Действие на вярата – втора част

Текст от Библията: Деяния 19:1-6; 1Коринтяни 14:14.

Централна истина: Формулата на вярата е приложима при приемането на Святия Дух, точно така, както при приемането на останалите Божи дарове.

В предишния урок говорехме за действията на вярата.

Много чудеса на изцеления стават, когато хората постъпват според своята вяра и се опират на Божите обещания.

Същото се отнася и за приемането на кръщение със Святия Дух.

За да приемем това могъщо облъчване със силата на Бог ние също трябва да направим крачка на вяра и да изискваме обещаното от Бог.

Дарът Свят Дух: Той вече е даден

Деяния 19:1-6:
„А когато Аполос беше в Коринт, Павел, след като беше минал през горните страни, дойде в Ефес, гдето намери някои ученици. И рече им: Приехте ли Святия Дух като повярвахте? А те му отговориха: Даже не сме чули дали има Светия Дух. 
И рече: А в що се кръстихте? А те рекоха: В Йоановото кръщение.
А Павел рече: Йоан е кръщавал с кръщението на покаяние, като е казвал на людете да вярват в Този, Който щеше да дойде подир него, сиреч, в Исуса. 

И като чуха това, кръстиха се в името на Господа Исуса.
И като положи Павел ръце на тях, СвЯтият Дух дойде на тях; и говореха други езици и пророкуваха.“

Изучавайки Книгата Деяния, ни прави впечатление, че след Деня на Петдесятница, учениците винаги задаваха на вярващите въпроса: „Приехте ли Святия Дух?“, те никога не питаха: „Даде ли ви Бог Святия Дух?“

Бог не мисли да ви даде Святия Дух. Той вече го е направил. Сега, вашата работа е да Го приемете. Това вие правите сами.

Някой може да каже:

– Колко хубаво щеше да бъде, ако кръщението със Святия Дух бе толкова лесно, както го казвате.

Но нима е трудно да приемеш подарък? Ако някой ме помоли да му дам книга, която държа в ръка, аз бих му я подал. Аз бих му подарил тази книга. Но да предположим, че той би започнал да ме умолява и да плаче: „Моля ви, о моля ви брат Хегин, дайте ми я!“ Тогава всички биха помислили, че той не е с всичкия си. Те биха се удивили,защо той не протегне ръце и не я вземе.

Духовните неща са също толкова реални, колкото и материалните.

Бог ни предлага дара Святия Дух. Няма нужда да плачем и да молим.

Бог казва:

– Ето дара Свят Дух. Ако ти си новороден от горе, приеми го сега. Ти няма нужда да чакаш, ти можеш да приемеш Святия Дух точно сега.

„И така вярата е от слушане, а слушането от Божието Слово.“ Римляни 10-17

Бог обеща в Своето Слово. Вярата – това е постъпка опираща се на Словото.

По време на служба, която провеждах в Тексас, отпред излезе една жена. Тя пожела да се молим да приеме Святия Дух.

Аз положих на нея ръце и се помолих, на нея дойде Святия Дух, но тя не отреагира. Аз отново положих на нея ръце и се помолих, но тя отново не отреагира.

Аз отворих Библията си на Деяния 2:4 и я помолих да прочете този стих на глас.

Тя прочете: „И те всички се изпълниха със Святия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.“

– Кой говори на езици в този текст? – попитах аз.

Тя удивена ме погледна и каза:

– Как, ето те говореха на езици! А аз винаги си мислех, че Святият Дух е говорил!

Тогава казах:

– Хайде да прочетем и други стихове. – И й показах Деяния 10:44-46:
„Докато Петър още говореше тия думи, Святият Дух слезе на всички, които слушаха словото. И обрязаните вярващи дошли с Петра, се смаяха загдето дарът на Святия Дух, се изля и на езичниците, защото ги чуваха да говорят чужди езици и да величаят Бога.“

След това прочетохме Деяния 19:6:
„И като положи Павел ръце на тях, Святият Дух дойде на тях; и говореха други езици и пророкуваха.“

– Сега искам да ви попитам – казах аз – Когато преди малко положих ръце на вас, дойде ли Святия Дух? Почувствахте ли на себе си силата на Бог?

– Разбира се – отговори тя.

– Искаше ли вашият език да каже нещо не на английски? – попитах отново.

– О да, със всички сили се опитвах да го удържа.

– Вие не трябва да го удържате – казах – вие трябва да сътрудничете.
Някои хора смятат, че трябва да се сражават с тези подбуждения, докато силата на Святия Дух не надделее. Когато Святият Дух ви даде говор вие трябва да постъпите съгласно вярата.

Преди известно време разговарях с един мъж, който беше чакал 15 години. Той ми каза:

– Няма нищо ново, което бихте могли да ми кажете за чакането. Аз зная всичко за това как се иска от Бог.

Той знаеше всичко за искането, а нищо не бе получил. А това не е едно и също.

Приятел-служител ми каза разказа за човек, който му казал:

– Аз исках Святия Дух 18 години.

Служителят отговорил:

– Нищо подобно, Исус каза – Искайте и ще намерите. (Матей 7:7). Ако вие бихте искали, то щяхте и да намерите. Вие просто ходите в кръг около олтара.

Изглежда, че точно с това се занимават много хора – просто ходят в кръг около олтара. Време е да спрат да ходят и да постъпят съгласно Словото Божие, защото вярата – това е действие.

Дарът Свят Дух – духовно преживяване

1 Коринтяни 14:14

Твоето тяло е храм на твоя собствен дух. Когато се новородиш в твоя дух започва да живее Святият Дух. Следователно твоето тяло е храм на Святия Дух. Кръщението със Святия Дух е преживяване следващо новорождението. Приемането на Святия Дух се явява духовно преживяване, а не умствено или физическо. Ти не можеш да общуваш с бога чрез своя ум. В Числа 23:19 е казано: “Бог не е човек…“ Това значи, че Бог не е физическо същество, Той е Дух.

Думата “дух“ за много хора означава влияние или атмосфера. Но Бог е Дух не в този смисъл. Исус каза: “Бог е Дух…“ Йоан 4:24. Това е Божествена личност. Ние не можем да общуваме с Бога със своя ум нито със своето тяло. Ние можем да общуваме с Бога със своя дух, защото Бог е Дух.

Именно тук много хора се препъват в приемането на Святия Дух. Те се опитват да приемат Святият Дух физически или умствено. Те искат да имат физическо преживяване. Единственият физически компонент е говоренето на езици. Той ще ви даде езици, но изказването ще дойде от вашия дух и вие ще говорите думи.

Павел каза: “Когато се моля на непознат език, то моят дух се моли, а умът ми не дава плод.“ 1 Коринтяни14:14. Разширеният превод казва: “Моят дух (Святият Дух вътре в мен) се моли.“ С други думи способността да говориш на чужди езици ти дава Святият Дух вътре в теб.

Исус каза: “И Аз ще се помоля на Отец и ще ви даде друг Утешител да пребъдва с вас до века.“ Йоан 14:16.

Той идва за да живее и пребъдва с вас и ти трябва да се научиш да реагираш на Него. Той ще ти даде изговор.

Много хора не разбират това, защото се опират на своите природни сетива – на това, което виждат, чуват или чувстват. Те не вярват, че имат Святия Дух, докато не заговорят на езици. Но първо вие вярвате и приемате Святия Дух:а след това говорите на езици в следствие на приемането.

„И всички се изпълниха със Святия Дух“. Деяния 2:4

Обърнете внимание, че е казано,че те се изпълниха. След като се изпълниха те
започнаха да говорят на чужди езици.

Именно тук се спъват много хора. Те искат първо да започнат да говорят на езици, а след това да повярват, че имат Святия Дух. Но първо трябва да повярват.

За да приемеш Святият Дух е същото както когато приемаме каквото и да е от Бог.

Трябва да пристъпим с вяра, да накараме вярата ни да действа. Тогава вашата вяра ще бъде действена.

Научете наизуст:
„И като положи Павел ръце на тях, Святият Дух дойде на тях; и говореха други езици и пророкуваха.“ Деяния 19:6

Мото на урока: “нека бъдем изпълнители на Словото, а не само слушатели.“ Яков 1:22

следваща глава Вяра и чувства