ДЕЙСТВИЯТА НА АГЕНТИТЕ НА САТАНА

Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.” (Ефесяни 6:11-12).

Тази книга няма да бъде завършена, ако пред читателя не бъдат разкрити всички дейности на сатанинските сили. Една истина трябва да бъде ясна – дяволът или те заставя да повярваш, че той е мит, или ще се опита да направи така, че ти че виждаш все повече неговата сила и все по малко Божията. Словото казва: “Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа.” (ІІ Коринтяни 10:4-5). “Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола.” (І Йоан 3:8).

Исус беше превъзнесен по-високо от всяка друга власт и сила. В Притчи 6:2 се казва: Ти си се впримчил с думите на устата си, хванат си с думите на устата си.Затова Божието дете трябва внимателно да произнася Божието Слово. Има три вида признания: 1) Да признаеш това, че Исус е Господ; 2) Да признаеш вярата в Христос и Отец в света; 3) Да признаеш греха.

Когато ние слушаме Словото „признавам”, често мислим за греха, но в речника тази дума се описва така: 1) Потвърждение на това, което знаем; 2) Свидетелство за това, че ние знаем; 3) Свидетелство за истината, която познаваме. Затова, когато ние изговаряме Словото „признание”, не става дума обезателно за греха. Аз призовавам Божиите деца да заявяват на глас това, което е казал Бог: “Понеже Неговата Божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила” (ІІ Петрово 1:3). Бог не иска обстоятелствата да контролират Божиите деца. Словото на Бога в тяхната уста трябва да контролира обстоятелствата. “Не е ли словото Ми като огън? – казва Господ, – И като чук, който строшава скалата?” (Еремия 23:29).

Християните, родени от горе трябва да осъзнаят, че когато произнасят Името на Исус, от вашата уста не излиза просто дума – това е огън! Когато християните стоят във властта, дадена им от Исус Христос и говорят в името на Исус, от тяхната уста излиза огън. И демоните, контролиращи обстоятелствата, се подчиняват. Исус е жив днес, за да убеждава, че всяко Слово, излизащо от Него, извършва това, за което То е предназначено. Аз искам също да осветя един факт, който много християни не забелязват, но сатана го използва много добре.

А Исус в отговор им рече: Истина ви казвам: Ако имате вяра, и не се усъмните, не само ще извършите стореното на смоковницата, но даже, ако речете на тоя хълм: Дигни се и хвърли се в морето, ще стане. И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите.” (Матей 21:21-22). Тук Господ обръща нашето внимание на силата на произнесените думи и ободрява християните да бъдат така насочени в своята молитва, че да практикуват своята власт. Много християни заповядват на „планината”, но не й говорят за това къде да отиде. Исус каза на планината не само „дигни се”, но й каза „хвърли се в морето”.

Нека разгледаме например изгонването на бесовете. Много християни връзват и изгонват бесове, но не им казват къде е тяхното „местоназначение”. Това е много опасно. Когато връзвате демоните, те са вързани, ако вие не ги изпратите там, те ще стоят не далече от вас.

Ако демоните са изгонени от човека, този демон, който и да е, ще седи (ще се мотае), докато не се върне обратно или не влезе в друг човек. Християните трябва да бъдат много внимателни, когато имат работа с демоните. Необходимо е да са обединени в това, че демонът е вързан, изгонен и изпратен на определеното място.

Много християни, молейки се, казват следното: “Аз те връзвам, демон, в Името на Исуса Христа.” В духовния свят този демон стои вързан и чака следващата команда. Обаче, ако християнинът спре до тук, той не помага на жертвата на този демон. Не се шегувайте с дявола! Не си играйте със своя враг! Бог ни е призовал в служение на освобождение и примирение (да се примири човек с Бога), следователно вие сте длъжни много внимателно да вършите работата до края. Още веднъж повтарям: когато връзвате демон – той е вързан, когато вие изгонвате демон – той е изгонен. Ако вие не се докосвате до греха, а живеете по Божията воля, тогава всяка команда, която прозвучава от вашата уста, трябва да бъде изпълнена от дявола и от неговите агенти, ако вие произнесете всичкото това в Името на Исуса Христа.

Следващата фаза – това е проявлението на сатана и неговите агенти. Искам да запомните следните стихове: “И вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко началство и власт.” (Колосяни 2:10). “Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди.” (Лука 10:19). “Ето, всички може да се съберат против тебе, обаче, не чрез Мене; Всички ония, които се събират против тебе, ще паднат пред тебе. Ето, Аз създадох ковача, който раздухва въглищата в огъня и изковава оръдие за работата си; Аз създадох и разорителя за да съсипва. Ни едно оръжие скроено против тебе не ще успее; И ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд. Това е наследството на слугите Господни, И правдата им е от Мене, казва Господ.” (Исая 54:17-19). По-рано в тази книга споменах за това, че силите на злото действат най-вече в църквите, по пазарите, в хотелите, в джунглите, в морето и във въздуха.

следваща глава В ЦЪРКВИТЕ