в момента четеш
Помазанието Бени Хин 

Глава 7 – Какво е то

Хората се затрудняват да обяснят много от Библейските истини и учения. Едно от тях е предметът за Божията слава. Какво всъщност представлява тази слава?

Някои свързват славата с дълбоки лични преживявания, които са имали – преживявания, в които Бог е бил толкова близо, но те се затрудняват да намерят точни думи, с които да го обяснят.

Истината е, че славата на Бог е личността и присъствието на Бог – славата е Святият Дух. Когато усетиш Неговото присъствие – дълбокото осъзнаване, че всемогъщият Бог е толкова близо, че почти можеш да Го докоснеш, ако се протегнеш – тогава ти си преживял Божията слава. Ти чувстваш топлината на Неговата любов, утехата в Неговия мир. Това е помазанието, което Неговото присъствие донася.

Чудесното преживяване да си в Неговото присъствие те кара да се питаш: “Кой съм аз, че Ти, Създателят на вселената, ми даваш достъп да бъда в Твоето присъствие!” Това е същият въпрос, който псалмистът Давид задаваше на Бог:

Когато гледам Твоите небеса, делото на

Твоите пръсти,

луната и звездите, които Ти си отредил,

казвам си:

Какво е човек, та да го помниш, или що е

човешки син, та да го посещаваш? (Псалм 8:3-4).

Ти заставаш в пълно страхопочитание, когато изпиташ Божието присъствие и слава. Как може Бог да бъде толкова велик, че да създаде всичко наоколо и същевременно да е достатъчно “малък”, така че да се приближи до теб – една прашинка, в която той е вдъхнал – и да ти даде да познаеш близостта на Неговото присъствие и любов? Ти се чувстваш така, сякаш си бил въведен в самата тронна зала на небето и ти е дадено да бъдеш лично с Бог. Неговите ръце сякаш те прегръщат и ти си обгърнат от Неговата любов. Забравяш всичките си земни грижи.

Но това не е всичко. Когато Божието присъствие дойде, то идва и с качествата на Бог. Спомнете си преживяванията на Мойсей в Изход 33:18.

“Моля Те, покажи ми славата Си” – каза той. Забележете каква беше неговата молба. Той поиска да види Божията слава, вярвайки, че тя може да бъде видяна и изпитана.

И Бог отговори: “Аз ще направя да мине пред теб всичката Моя доброта и ще проглася пред Теб името Йехова, и ще покажа милост, към когото ще покажа, и ще пожаля, когото ще пожаля.”

Доброта, милост и съчувствие щяха да бъдат изявени на Мойсей, така че той да може да ги види. С присъствието на Бог ще дойде и Неговото естество – чертите на самия Бог. Погледнете какво се случи няколко стиха по-надолу.

И Господ слезе в облака, застана там до него и прогласи Господното име. Господ замина пред него и прогласи: “Господ, Господ, Бог милостив и жалостив, дълготърпелив, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху децата и върху внуците до трето и до четвърто поколение. 

Славата, или присъствието, идва заедно с Божиите качества: доброта, милост, прощение, съчувствие, благодат.

Животи се променят с коренна и трайна промяна. Накратко Святият Дух донася плодовете на Духа, така както са описани в Галатяни 5:22-23. И плодът трябва първо да е дошъл, за да може да дойде помазанието за служение.

Тогава идва сила

Да, Божието присъствие е Неговата слава, Неговата Личност, Неговите качества. Святият Дух е Личност, която е пълна с любов и копнее да открие Своето присъствие. И е реално нещо да живееш завинаги в Неговото присъствие.

Искам да разберете истината, че присъствието на Святия Дух може и трябва да води до помазанието за служение. Присъствието трябва да предхожда помазанието.

Какво е помазанието? Това е Божията сила.

Повторете на глас: Помазанието е Божията сила.

Просто, нали? Да – въпреки че говорим за сила, която надвишава всичко, което може да извърши човек. Това е силата, която довежда земята и небето в съществуване. Това е силата, която създаде човека. Силата, която ще доведе Исус от престола Му отдясно на Бог на земята и ще обнови всичко.

Искам да разберете: присъствието на Бог Святият Дух те довежда до помазанието на Духа, което е Божията сила, а Божията сила донася проявлението на присъствието. Помазанието на Святия Дух не може да се види, но силата, нейните проявления и действия, могат и трябва да се видят. Ето защо аз наричам помазанието “осезаемо”. Това съответства на думите, с които Господ поучаваше Никодим в Йоан 3:8, като му казваше, че Духът е като вятър и ефектът от Него може да се види.

Освен посланието за спасение, Исус изговори още едни думи, които също имаха ефект, подобен на експлозия. Записани са в Деяния 1:8 и са от жизнено значение за разбирането на помазанието:

Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мен както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. 

Смайващо, нали? Ще приемете сила (помазание, духовни дарби) след като Святият Дух (присъствието, Личността, плодът) дойде върху вас.

Разбирате ли? Плодът на Духа, толкова липсващ в църквата днес, е свързан с Божието присъствие. Дарбите на Духа, които за жалост също липсват, са свързани с Божията сила.

Какво са плодовете? Те са качества, или характеристики на една Личност – в случая на Бог. Те се раждат в теб, където Бог е, ако ти си вярващ. Бог казва: “Аз ще вляза и Моите плодове ще влязат с Мен. Аз ще си отида и Моите плодове ще си отидат с Мен.”

Не е така със силата. Божията сила е върху теб като дарба. Тя остава с теб. Както и Павел пише на римляните относно настоящото и бъдещото положение на юдеите: “Дарбите и призванието са неотменими” (Римляни 11:29). Не ни е лесно да приемем тази истина, но е възможно присъствието да се отдръпне, а дарбите да останат поне за известно време. Но това неминуемо води до провал.

Бог не се разделя

Плодовете, които идват с присъствието, не идват постепенно, а мигновено. Няма нищо, което да свидетелства, че те първо идват в твоя живот и едва след това започват да “растат”.

Помнете, че това не са ваши плодове или качества, а Божии. И Бог не се разделя, когато влиза в теб, нито расте в теб. Той идва с пълнота. Качествата на праведността трябва да грейнат в твоя живот веднага щом това стане и то е възможно. В теб всичко е Негово!

Следователно Неговите плодове трябва да се изявяват чрез теб, когато ти станеш Божий посланик. Те трябва да докосват и да променят живота на всеки, с когото общуваш, защото не е достатъчно да имаш само дързост и силен глас, за да бъдеш посланика на Бог и на благовестието в този свят.

Спри за момент и помисли, но честно! Така ли е в твоя живот? Ако отговорът е не, тогава проблемът не е в силата и помазанието, а в липсата на присъствието на Святия Дух. Преживяваш ли Неговото присъствие всеки ден, всеки миг?

Сигурен съм, че някои от вас казват: “Не така, Бени! На плодовете им трябва време, за да се развият.”

Не, приятелю, бъркаш. Погледни Павел, апостолът, наричан преди Савел. Той беше повален от Святия Дух по пътя за Дамаск и когато се изправи, вече беше нов човек. До този ден той беше убиец, но веднага след преживяването си с Бог Син чрез Святия Дух той вече не беше убиец. Отгоре на всичко, той нямаше правилно знание за Бог, но изведнъж някак си той позна Бог и започна да живее за Него. На него не му трябваха 10 години, за да се промени.

Павел беше повален от силата и чу Божия глас. Езекил беше повален от силата и чу Божия глас. Защо? Защото Господ беше там с присъствието Си и произведе в тях добродетели. В Словото има и други подобни случаи.

Приятелю, Божият глас може да бъде чут в Неговото присъствие. Това ти позволява, когато си под помазание, да говориш свои думи, които дават ефект. Нека да го кажа още веднъж: Божието присъствие носи Божия глас. Дарбите на Бог носят твоя глас. Затова в Деяния 1:8 Исус каза, че учениците, които са получили сила, ще бъдат Негови свидетели. Силата беше за служене, а не просто за перчене.

Сила от самото начало

Християните са свикнали да мислят за Святия Дух само в контекста на Новия Завет, но това е грешка. Великата сила на Святия Дух е изявена още при сътворението, както и в други моменти в историята на изкупителния план. Битие 1:2 ни казва, че когато земята беше пуста и неустроена и тъмнина покри-ваше бездната, “Божият Дух се носеше над водата”. Святият Дух присъстваше по време на сътворението като част от Божеството и Той беше първата изява на Бог на земята. Той винаги ще бъде първото проявление в твоя живот.

Докато изучаваме помазанието на Святия Дух, който е силата на Бог, искам през цялото време да имате предвид кой всъщност е Святият Дух. Понякога Той е представян като гълъб, но Той не е гълъб. Понякога е представян като огън, но Той не е огън. Понякога е представян като масло или вода, или вятър, но Той не е нито едно от тези неща.

Той е духовно същество. И въпреки че няма физическо тяло, Той е Личност, дори по-реална от теб и мен. Той е силата на Божеството.

Не е ли странно това, че през цялата история дори до днес човек винаги е търсил сила, но, както и в миналото, хората са се опитвали да придобият и да демонстрират своя собствена сила, вместо да прегърнат истинската, най-великата сила, която съществува. Те се опитваха по време на Вавилонската кула и все още се опитват. Когато Божието мощно разтърсване дойде върху земята (Евреи 12:26), дори най-великата сила на човечеството ще стане на прах.

Ако се събере силата на всички ядрени бомби в този тревожен свят и силата на всяко наводнение и ураган, който е поразявал някога земята, и силата на сатана с всичките му демони, те ще бъдат като най-старовременното, неефективно оръжие в сравнение със силата на Всемогъщия Бог, Създателя на небето и земята.

Виж, приятелю, това е силата, с която Бог иска да те облече!

Въпреки бунта на обществото (като цяло) срещу Бог, милиони хора като теб гладуват за реалността, която е в истинния Бог. Ето защо нашите ежемесечни походи из Америка, на които се случват чудеса, привличат огромни тълпи, където и да се намираме. От петнадесет хиляди ентусиазирани вярващи може би около 4000 са тези, които остават разочаровани. Виждате ли, Бог е избрал да се движи с уникална сила в наше време, като придружава проповядването на благовестието със знамения и чудеса, както е обещал в Словото Си. Времето, в което живеем, със сигурност е важно време за историята и ние – всички ние – се нуждаем от помазанието на Святия Дух, за да изпълним това, което Бог ни е призовал да извършим. И аз напълно вярвам, че Той ще извърши това, което е обещал.

Целта на тази книга е да ти помогне да намериш отговор на тази нужда в твоя живот.