Съдържание Цялата книга на една страница

Доказателството

В магазина, зад тезгяха стояла продавачка на зеленчуци. В ръцете си държала Библия, която много обичала да чете в свободното от работа време.

Млад човек, който често пазарял в този магазин я попитал: „През всичкото време четете една и съща книга. Нима тя е толкова интересна? Що за книга е това?“

О, отговорила продавачката,-това е Библия, Слово Божие!

Но откъде знаете, че Библията е Слово Божие? Кой ви е казал това?

Сам Бог!

Така значи, с вас е говорил Бог? Докажете ми, че Библията е Божие Слово.

Продавачката се объркала; как да докаже, че Библията – това е Слово Божие?

Като помислила, тя повдигнала очи и посочвайки към греещото слънце, казала:

Уважаеми, можете ли да докажете, че това е слънце?

Да докажа?-отвърнал младежът, ами то е много лесно. Най-голямото и най-добро доказателство е това, че то ни дава топлина и светлина.

Правилно!-възкликнала продавачката. Библията е Слово Божие, защото тя дава топлина и светлина на душата ми.