ОРЪЖИЯТА НА ВЯРВАЩИТЕ

Оръжията на вярващите са:

– Името на Исуса

– Кръвта на Исуса

– Божието слово

– Хвалението и поклонението

А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт.” (Откровение 12:11).

По-рано аз говорих за това, но все пак ще повторя. Моля, осъзнайте, че има сила в Кръвта и в Името на Исуса Христа! Писанието казва: “Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците; и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име; така, щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.” (Филипяни 2:6-11).

Нека името на Исус винаги е в твоите уста. Името на Исус и неговата Кръв разрушават плановете на дявола и неговите агенти. Освен това ти си длъжен да се научиш винаги да славиш Бога. В хвалението и поклонението има велика сила.

В моето битие като агент на сатана, в мишената ми беше един пастор. Той беше много силен и постоянно бодърстваше в своите утринни молитви. Проповядваше на големи стадиони. Разкриваше силите на тъмнината и след това ги връзваше. Той много се молеше. На всяко място прославяше Бога. Аз му изпратих моите помощници, но те ме можаха да го убият. Тогава реших аз да се разправя с него. Като го видях, забелязах, че нямаше никой нито от ляво, нито от дясно. Затова бях повече от уверен, че моята мисия ще бъде успешна. Предизвиках дъжд, с който бях решил да убия пастора с мълния. Разрази се силна буря, но той вървеше и весело си напяваше: ”Пред Исуса ще се преклони всяко коляно”. Пасторът продължи да си пее и дъждът спря. Мълниите престанаха да светят. Внезапно се появиха два ангела с пламтящи очи и с мечове. След това силен вятър ме отнесе много надалече и аз се оказах в друг град. Той пак се измъкна!

Както виждате, Божието дете винаги е в безопасност.

Библията говори за това, че нищо смъртоносно няма да те повреди. Това е точно така!

А второто свидетелство е за един млад човек, който пътуваше с мен в таксито. Той много ревностно се опитваше да ми пробута някаква брошура, обаче аз отказах. Тогава започна да проповядва. Аз го ударих с пръстена на ръката си така, че той трябваше мигновено да умре. Обаче този момък извика Кръвта на Исуса. След това се появи огромен ангел и аз отново бях отнесен в джунглата. Ако не бяха духовете, никога нямаше да се измъкна от там. Християнинът не знаеше за войната, която се води. Единственото, което той видя, е, че изчезнах. Името на Исус и Неговата Кръв в устата на вярващия произвеждат огън. Писанието казва: “Името Господно е яка кула; Праведният прибягва в нея и е поставен на високо.” (Притчи 18:10). 

Драги читателю, ти си Божие дете! Винаги помни, че Бог превъзвиши Името на Своя Син Исус Христос над всяко друго име (Фил. 2:9) и че Божието Слово е утвърдено на Небето до века (Псалм 119:89). Затова, моля те, говори Божето Слово, вярвайки, че това, което говориш обезателно ще се изпълни. Това е Божие обещание.

Искам да ти напомня, че трябва да говориш само това, което знаеш. Писанието говори за това, да се наслаждаваме, пребъдвайки в Словото Божие. Вие сте длъжни да знаете Словото на Истината.

Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите, и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи; Но се наслаждава в закона на Господа, и в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва; във всичко що върши ще благоуспява.” (Псалм 1:1-3).

Бъди близък със своята Библия. Винаги се моли. Имай пеещо сърце.

Упражнявай се във властта, дадена ти от Господ Исус Христос!

В края на тази книга искам да ти приведа още няколко места от Писанието, които могат да ти помогнат да се утвърдиш повече във вярата.

Сърцето на човека начертава пътя му, но Господ оправя стъпките му.” (Притчи 16:9).

И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.” (І Петр. 5:7).

Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно.” (Йоан 10:10).

Всяко царство, разделено против себе си, запустява; и никой град или дом, разделен против себе си няма да устои. Ако Сатана изгонва Сатана, той се е разделил против себе си; тогава как ще устои неговото царство.” (Матей 12:25-26).

И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас.” (Яков 4:7).

Книгата е копирана от адрес: http://web.churchbg.com/books/wiz/wiz.htm и редактирана.