тази славна среща, за която ще говорим в следващата глава, аз по-скоро бих умрял, отколкото да живея дори и един ден без помазание. Може да звучи твърде драматично за нашия век на себичност и хуманизъм, но това е истината. Моята постоянна молитва е тази и аз вярвам, че тя ще стане и ваша: “Господи, моля Те, не отнемай никога помазанието Си от мен! По-добре да умра, отколкото да срещна бъдещето без Твоето докосване върху моя живот. Нека никога да не минава ден, без да бъде върху мен помазанието на Твоя Свят Дух!”

Това, което Бог ме научи относно специалното докосване на помазанието, ме накара да ценя още повече моите взаимоотношения с Всеприсъстващия Придружител – Святия Дух. Сега аз знам, че има няколко типа помазание и ще разисквам върху тях в следващите глави. Аз знам, че е недопустимо за мен да изоставя своя Учител и да разруша тази интимна връзка, която ценя с всичко в мен. Бих могъл чрез решение на моята свободна воля да обърна гръб на Святия Дух и да се оттегля от това общение. Но никога няма да го направя. Както казах преди, по-скоро бих умрял, отколкото да загубя Неговото докосване.

Моята цел е да задълбочавам взаимоотношенията си с Бог и да се стремя към по-голямо измерение на помазанието. Защото въпреки чудните преживявания, които Той ми е дал, аз знам, че Бог е приготвил още много неща за Своите деца. Искам да споделя тези велики преживявания с Него.

Мили приятели, искам да знаете, че Бог е приготвил специално докосване за вашия живот днес. “Това е вашият ден” – такова е посланието на моята ежедневна телевизионна програма. Може да бъде днес и всеки ден от твоя живот, стига да пожелаеш. Святият Дух и Неговото помазание ще бъдат реалност за теб.

Твоят копнеж може да бъде запълнен

Може би ти си един от многото, които казват: “Бени, аз желая да преживея Божията сила в моя живот, но наистина не знам как това може да се случи. Аз обичам Господ и знам, че Той ме обича, но копнея за едно по-дълбоко, по-интимно взаимоотношение. Не искам да знам за Него, искам да Го познавам и да преживявам реалността Му постоянно.”

Уверявам те, че това твое желание може да бъде изпълнено. Бог е чул вика ти. Първото нещо, което Той ще ти даде да разбереш, е колко много желае всички Негови деца да преживяват присъствието Му не веднъж или два пъти, а всеки ден. Бог желае децата Му да познават не само Неговото присъствие, но и Неговото общение и сила.

Независимо от това, приятелю, ти не можеш да познаеш силата на Божието помазание, докато не започнеш да преживяваш присъствието Му. Много християни нямат правилно разбиране за истинското значение и същност на помазанието. Те си мислят, че това е само някакво временно преживяване, свързано със силни емоции. Това не е вярно. Когато помазанието на Духа дойде върху твоя живот, всяко объркване ще изчезне. Ти ще бъдеш преобразен завинаги.

Спомням си първия път, когато усетих това сладко и същевременно мощно и величествено помазание, което ме обливаше с мощни вълни. Имах чувството, че сякаш съм завит с одеяло от Неговата любов. Топлината на Неговото присъствие ме обгръщаше. Не виждах нищо около себе си. Присъствието беше нещо неописуемо и нямаше съмнение Кой ме бе посетил. Бях обгърнат от Божията любов и близост. Чувствах съвършен мир и огромна радост.

Ти също можеш да познаеш Бог по такъв интимен начин, когато преживееш помазанието и силата на Неговия Дух – днес, утре и винаги.

Умрял ли си за себе си

Единствено когато се “изпразниш” от себето и напълно се освободиш от егоцентризма, ще можеш да бъдеш изпълнен с Божието присъствие. Тогава и само тогава можеш да видиш Деяния 1:8 – обещанието за сила, което ще дискутирам по-нататък – изпълнено в твоя живот. Защото когато Неговото присъствие те изпълни, тогава и силата Му ще започне да се излива от теб.

В тази книга ще се говори за смъртта на себето. Това в началото може да ви прозвучи плашещо и да ви изглежда невъзможно, но после няма да е така. Ще споделя с вас как за първи път преживях помазанието и как това преобърна живота ми – случи се радикална промяна. Моите взаимоотношения със Святия Дух стават все по-дълбоки от деня на първата ни среща. Святият Дух е незаменима част от моето ежедневно и ежечасно съществуване. Никога не започвам деня, без да Го поканя да дойде и да ми даде сила за всичко, което ми предстои.

Също така е важно да разбирате, че Духът живо се интересува от всеки аспект на вашия живот. Той не разделя нещата на светски и духовни. Той иска и на практика да участва във всичко, свързано с вас.

В предишната си книга говорих за Личността, наречена Свят Дух. Повечето хора знаят твърде малко за Него, а Той е Бог. Те Го пренебрегват, никога не си говорят с Него, никога не молят да бъде с тях през деня и да бъде ежеминутна част от тяхното съществуване. Те обаче са склонни да просят и да изискват неща, а след това да се раздразняват поради това, че не виждат отговор.

Това е толкова погрешно. Библията казва: “Приближавайте се към Бог и Той ще се приближава към вас!” (Яков 4:8). Време е да го направите. Време е да кажете: “Ето ме, Святи Душе. Ела! Ходи с мен. Помогни ми да получа това, което Отец има за мен. Помогни ми да чуя какво казва Господ.”

Когато кажа: “Святи Душе, ела!”, хаосът и объркването в живота ми изчезват. Тъмнината се превръща в светлина. Празнотата в моето сърце се запълва и ушите ми се отварят да чуя гласа на Отец. Защото гласът на Бог липсва и не може да дойде към теб без присъствието на Святия Дух.

Можеш да попиташ: “Защо Святият Дух, след като е Бог и знае всичко, просто не ни помогне и не ни даде това, от което се нуждаем?”

Отговорът е следният: “Святият Дух е Джентълмен и никога няма да натрапи Своя път в твоя живот. Но в секундата, когато кажеш: “Святи Душе, помогни ми да получа това, за което се моля!”, Той идва и ти помага да получиш чрез Исус това, за което молиш Отец.” Разбираш ли, Святият Дух иска да има общение и приятелство с теб. Той иска да има взаимоотношения с теб всеки миг, така че ти да имаш ума на Христос (І Коринтяни 2:16).

Когато Святият Дух е реалност в твоя живот, Той отваря канал, по който помазанието и Божията сила да могат да протичат.

Спомняте ли си, когато Петър, Яков и Йоан бяха заедно с Господ на планината на преображението (Матей 17:1). Те бяха обгърнати от облак. Какъв беше този облак? Това беше Святият Дух. Когато четете в Стария Завет за облака, който слизаше върху Скинията (Изход 40:34), вие всъщност четете за Святия Дух.

Също така, след като Исус се възнесе след възкресението, облак го прие (Деяния 1:9). Отново това беше Святият Дух. Подобно, когато Исус ще се завърне, Той ще дойде на същия този облак (Деяния1:11).

В тези случаи, когато Господ говори, къде беше гласът? Той беше в облака. Святият Дух е Този, който донася Божия глас в твоето сърце с яснота.

Ако не си ходил ежедневно в реалността на тези неща, трябва да разбереш какво е това присъствие и помазание. Аз не искам да ограничавам Бог и това, което Той има да прави в твоя живот, но знам, че когато получиш присъствието на Духа, седем неща, записани в чудесната 8 глава на Римляни, ще се случат в твоя живот. И те са по-скъпоценни от всичко.

– Ти ще бъдеш освободен от грях. Може би, както много други, си се борил в някоя област от своя живот години наред, без да имаш победа. Библията казва, че ти няма да бъдеш освободен от закона на греха, докато не последваш Духа.

– Праведността ще влезе естествено в твоя живот, когато се научиш да “ходиш по Духа”. Ти няма да се напъваш. Твоята битка за праведност ще бъде заменена от пребъдване и праведността ще идва естествено.

– Твоят мисловен живот ще се промени. Ще престанеш да се фокусираш върху “нещата на плътта” и ще бъдеш свободен да се фокусираш върху “нещата на Духа”.

– Ще получиш съвършен мир, защото Павел казва, че копнежът на Духа значи мир.

– Ще бъдеш изцелен от главата до петите, защото се казва, че Този, който възкреси Христос от мъртвите, ще съживи и нашите смъртни тела. Това е нещо, от което болшинството от Христовото тяло толкова се нуждае.

– Ще умреш напълно към себето и напълно ще оживееш към Бог, защото Павел казва: “Но ако чрез Духа умъртвявате телесните действия, ще живеете.”

– Ще имаш истинска близост с Отец, защото чрез Духа ще можеш да Го погледнеш право в очите и да кажеш: “Авва, Отче” или “Татко”.

А освен всичко това ще получите сила да служите на Всемогъщия. Знам, че много от вас (с някои съм се срещал лично по време на походите из страната и съм се уверил в това) гладуват и са готови да платят цената, за която писах в първа глава.

Аз съм развълнуван, когато споделям с вас тези преживявания и откровения, защото знам, че след като присъствието и помазанието на Святия Дух се умножат в милиони Божии хора, Господ ще достигне този свят, нуждаещ се от спасение. Моля се и вие да бъдете така развълнувани, както съм и аз.

следваща глава Глава 3 - В началото