Вяра и чувства

Текст от Библията: Йоан 20:24-29; 2 Коринтяни 5:17.

Централна истина:  Ето формулата на вярата: 1. Намери обещание в Словото, което ти е нужно. 2. Вярвай в Словото на Бог. 3. Не обръщай внимание на неблагоприятните обстоятелства. 4. Хвали Бог за отговора.

Мъжът на вяра Смит Уйгълзуърт веднъж казал:

– Не мога да разбера Бог чрез чувствата. Не мога да разбера Господ Исус Христос с чувствата. Бог Отец и Исус Христос мога да разбера само благодарение на това, което Словото говори за тях. Ние трябва да се запознаем с Тях чрез Словото.

Твърде много хора се опитват да се запознаят с Бог чрез своите чувства. Когато се чувстват добре, те си мислят че Бог е чул молитвите им. Когато не се чувстват много добре, си мислят че Той не е чул молитвите им.

Тяхната вяра е основана на техните чувства, докато тя трябва да е основана на Божието Слово.

Вярата на Тома

Йоан 20:24-29:
„А Тома, един от дванадесетте, наречен Близнак, не беше с тях, когато дойде Исус. 
Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. Но той им каза: Ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите и не сложа пръста си в белега от гвоздеите, и не сложа ръката си в ребрата Му, няма да повярвам! 
И след осем дни учениците Му пак бяха вътре и Тома – с тях. Исус дойде, като вратите бяха заключени, застана на средата и каза: Мир вам! 
Тогава каза на Тома: Дай си пръста тук и виж ръцете Ми, и си дай ръката, и я сложи в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ. 
Тома в отговор Му каза: Господ мой и Бог мой! 
Исус му каза: (Тома,) понеже Ме видя, ти повярва. Блажени, които не са видели и са повярвали. „

Тома бил от тези,които основавали своята вяра на чувствата. Той казал, че няма да повярва, докато не види със своите собствени очи следи от гвоздеите на ръцете и не се докосне до белезите им със собствените си ръце. Той се облягал на това ,което може да види и попипа, а не на това, което е казал Бог.

Сега има твърде много християни от типа на Тома – те вярват само, което чувстват, виждат или докосват.

Истинската вяра казва:

„Ако Бог е казал, че това е така, то това е така.“

Да вярваш в Бог – това е да вярваш в Неговото Слово. Ако Божието Слово казва, че Той ме слуша, аз зная, че Той ме слуша, защото Неговото Слово не лъже.“

Ако нашата вяра е основана на чувства, то ние използваме естествена човешка вяра, а такъв вид вяра не дава духовни резултати. Ние имаме нужда да приемем Библейска вяра – вяра в Божието Слово.

Веднъж се молих за жена, която бе ходила на много служби за изцеления, но така и не бе изцелена. Когато се помолих, тя каза:

– Така и не получих. Помолете се още веднъж.

Аз отново се помолих и когато завърших, тя каза пак същото.

Помолих се и трети път, пак видимо без резултат, аз я попитах:

– Кога ще повярвате, че сте изцелена!

– Когато се изцеля – отговори тя.

– Защо ви е тогава да вярвате. Тогава ще знаете – казах аз.

Всеки вярва това, което той чувства, слуша или вижда. Голяма част от времето си ние прекарваме в сферата на чувствата, и тогава ходим с виждане.

Но когато става дума за Библейски истини – за духовните истини – тогава ние не ходим с виждане, а ходим с вяра.

Изцеление – духовно

Изцелението Боже – това е духовно изцеление. Когато медицината изцелява, тя изцелява физически. „Християнска наука“ изцелява чрез ума. Но когато изцелява Бог, Той изцелява чрез духа.

2 Коринтяни 5:17:
„И така, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина, ето, (всичко) стана ново!“

Ние получаваме духовно изцеление, или Божествено изцеление, точно така, както получаваме рождение отново, което се явява възраждане на духа

Когато се раждаме отново, новоражда се не нашето тяло, защото вие си оставате със същото тяло, което имахте и преди това. Когато Павел каза: „Който е в Христа, той е ново създание“, той говореше не за човешкото тяло. Новорождението по никакъв начин не променя тялото. Когато сте спасен, вътрешният човек разбира се е длъжен да господарува над физическия.

Отново се ражда именно този вътрешен човек.

Раждането отново – това е възраждането на човешкия дух. Исус каза: „Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.“ Йоан 3:6

Ние не знаем какво точно става във вътрешността на човек, защото то става в човешкия дух. Но ако човек ходи в светлината на това което има, то с течение на времето ще стане явно.

Ние често грешим, когато виждаме как хората излизат при олтара – молят се, плачат, скачат и прегръщат всички, говорейки колко са щастливи.

А после повече не ги виждаме. Ние си мислим,че те приемат нещо прекрасно от Бога, но това е било просто емоционално преживяване, а не новорождение.

Или пък виждаме как към олтарът пристъпват хора не емоционални. Ние се чудим дали са получили нещо от Бог. Мислим си, че са стояли много малко време отпред, за да получат нещо от Бог. Но въпреки това много от тях стават изключителни християни.

Това е още един пример за вяра, основана на чувствата.

Аз определено вярвам на чувствата, но ги поставям на последно място. Първо Божието Слово, после вяра в Божието Слово и накрая – чувствата.

Твърде много християни поставят чувствата на първо място, вяра в своите чувства на второ и Словото Божие на последно.

Такива хора никога в нищо не добиват успехи.

Живеейки в естествения свят ние трябва да се опираме на чувствата идващи от сетивата ни. Например, пресичайки улицата, очите ни ни говорят, че приближава автомобил и ние чакаме, докато премине.

Но твърде много християни хранят вярата си в Бога с помощта на такива физическа, естествена вяра и ако техните чувства им казват, че това не е така, те и това вярват. Нашите физически чувства никак не са свързани с Библията. Словото Божие е истинно, без значение на нашите чувства или обстоятелства.

„До века, ГОСПОДИ, е утвърдено Словото Ти в небесата.“ Псалм 119:89

Формула на вярата

Ето формулата на вярата, която ще ти принесе полза:

Преди всичко – намери Слово Божие, за това което ти е нужно.

Второ – Повярвай в Божието Слово.

Трето – откажи да вземеш в предвид, това което ти говорят неблагоприятните обстоятелства или това което ти говорят сетивата.

Четвърто – Хвали Бога за отговора.

Направи тези четири крачки и ти винаги ще получаваш отговор.

Това са четири верни крачки към освобождение, изцеление, отговор на молитви и всичко останало ,което ти искаш от Бога.

Научи наизуст:
„До века, ГОСПОДИ, е утвърдено Словото Ти в небесата.“ 119 Псалм:89

Мото на урока: „Бъдете изпълнители на Словото, а не само слушатели…“ Яков1:22