Съдържание Цялата книга на една страница

СЕДЕМНАДЕСЕТ ГЛУХОНЕМИ СА ИЗЦЕЛЕНИ

В една църква в Африка с около 6000 души внезапно спрях да проповядвам. С гръб към мен, на пътеката седеше човек, който превеждаше с жестове. Знаех, че превежда за глухите. Помазанието на Бога дойде върху мен. Спрях и казах: “Братко, ти, който си с гръб към мен там, на пътеката – смущаваш ме.” Той не каза нищо, само предаде съобщението на глухонемите. Исках да задържа вниманието му. Сигурно се сещате какво направих след това. продължих: “Братко, умолявам те да говориш, когато аз говоря. Доведи всички глухи хора горе. Бог ще ги изцели.” Седемнадесет глухонеми дойдоха.

Подредих ги в редица, с лице към църквата. Камерите снимаха – бяхме в ефир. Пасторът на църквата седеше нервно на ръба на стола си. Погледнах глухите и видях едно момче да се усмихва до уши. “Да – казах си, – той очаква нещо.” Бях проповядвал за това, че Исус е същият вчера, днес и завинаги. Е, ако вярвате това, демонстрирайте го!

Павел казва в І Коринтяни 2:1, 4-5 И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост да ви известя Божията тайна; и говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от дух и от сила; за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила. Вярвам в това, което проповядвам. Така че, започнах да говоря на момчето и преводачът започна да превежда. Казах му: “Нямам нужда повече от теб. Върви да седнеш!” Сложих пръстите си в ушите на момчето и в името на Исус взех всяка власт над този глух и ням дух. Почувствах как духът се изплъзна между пръстите ми. Знаех, че е излязъл – знаех го. Знаех, че ушите на момчето са се отворили. Прекарах около 10 минути с него, като го учих на английски език. Пасторът на църквата бе толкова благословен! Преметна се през глава във въздуха, а не беше акробат. Продължих с хората от редицата. Положих ръце на една жена, изгоних този дух от нея и започнах да я уча да говори. Казах на пастора: “Доведи останалите помощник-пастори тук.” Те бяха тридесет и пет. “Строй ги! Аз няма да се изхабявам. Нека те се поизхабят. Кажи им да си сложат пръстите в ушите на глухонемите. Кажи им да си поставят палеца върху езика им. Аз ще се моля с една молитва и Бог ще ги изцели всичките.” Молих се с една молитва, говорих на този глухоням дух и в името на Исус му заповядах да напусне. Пасторът взе микрофона и мина при всеки човек от редицата. По телевизията чуха всеки един да говори.