Седем крачки към най-чиста вяра – първа част

Текст от Библията: Колосяни 1:12-14; 1 Коринтяни 6:19-20.

Централна истина: Чрез Кръвта на Агнеца и словото на нашето свидетелство ние побеждаваме сатана, освобождаваме се от силите на тъмнината и сме пренесени в царството на Неговия възлюбен Син.

В тези уроци имам двойна цел. Ние, така или иначе, разгледахме повечето истини, но аз искам вие да забележите промяната, която стана у вас.

Ако сте изучили тези уроци на вяра и те се развиха в живота ви, то дяволът ще ви хвърли предизвикателство.

Бог желае вие да сте подготвени за бъдещето и благодарение на силата на Божието Слово вие може да бъдете готови за всяка екстремна ситуация.

1 Крачка – цялост на Божието Слово

Преди всичко вие трябва да знаете, че Божието Слово е това, което говори за себе Си. То е Божие откровение за нас. То е Божия глас към нас сега. Това е книга не само за миналото и бъдещето,но и съвременна книга. Това е Боговдъхновена книга.

Боговдъхновено съдържание, в което присъства Бог:

„Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.“ Евреи 4:12

В преводът на Мофат, този стих звучи така: „Защото Божието Слово е живо…“ Божието Слово е живо. Но за теб то ще оживее само, ако Го приемеш и постъпваш съгласно Него.

И така ние виждаме, че първата крачка на най-висша вяра е приемането и разбирането на Божието Слово в Неговата цялост.

Словото е изключително важно.

Някои хора смятат, че Бог се обръща към нас само чрез съобщения на езици или пророчества. Но Божието Слово-това е разговор на Бог с нас.

Дарбите пророчество, езици, тълкуване на езици не заместват Словото. Преди всичко е Словото. Тези гласови дарби са ни дадени за да ни вдъхновят, в съответствие със Словото, но ако те говорят в разрез със Словото, тогава не говори Святия Дух. Тогава човек говори от себе си.

Всички тези прояви винаги трябва да се оценяват чрез Божието Слово.
Също, някои хора искат да прочетат в Словото това, което те искат. Те искат да адаптират Словото към своите си представи, вместо те да се адаптират към представите, които дава Словото.

Някои хора се опитват да не говорят за някои откъси или стихове. Но ние трябва да имаме Словото такова, каквото е и да ходим в Неговата светлина.

Необходимо е да вярваме в това, което казва Словото, а не в това, което ти си мислиш, че То казва.

Когато започнеш да изучаваш Словото в такава светлина, приемайки Го такова, каквото е, ти ще останеш поразен, когато узнаеш,че някои неща, които си вярвал, въобще ги няма в Словото. И ще се учудиш, защо си вярвал така.

Аз се убедих в това, чрез своя собствен опит. Много месеци, като прикован на легло, изучавах Библията, започнах да виждам в нея, истините на вярата и на изцеленията. Всичко това бе за мен ново, защото в моята църква не учеха за изцеление. Но колкото повече изучавах Божието Слово, толкова повече виждах, че То е истина. И не гледайки на учението в моята църква, реших че ще ходя в светлината на Божието Слово, защото вярвах, че Божието Слово-това е Бог, който говори днес с мен.

Когато приех това, тогава, може да се каже, най-тежката част от сражението премина.

За да вярвам на Божието Слово, ми се наложи да мина не само против ученето на моята църква, но и против семейството си. Удивително е колко силно можем да бъдем под въздействието на църковната традиция, а не на Библията .И нашите близки, мислейки си, че ни помагат се опитват да ни попречат да ходим в светлината на Божието Слово. Въпреки това, аз реших да следвам Божието Слово, знаейки, че това е Бог, Който разговаря с мен днес.

2 Крачка – Нашето изкупление в Христос

Следващото, което трябва да знаем е реалността на нашето изкупление в Христос. Не учение, не философия или представа, но фактическо изкупване от властта на сатана.

Благодарение на новорождението ние сме пренесени в царството на Сина Му, в Божието Царство. С други думи ние станахме, членове на Божието семейство.

Колосяни 1:12-14
„като благодарите на Отца, Който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината; 
Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син. в когото ние имаме изкупление чрез Неговата кръв, прощението на греховете.“

Колко е чудесно, че ние можем да влезем в наследството си в Христос. Бог ни направи способни да влезем в това наследство, както и го прочетохме.

В 13 стих е казано: „Който ни избави от властта на тъмнината …“ Тук става дума за сатанинското царство.

Забележете,че в Писанието не е казано, че Той се приготвя да ни избави, казано е, че Той вече ни е избавил: „Който ни избави …“

В 14 стих се говори за цената на нашето избавление:
„в когото ние имаме изкупление чрез Неговата кръв, прощението на греховете.“

Във връзка с този стих нека погледнем Откровение 12:11:
„А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на тяхното свидетелство …“

В редактирания американски превод четем: „благодарение на кръвта на Агнето и словото на свидетелството си.“

Кръвта на Исус е основата на нашата победа. Но ние трябва да прибавим свидетелството си, нашата изповед. Ние трябва да стоим на своето си против врага.

Поради това, че сатана – богът на този свят, се опитва да властва над теб. Но не е необходимо да те побеждава, защото ти си избавен благодарение на кръвта на Исус и от властта на тъмнината, от властта на сатана. Благодарение на новорождението ти си пренесен в царството на Неговия Възлюбени Син.

Ти можеш да побеждаваш във всяко сражение със сатана, независимо от трудностите, защото имаш изкупление, благодарение на Кръвта на Агнето и защото ти свидетелстваш.

В Кръвта има сила

На господството на сатана над нас като новородени същества в Христос, дойде края. Исус е Господ и Глава на това ново тяло. В Писанието Той е наречен Глава на църквата. Църквата, която е съставена от всички новородени вярващи, са наречени Тяло на Христос. Сатана няма право да управлява тялото на Христос. Христос е Главата на тялото. Само Той трябва да ръководи и властва над тялото.

Някои хора се съгласяват с пораженията в живота си, защото не разбират добре Словото.

Хора са ми казали, че имат неуспехи в живота си, защото това не е Божията воля. Те са ми казвали: „Нашият дух принадлежи на Господ, но нашите тела все още не са изкупени. – „Следователно, сега във физическо отношение ние трябва да страдаме от болести и немощи. Но ще дойде време, когато ще бъдем освободени от това.“

В отговор на това , аз им цитирам 1 Коринтяни 6:19-20
„Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, Който е във вас, Когото имате от Бога? И вие не сте свои си,защото сте били купени с цена; затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божи.“

В този стих е казано, че не само нашият дух, но и нашите тела са купени с висока цена. Затова трябва да прославяте Бога с телата си и с душите си, които са Божи.

Нима когато сатана господства над нашите физически тела това доставя слава на Бога? Нима Бог се прославя чрез това, което се нарича храм на Святия Дух, когато е деформирано и болно? Разбира се не. Ние трябва това ясно да разберем и да се съпротивим на сатана, когато той атакува нашите тела – точно така, като когато атакува нашия дух.

Нека още веднъж да разгледаме Колосяни 1:12:
„…като благодарите на Бога и Отца, Който ни направи способни да участваме в наследството на светиите в светлината,“

Това е част от нашето наследство,като Божи деца, когато ходим в светлината. Благодарение на кръвта на Исус ние имаме господство и власт над сатана. Именно благодарение на кръвта на Агнето и думите на нашето свидетелство ние побеждаваме сатана, освобождаваме се от властта на тъмнината и сме пренесени в Царството на Неговия възлюбен Син.

Обърнете внимание на думите :
„като благодарите на Бога и Отца, Който ни направи способни да участваме в наследството на светиите в светлината,“ [в друг превод „призовани да участваме“] Ние сме призовани да участваме в своето наследство точно сега. Ние не трябва да приемем това за в бъдеще. Ние сега имаме наследство. Ние имаме изкупление и освобождение от ръцете на сатана сега. Ние го побеждаваме сега чрез кръвта на Агнето и чрез нашето свидетелството.

Ние прославяме Бог сега в своето тяло и в своя дух, които принадлежат на Бога.

Научете наизуст:
„Те го победиха с кръвта на Агнето и думите на своето свидетелство…“ Откровение 12:11

Мото на урока: „Бъдете изпълнители на Словото, а не само слушатели.“  Яков1:22