Изповедта: ключът, отварящ вярата

Текст от Библията: Матей 3:5, Йоан 16:7-11, Матей 10:32-33.

Централна истина: Изповедта, че Исус е Господ, е сърцевината на Евангелието

Много християни не осъзнават мястото, което заема изповедта в Божия план. И за съжаление, когато ние използваме думата „изповед“, хората винаги разбират за изповядване на греховете, на слабостите си на неуспехите си.

Това е негативната страна на изповедта.

Има и положителна страна и Библията говори повече за положителната страна на изповедта, отколкото за отрицателната.

Изповедта, съгласно тълковния речник, означава да изповядаш грешките си, но също да изповядаш вярата си.

В Новия Завет се говори за четири вида изповед.

1. В учението на Йоан Кръстител и на Исус – изповядване на греховете на евреите.

2. Изповедта на грешника, в Новозаветни дни.

3. Изповядване на греховете на вярващите, когато нарушават общението с Бога.

4. Да изповядаме нашата вяра в Божието Слово.

Изповядване на греховете на евреите

Важно е да разграничим греховете на евреите според Първия Завет в Писанието и греховете на невярващите сега, които никога не са се срещнали с Христос.

Матей 3:5,6
„Тогава излизаха при него от Йерусалим, цяла Юдея и цялата Йорданска околност и се кръщаваха от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си.“

Пред нас е картина на народа на Божия Завет, който изповядва греховете си и се кръщава от Йоан. Това не е Християнско кръщение. Исус още не бе умрял и възкръснал.

Йоан не е кръщавал в Името на Отца, Сина и Святия Дух. Той кръщавал само в Името на Отца. Това били евреи под Закона.

Изповедта на грешника днес

Йоан 16:7-11
“ Обаче Аз ви казвам истината – за вас е по-добре Аз да отида, защото ако не отида, Утешителят няма да дойде при вас; но ако отида, ще ви Го изпратя. И когато дойде, Той ще обвини света за грях, за правда и за съд; за грях, защото не вярват в Мене; 
за правда, защото отивам при Отца и няма вече да Ме виждате;
а за съд, защото князът на този свят е осъден.“

Обърнете внимание на думите на Исус в стих 9: „за грях, защото не вярват в Мене“.

Исус ни показва, че Святия Дух ще изобличи грешниците, само в един грях, и той е че „не вярват в Мен.“

Колко пъти сме карали грешниците да изповядат всичките си грехове, за да се спасят. Но те и да искат не могат да изповядат всичките си грехове, които са извършили.

Главната изповед, която трябва да направи грешника е, че Исус е Господ.

В Деяния 19:18 четем:
„И мнозина от повярвалите дохождаха та се изповядваха и изказваха делата си.“

От следващите стихове става ясно, че те изповядвали греховете си свързани с магьосничество: „Мнозина още и от тия, които правеха магии, донасяха книгите си и ги изгаряха пред всичките; и като пресметнаха цената им, намериха, че бе петнадесет хиляди сребърници.“ Те изповядвали това, не за да се спасят, защото вече били спасени. Те се отказвали от тези дела, защото вече били спасени.

Толкова е лесно да вържем конят зад каруцата. Казваме на не спасени хора: „Ти трябва да престанеш да вършиш това и това и да се откажеш от това и това, за да се спасиш.“ Но всъщност, главното е те да признаят Исус за свой Господ. Тогава всичко останало ще дойде на мястото си от само себе си.

В последната църква, в която бях пастир имаше едно семейство, в което жената бе спасена, а мъжът не. Когато ги посетих и поканих мъжа да посети църквата той каза: „Не, не искам да ходя в църква, защото, когато отида започвам да се чувствам неловко. Чувствам се виновен. Ето и тази сутрин, жена ми ме попита, защо не се откажа от това и това и не приема спасение. Тя не знае, но аз от много време се опитвам да се откажа от тези неща, но все не мога. Опитвам се и не се получава. За мен е безполезно да идвам в църквата, аз не мога да водя този живот.“

Това е обърната изповед. Той се опитва да очисти живота си и да се откаже от всичките си вредни привички – той се опитвал да направи всичко това сам, за да се спаси. Но той преди всичко се нуждаел да изповяда Исус като Господ: „Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш.“ Римляни 10:9

Грешникът е слуга на сатана. В Божите очи той е виновен само за един грях: отхвърлянето на Исус като Господ и Спасител. Бог изисква човек да изповяда Исус Христос като Господ. Изповядването на Исус като Господ е сърцевината на Евангелието.

Изискването грешникът да изповядва своите грехове, до тогава, докато Бог го направи ново създание има същия смисъл като това губернаторът на щата да каже на престъпник в затвора: „Ще те помилвам, ако изповядаш, че си в затвора.“ От само себе си се разбира, че той е в затвора.

По същия начин се разбира, че грешникът е дете на дявола. Той има нужда да изповяда, че Исус е Господ. Той трябва искрено да се разкае за своите стари грехове, за ги остави напълно и да признае необходимостта от Исус като Спасител. И след това да позволи на Исус да господства в живота му.

Също, обърнете внимание на думите „ако изповядаш с устата си…“ Необходимо е словесно изповядване. Устните трябва да кажат думи. Изповедта не е само за нас, но и за света и за сатана, който бе господствал над живота ни.

Когато провеждах служби в Далас, преди много години, няколко човека дойдоха при мен с молба да се помоля за един мъж, който не бе спасен, въпреки че бе идвал в продължение на половин година, пет пъти в седмицата на утринна молитва.

Аз го срещнах след няколко дни на вечерния урок на неделното училище, което провеждах за тези мъже, които работеха и не можеха да идват през деня. Господ започна да ми говори в сърцето, показвайки ми в какво е проблемът. На това събрание имаше няколко свидетелства и аз помолих и този мъж да стане и да разкаже своето свидетелство. Той промърмори: „Аз не мога да кажа нищо, аз още не съм спасен.“

Аз го помолих да отвори Библията си на Римляни 10:9-10 и да прочете на глас стиховете:

„Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.“

Когато го помолих отново да прочете този стих: „и с уста прави изповед и се спасява.“ И казах: „Разбира се, вие не можете да се спасите, докато не изповядате. Съгласно прочетеното, именно с устата се прави изповед за спасение“

„Но аз не чувствам,че съм спасен“ – отговори той.

Аз казах: „Може и да не чувствате, но вие идвате в църквата вече половин година, за да се молите за спасение.“

„Да, аз се покаях и се молих и плаках и умолявах Бог за прошка“ – отговори той.

„Тогава на вас не вие достатъчен само този стих“ – казах аз

Малко неохотно той стана и каза:

„Аз вярвам в този стих, че Исус умря за моите грехове и възкръсна от мъртвите и това, че Исус го възкреси за моето оправдание. И така аз го приемам за свой Спасител и Го изповядвам като Господ.“

След което бързо се свлече на мястото си.

За да отвлека вниманието от него, помолих друг човек да каже свидетелството си. Свидетелстваха и други. Отново поглеждайки към него видях как лицето му сияеше с Божията слава. Обърнах се към него и казах: „Не искате ли да свидетелствате още веднъж?“

Той скочи на крака и каза: „Когато казах тези думи, когато изповядах Исус за свой Господ – вътре в мен нещо стана“ и той радостно прослави Бога.

Аз му казах: „Разбира се, с вас нещо се случи! Във вашия дух дойде вечният живот!“

Публична изповед

Матей 10:32,33
„И тъй, всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Отца Си, Който е на небесата. 
Но всеки, който се отрече от Мене пред човеците, ще се отрека и Аз от него пред Отца Си, Който е на небесата.“

Забележете, че тук Исус казва, че нашата изповед трябва да бъде публична. Публичната изповед, от само себе си е отказване от света. Тя определя нашата позиция. Тя показва, че ние вече имаме друг Господ.

Изповядването, че Исус е Господ веднага ни дава право на Неговата охрана, грижа и защита. До тогава наш господар бе сатана, но сега е Исус. Ние изповядваме това не само за себе си, за света, но и за дявола.

По този начин ние побеждаваме неговата власт над нас и одържаме победа, благодарение на Исус.

Научете наизуст:
 „Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.“ Римляни 10:10

Мото на урока: „Бъдете не само слушатели на Словото, но и изпълнители…“ Яков 1:22