Как получаваме вяра?

Текст от Библията: Римляни 10:8-10; 13:14-17; Деяния 11:13-14; 14:7-10; 8:5-8.

Централна истина: Бог ни е предоставил начин, благодарение на който можем да имаме вяра.

В Евреи 11:6 четем: „А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тези, които Го търсят.“

Ако Бог иска да имаме вяра, когато това е невъзможно за нас, тогава ние бихме имали право да предявим претенции към Бог. Но ако Той ни дава в ръцете това средство, от което идва вярата, то тогава отговорността за нашата вяра е изцяло наша.

Бог ни казва, че без вяра е невъзможно да Му угодим. Но Той също ни казва и как да получим вяра. Ако ние нямаме вяра, то това не е Божия вина. Да обвиняваме Бог за това, че нямаме вяра е нищо повече от невежество. Бог е приготвил начин, по който всеки да може да има вяра.

Вяра за спасение

Апостол Павел казва, че ние се спасяваме чрез вяра: „Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; “ Ефесяни 2:8

Но как да получим вяра за да се спасим?

Римляни 10:8-10, 13-14, 17:
„8. Но що казва тя? Казва, че „думата е близо при тебе, в устата ти и в сърцето ти“,тоест думата на вярата която проповядваме. 
9. Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. 
10. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. 
13. Защото „всеки, който призове Господното име, ще се спаси“. 
14. Как, прочее, ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този, за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? 
17. И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Божието слово.“ 

След като размислим за цитираните стихове от Писанието, разбираме какви три стъпки трябва да направи човек за да се спаси?

1. Да изповяда. 2. Да вярва. 3. Да приеме.

Съгласно 13 стих – за кого е достъпно спасението? – за всеки. Съгласно 17 стих откъде е вярата? – От слушане на Божието Слово.

Деяния 11:13-14:
13. „И той ни разказа как видял ангела да стои в къщата му и да казва: Прати човеци в Йопия да повикат Симона, чието презиме е Петър; 
14. той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом.“

Бог казал на Корнилий, да изпрати хора за Петър, за да узнае плана за спасение. Във великото поръчение, записано в Марк 16:15-18 Исус казва на Своите ученици: „Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар.“

Корнилий още не бе чул това славно Евангелие.

Защо Корнилий трябваше да изпрати да повикат Петър? Защото планът за спасение не може да бъде изказан от ангели. Ангелите не могат да проповядват Евангелието, Бог даде това задължение на хората.

Стихът: „Той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом.“ Деяния 10:11-14 ни показва, че хората се спасяват като слушат думи!
Причината за това е, че вярата е от слушане, а слушането от Божието Слово.

Римляни 10-17:
„и проповядваха благовестието. А в Листра седеше някой си човек немощен в нозете си, куц от рождението си, който никога не бе ходил. Той слушаше Павла като говореше; а Павел, като се взря в него и видя че има вяра да бъде изцелен, рече със силен глас: Стани на нозете си. И той скочи и ходеше.“

Вяра за изцеление

Деяния 14:7-10

Един невнимателен читател на Библията веднъж каза по повод на този пасаж от писанието:

– Нима това не е чудесно, как Павел изцели този човек?

Но не Павел го изцели. Този човек получи изцеление не защото Павел бе апостол. Той се изцели не и от вярата на Павел. Вярата бе в него самия.

Павел направи три неща:

1. Проповядва Евангелието. – ст. 7

2. Той забеляза, че този човек има вяра за изцеление. – ст. 9

3. Той каза на човека да стане и да ходи.

Мъжът също направи три неща:

1. Той слушаше проповед от Павел. – ст. 9

2. Той имаше вяра за изцеление. – ст. 9

3. Той скочи и започна да ходи. – ст. 10

Този човек получи изцеление не от някаква сила, която бе в Павел.

Самият той имаше вяра за изцеление.

От къде този човек получи вяра за изцеление? От слушането на проповедта на Павел. За какво говореше Павел? Той проповядваше Евангелието. Павел е проповядвал Евангелието на спасението и изцелението. „Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва, първо на юдеина, а после и на езичника.“ Римляни 1:16

Като отметка към този стих в Библията на Скофилд четем: „Гръцките и еврейските думи „спасение“ означават: освобождение, безопасност, закрила, изцеление и здраве. „Павел е проповядвал пълното Евангелие, а не част от Него.

Деяния 8:5-8:
„Така Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христа.  И народът единодушно внимаваше на това, което Филип им говореше, като слушаха всичко, и виждаха знаменията, които вършеше. Защото нечистите духове, като викаха със силен глас, излизаха от мнозина, които ги имаха; и мнозина парализирани и куци бидоха изцелени, тъй щото настана голяма радост в оня град. „

Тези велики чудеса, които са записани тук са били резултат на Филиповата проповед за Христос. Новозаветната църква познава Христос и като Христос Изцелителя. Физическото изцеление е в Евангелието. Ако днес няма Евангелски изцеления, то няма и Евангелско спасение.

Вяра в действие

П. К. Нелсън, който дълги години е бил виден баптистки служител е казал: „Изцелението се явява неотлъчна част от Евангелието.“ Като пастор на църква в Детройт, щата Мичигън, през 1921 г. бил блъснат от автомобил. Лекарите му казали, че може да се наложи да ампутират левия му крак. И ако не се наложи да бъде ампутиран, то няма да може да се свива.

Лежейки на леглото, той си спомнил Яков 5:14-15: „Болен ли е някой от вас? нека повика църковните презвитери, и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне, и, ако е извършил грехове, ще му се простят.“

Д-р Нелсън, опитвайки се да се оправдае пред Бога казал, че в неговата църква не правят така. Господ му напомнил, че той има четирима приятели, изпълнени с Духа, които вярват в това, и Той му казал да изпрати за тях, за да се помолят за него.
Те дошли в дома му, помазали го с елей и се молили с молитвата на вярата. Той се изцелил. Неговият крак не трябвало да бъде ампутиран и можел да се свива: „Вярата е от слушане, а слушането от Божието Слово.“

Преди много години, когато бях баптистки юноша, бях прикован към легло. Когато четях бабината Библия аз осъзнах, че никога не бях слушал пълното Евангелие, а само част от Него. Колкото повече четях, толкова повече разбирах, че аз не трябва да умра. Колкото повече четях Библията, толкова повече разбирах, че мога да бъда изцелен.

Разбира се, там бе и дяволът, който ми напомни всичкото съмнение и неверие, което бях слушал през живота си. Той ми каза, че изцелението вече не важи. За радост, аз никога не бях слушал, че вярата вече е невалидна. Също ми бе трудно да премина през учението, че Бог изцелява, ако иска. Това е по-лошо от това да кажеш, че Бог не може да изцелява.

Аз четях Марк 5:34, където Исус разговаря с жената с кръвотечението: „Дъще! Твоята вяра те спаси, иди си с мир и бъди здрава от болестта си.“ Исус не каза, че тя е изцелена от Неговата сила. Той каза „Дъще, ТВОЯТА ВЯРА те спаси…“Когато видях това аз разбрах, че ако тя се е спасила от своята вяра, то мен може да ме спаси моята вяра. И благодаря на Бога, точно така и стана!

Моята парализа изчезна, състоянието на сърцето ми се подобри и от този момент можех да скачам, да играя и да проповядвам Евангелието в цялата му пълнота вече повече от 50 години.

Научи текста наизуст:
„Вярата е от слушане, а слушането от Божието Слово.“ Римляни10:17

Мото на урока: „бъдете изпълнители на словото, а не само слушатели.“ Яков 1:22

следваща глава Какво е вяра?