Съдържание Цялата книга на една страница

Как Библията е дошла до нас

Ако някой е поискал да напише писмо преди 5000 години, то той не би го направил с мастило, на хартия, а би писал върху камък, с клинопис и не би използувал съвременната азбука, а знаци, където всяка група от тях има определено значение.

А тези знаци са били издялани или в камък, или на глинени плочки, които са били изпичани след това.

Отдавна потънали в пустинни пясъци, сега са разкопани древни градове, където са намерени хиляди такива плочки и мраморни колони, на които са били гравирани подобни знаци.

Египтяните пък са изобретили друга писменост, това са йероглифите, които намираме в надписите на пирамидите.

Изследователите на древността е трябвало да положат невероятно много усилия, за да разчетат писмеността на най-старите човешки езици, което все пак накрая им се е отдало.

В следващите столетия, освен глина, камък и дърво, хората започнали да пишат и на хартия, която била добивана от сърцевината на тръстиката. А още по-късно се появил и пергаментът (специално обработвана кожа на животни). По това време се пишело на свитъци, защото още не можели и не знаели как да правят отделните коли на книгите.

Мойсей е бил първият писател на Библията. В нея четем, как Бог му е говорил нееднократно, така че всичко, което той е слушал от Него и е видял – го е писал в книгата, т.е. свитъка.

Израилският народ, както никой друг народ е събирал книгите на Библията и грижливо ги е съхранявал. Например, за 400 години до Р. Хр. е бил събран Старият Завет. Той е бил написан на еврейски език. Малки части на някои от книгите му са били написани на арамейски език, както например части от книгите на Ездра и Даниил.

И само след Р. Хр. са били написани писмата (посланията) и книгите на Новия Завет на гръцки език, тъй като това е бил най-разпространеният език на времето.

През първия век след Христа са били написани всички книги на Новия Завет.

Мойсей, примерно е живял 1500 години преди рождението на Христос. Така, че може да се каже, че Библията е писана в продължение на 1600 години. През това време са били написани много други книги, но те не се отнасят до Божието Слово. Как може да се разбере това?

Вярващите (новородените) са умеели да определят кои книги са се отнасяли към Библията – Свещеното Писание и кои не. Чрез ръководството на Святия Дух, християните са можели точно да различават кои книги са Божие писмо и кои са фалшиви, в които могат да се намерят фантастични и смешни истории. Напразно бихме търсили в Библията нещо подобно.

Словото Божие е събирано и съставяно не в събрания на църковни мъже или на конгреси, а под ръководството на Самия Бог.

Възникналото преди около 500 години книгопечатане изменило целия свят.

Преди това, когато някой е желаел да притежава Библията, той е трябвало да я преписва.

А и не всеки е можел да пише. Затова е трябвало да иска това от другиго, което е струвало много средства и време.

Манускриптите (преписвани на ръка книги) се купували и внимателно преписвали, но въпреки това възниквали много затруднения.

При преписването ставали много грешки и когато, много години след това, при преписването на тези вече преписвани манускрипти, не винаги са се забелязвали направените грешки, а можело да се допуснат и нови. По тази причина, мнозина се стремели да намерят оригинала, тъй като в него текстът е бил без грешки.

следваща глава Далечен път