Изповядването на Божието Слово изгражда вярата

Текст от Библията: Марк 16:15-20; Исая 41:10; Псалм 119:28, 130; Марк 11:23.

Централна истина: Изповедта е начин за изграждане на нашата собствена вяра. Изповядването на вяра създава реалност.

По начинът по който говори човек винаги можеш да определиш правилно ли вярва или не.

Ако изповедта му е неправилна и вярата му също е неправилна.
А ако вярва неправилно то и мисли неправилно.

А ако мисленето му е неправилно, значи умът му не е обновен от Божието Слово.

Тези три компонента – вяра, мислене, говорене – идват винаги ръка за ръка.

Бог ни е дал Своето Слово, за да променим мисленето си.  Ние можем да мислим в съгласие с Божието Слово.

В изследването на изповедта, разгледахме три вида изповед: изповед на греховете на Евреите, изповед на грешника в Новозаветно време и изповед на вярващия, когато е нарушил отношенията си с Бог.

В този урок разглеждаме нашата изповед в Словото Божие.

Както споменахме в предния урок, когато използваме думата „изповед“ ние инстинктивно мислим за греха и неуспехите. Но тази негативна страна, разбира се не е всичко, има и положителна страна и в Библията повече се говори за позитивната отколкото за негативната изповед.

Изповедта – това е утвърждение на това, което вярваме в сърцето си. Това е свидетелство за това как разбираме истината. Това е свидетелство за това как сме познали истината.

Пет съставни части на изповедта

Нашата изповед трябва да бъде концентрирано около три неща:

1. Какво е направил Бог за нас в Своя план на изкуплението.

2. Какво е направил Бог в нас, благодарение на Своето Слово и Своя Дух.

3. Кои сме ние за Бог в Исус Христос.

4. Какво прави за нас сега Исус, отдясно на Бог, ходатайствайки за нас.

5. Какво можем да направим ние.

Изповедта е проповед на Словото

Марк 16:15-20
“ И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. 
Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват. 
И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога. 
А те излязоха и проповядваха на всякъде, като им съдействаше Господ, и потвърждаваше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин.“

Бог действа чрез нас със Своето Слово на нашите устни.

Исус каза: „Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар.“ Така Бог действа чрез нас.

Ние носим Словото на погиващите. Ако ние не занесем Словото на света, тогава ние напразно губим времето си, молейки се Бог нещо да направи.

С други думи е безсмислено да се молим за погиващите, ако не им кажем Евангелието на спасението.

Ако ние можехме просто да се молим и хората да се спасяват, то тогава не би трябвало да изпращаме мисионери по целия свят.

Ние просто бихме моли за измолим всички езичници за небето. Святият Дух действа само с Божието Слово.

В послушание на Христовата заповед да отидат и да проповядват на целия свят, учениците тръгнали, проповядвайки Словото навсякъде, а Господ действал чрез тях, потвърждавайки Словото чрез знамения. Бог никога нищо не правел докато учениците не започвали да проповядват Словото.

След това идвали знаменията

Знаменията не следват след отделна личност, те следват след Словото.

Извади Словото и знаменията сами ще излязат. Ти не вървиш след знаменията, знаменията вървят след Словото.

В църквата, в която бях пастор за последен път, започнах силно да се вълнувам, за това че моето служение не е съпроводено с достатъчно количества знамения. Няколко дни се усамотявах в молитва, търсейки Бог за повече знамения.

Накрая Бог ми проговори и ми каза: „Ти се молиш Аз да потвърждавам Своето Слово и да последват знамения. Но ти имаш нужда само да проповядваш Словото и Аз ще го потвърждавам. Ако знаменията не идват, причината е че ти не проповядваш Словото.“

Аз много се учудих, но внимателно анализирах своите проповеди и открих,че това е истина. В моите проповеди имаше много традиции и лични мнения. А Бог не потвърждава традициите със знамения. Когато повече и повече започнах да проповядвам цялото, неразредено Божие Слово, започнах да виждам все повече последващи знамения

Колкото повече от Словото проповядвах, толкова повече знамения имаше.

Бог се движи само в съответствие със Своето Слово. Той е поставил Словото Си над Името Си. И ние не можем да очакваме помощ от Бог, ако стоим от противоположната страна на Словото, дори ако правим това несъзнателно.

Ние така трябва да се отнасяме към Словото, както бихме се отнесли към Исус, ако Той бе застанал пред нас в плът.

Изповедта изгонва страха

Исая 41:10
„Не бой се, защото Аз съм с тебе; 
Не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; 
Ще те укрепя, да! ще ти помогна. 
Да! ще те подпра с праведната Си десница,“

Забелязали ли сте, колко често Бог казва на своите деца: „не бойте се.“

Когато Яир помоли Исус да изцели дъщеря му, Господ му каза: „НЕ СЕ БОЙ,само вярвай и тя ще се избави.“ Лука 8:50

Когато Исус проповядва на учениците Си им каза: „Не бой се малко стадо, защото Бог благоволи да ви даде царството.“ Лука 12:32

В Стария Завет, когато Господ се яви на Исак, за да обнови завета, който бе сключил с баща му Авраам, Господ му каза: „Не бой се, Аз съм с теб и ще те благословя.“ Битие 26:24

Ако само Бог бе казал „не бой се“ и така и ни остави, ние бихме могли да кажем: „Но аз не мога да не се боя.“ Но Той не само каза „не бой се“, но и : „Аз съм с теб“. Нима може да вярваме, е Той е с нас и да се боим. Не, ако се боим, то е поради това, че ние се съмняваме в Него.

Но някой може да каже: „Аз съм толкова слаб.“ Бог казва: „Аз те укрепвам.“ „Но, аз съм толкова безпомощен“, ще каже някой друг. Бог казва: „Аз те поддържам.“

Псалм 119:28,130
28. Душата ми се топи от тъга; 
Укрепи ме според словото Си. 
130. Изясняването на Твоето слово просвещава, 
Вразумява простите.

Истина е че ние сами по себе си сме слаби и безпомощни, обременени с проблеми. Но в своята слабост ние гледаме на Неговото Слово, за да се укрепим:

„Изясняването на Твоето слово просвещава,  вразумява простите.“

Нашата изповед може да бъде следната: „Бог е с мен. Този, Който е в мен е по-силен от този, който е в света. (1 Йоан 4:4) Ако Бог е откъм мен, то кой ще е против мен?“ Римляни 8:31

Пред вас може да има проблем, който да ви изглежда невъзможен за разрешаване. Вместо да говориш за това, колко е невъзможен той, погледни на Този, Който е вътре в теб и кажи: „Сега в мен е Бог.“ Ще видиш,че твоята изповед на вяра ще Го подбуди да подейства в твоя полза. Той ще се надигне в теб и ще ти даде успех.
В теб е Самият Творец! Ти можеш безстрашно да гледаш в лицето на живота, защото знаеш, че Този, Който е в теб е по-голям от тези сили, които биха въстанали против теб. Това трябва да изповядваш постоянно.

Изповедта увеличава вярата ти

Няма вяра без изповед.

Изповедта е способ за изграждане на нашата собствена вяра.

Вярата, както и любовта е от сърцето, от духа.

А ние знаем, че няма любов без думи или действия.

Не може да заставите логически хората да обичат логически, да извадите любов от тях.

Това е от сърцето.

Така и вярата, бивайки от духа или от сърцето, не може без изповед.
Вярата расте по мярката на изповедта.

Ето какво прави за вярващите изповедта.

Първо: уточнява кои са те.

Второ: Установява границите на живота им.

Ти никога няма да имаш повече от това, което изповядваш.

Марк 11:23
„Истина ви казвам: Който рече на тая планина: Дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане.“

Ако ние говорим,че нещо не може да стане, то разбира се, че няма да може. Но, ако говорим, че можем, то ние ще можем.

Съгласно Марк 11:23 ние имаме именно това, което говорим или изповядваме: било вяра или неверие, успех или поражение, болест или здраве.

Много християни, макар и искрени, са слаби по тази причина, че те никога не се осмеляват да направят изповед за това кои са те и кои са в Христос. Те искат да знаят как Бог гледа на тях и след това да направят изповед.

За привилегиите, които имаме се говори основно в Посланията на Новия Завет, защото те са написани до църквата.

Когато разберете какво има Бог за вас, то с дръзновение изповядайте това, което провъзгласява Словото за това кои сте в Христос. Когато правите това, вашата вяра ще расте.

Вярата е поробена по тази причина, че вие никога не се осмелявате да изповядате това, което Бог говори, че вие сте.

Помнете – вярата никога няма да надмине границата на вашата изповед.

Ежедневно изповядайте това, което е Отец за вас какво Исус върши за вас, отдясно на Бог и какво прави Святия Дух във вас, ще направи живота ви на вяра силен и позитивен.

Вие не бихте се боели от никакви обстоятелства. Вие не бихте се боели от никаква болест. Вие не бихте се боели от никакви условия. Вие ще гледате безстрашно, като победители в лицето на живота.

А за това, за да сте победители, трябва всеки ден да изповядвате: „във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил.“ Римляни 8:37

Отново гледайки на ключовия стих в Римляни 10:10, ние виждаме квинтесенцията на Божият закон за вярата: „Защото със сърце се вярва за праведност, а с уста се прави изповед за спасение.“

Искайки нещо от Бога, ти първо трябва да вярваш в сърцето си, защото Словото го казва. След това трябва да изповядаш с устата си, че това е така.

Например, за да се спаси човек трябва да вярва в своето сърце и да изповядва с устата си, че Исус е умрял за него, според Писанието и е възкръснал от мъртвите за неговото оправдание.

Трето – трябва да приеме или да види, отговора на своята молитва.
Вярвай това, изповядай го, приеми го „но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане.“ Марк 11:23

Според мярката на това как изучаваш Словото Божие и разбереш какво казва Неговото Слово за това: кой си ти, какво си ти, и какво имаш в Исус Христос, дори ако това в началото ти се стори нереално, започни да го изповядваш: „да това е мое, съгласно Божието Слово.“

След това ще видиш, че изповедта на вяра създава реалност.

Научи наизуст:
23. „Истина ви казвам: Който рече на тая планина: Дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане. 
24. Затова ви казвам: Всичко каквото поискате в молитва вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне.“ Марк 11:23

Мото на урока: „Бивайте и изпълнители на словото, а не само слушатели…“ Яков 1:22