Вяра за благосъстояние

Текст от Библията: Галатяни 3:13-14, 29; Второзаконие 28:1-8, 11-12.

Централна истина: Като новородени вярващи ние сме изкупени от проклятието на Закона и се явяваме наследници на благословенията на Авраам и на Божите обещани благословения.

Много години не разбирах Божията воля за преуспяване на Неговите деца. Аз мислех, както и много други, че бедността е признак на смирение и че за да съм смирен, трябва да бъда беден.

Аз мислех, че праведник не може да бъде осигурен, а осигурения човек не може да бъде праведник.

Мислех, че финансовите обещанията в Писанието се отнасят само за евреите. Но разбрах, благодарение на това, че изучавах Божието Слово и че Го приемах в живота си, че Бог желае за всяко свое дете: „да е здраво и да преуспява във всичко, както преуспява душата му.“ 3 Йоан 2

Някой може да каже: „Библията казва, че парите са източник на всяко зло.“

Но Библията не каза това. В 1 Тимотей 6:10 е казано:

„Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби.“

Човек може да бъде виновен за този грях, дори да няма и стотинка.

Слушал съм хора да казват: „Е, струва ми се, че аз съм втори Йов.“

Някои мислят, че Йов е прекарал целия си живот в бедност, болест и скръб. Но цялото съдържание на книгата обхваща 9 месеца, а в последната глава е казано, че Бог възстановил изгубеното на Йов: „и даде Господ на Йов два пъти повече от това, което имаше преди.“ Йов 42-10

Когато враговете обраха имуществото на Йов, той бе в робство на сатана, когато избухна пожар и унищожи цялата реколта, той бе в робството на сатана. Когато дойде буря и събори къщата в която бяха децата му и те загинаха, когато жена му се обърна против него и му каза: „похули Бог и умри“, Йов бе в робството на сатана .

Но Бог го освободи от това робство. Ако ти мислиш, че си още един Йов, тогава ти трябва да си един от най-богатите хора! И ще имаш два пъти повече, отколкото преди.

Ще се изцелиш и ще доживееш до дълбока старост. Йов живя, още 140 години след събитията записани в Библията. Ако ти си още един Йов, то ти ще преуспееш.

Изкупване от проклятията на Закона

Галатяни 3:13-14, 29
13. „Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас; защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво“; 
14. така щото благословението, дадено на Авраама, да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра. 
29. И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание.“

Тези стихове ни казват, че сме изкупени от проклятията на Закона. А какво значи Проклятието на Закона. За да отговорим на този въпрос трябва да се обърнем към първите 5 книги на Стария Завет, наречени Петокнижие или Книги на Закона. От тук можем да научим, че проклятието или наказанието за нарушаването на Божия Закон е тройно: бедност, болест и втора смърт.

Христос ни изкупи от проклятието на бедност. Той ни изкупи от проклятието на болестта, Той ни изкупи от проклятието на смъртта. От духовна смърт сега и от физическа, когато Исус дойде за втори път. Ние не трябва да се боим от втората смърт.

Благословението на Авраам

Така както проклятието е тройно в своята същност, така и благословението на Авраам. Преди всичко това бе материално, финансово благословение. На второ място бе физическо благословение. На трето място бе духовно благословение.

В 3 Послание на Йоана, 2 глава от Новия Завет е казано, че Бог желае ние да имаме материално, физическо и духовно благословение: „Възлюблени! моля се да си здрав и да преуспяваш във всичко,както благоуспява душата ти.“

Твърде много хора казват, че всички обещания в Библията за благословения и благосъстояние се отнасят само за евреите. Но този стих говори на Новозаветните християни.

Думата „Евреи“ е кратка форма на думата „Юда“. Израилтяните започнали да се наричат Евреи чак след разделянето на племената. Юда имаха толкова обещани финансови и физически благословения, както и всяко друго племе на Израел. Те приеха или унаследиха благословението чрез своя баща Яков. Яков наследи благословенията от баща си Исак. Исак наследи благословението от своя отец Авраам. Затова това не е еврейско благословение или обещание. Това е благословение на Авраам и това благословение е мое!

„така щото благословението, дадено на Авраама, да дойде чрез Христа Исуса на езичниците…“ Галатяни 3:14

В тази трета глава на Галатяни четем: „Тогава познайте, че тия, които упражняват вяра, те са Авраамови чада;“

Ако ние сме новородени християни, то сме. „И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание.“ Галатяни 3:29
След като разбрах тези стихове и започнах да виждам какво имам като Божие дете чрез вяра в Него, започнаха да ми се откриват и други стихове от Писанието.

Всичко принадлежи на Бог и е в Негова власт.

„Защото Мои са всичките горски зверове, 
И добитъкът, който е по хиляди хълмове. 
Познавам всичките планински птици, 
И полските зверове са в ума Ми.“ Псалм 50:10-12

„Господна е земята и всичко що има в нея, 
Вселената и тия, които живеят в нея;“ Псалм 24:1

Бог създаде всичко, после сътвори човека Адам и му даде власт над всичко. Всичко това Бог сътвори за човека Адам. Той даде власт на Адам над животните, над хиляди планини, над златото и среброто, над света и всичко което е в него. С други дума Адам бе бог на целия свят.

Но Адам извърши държавна измяна и се продаде на сатана.

Така сатана стана бог на този свят.

Затова и Исус дойде, за да ни изкупи от властта на сатана и над господството му над нас.

В Римляни 5:17 е казано:
„защото, ако чрез прегрешението на единия смъртта царува чрез тоя един, то много повече тия, които получават изобилието на благодатта и на дарбата, сиреч правдата, ще царуват в живот чрез единия, Исус Христос“

В разширения превод на този стих пише:
„защото, ако чрез прегрешението [беззакония, нарушения] на един човек, смъртта царува чрез тоя един, то много повече тия, които получават изобилието на благодатта [незаслужено разположение] и на безплатния дар на праведност [правилно положение пред Него], ще царуват в живота като царе посредством единия, Исус Христос,Спасителя,Помазаникът.“

Ние трябва да царуваме в живота като царе. Това значи,че сме господари на живота си.

Ние трябва да господстваме, а не да бъдем под господство.

Не трябва да ни управляват обстоятелствата. Ние трябва да управляваме обстоятелствата.

Бедността не трябва да господства и царува над нас. Ние трябва да царуваме и господстваме над бедността.

Болестите и немощите не трябва да господстват и царуват над нас. Ние трябва да господстваме и царуваме над болестите.

Ние трябва да царуваме в живота чрез Исус Христос, в Който имаме изкупление.

Второзаконие 28:1-8, 11-12
1. Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и внимаваш да вършиш всичките Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ твоят Бог ще те въздигне над всичките народи на света. 
2. И всички тия благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог. 
3. Благословен ще бъдеш в града, и благословен ще бъдеш на полето. 
4. Благословен ще бъде плодът на утробата ти, плодът на земята ти и плодът от добитъка ти, рожбите от говедата ти и малките от овците ти; 
5. благословен кошът ти и нощвата ти. 
6. Благословен ще бъдеш при влизането си и благословен ще бъдеш при излизането си. 
7. Господ ще направи да бъдат поразявани пред тебе неприятелите, които се повдигат против тебе; през един път те ще излизат против тебе, а през седем пътища ще бягат от пред тебе. 
8. Господ ще заповяда да дойде благословение на тебе в житниците ти и във всичките ти предприятия, и ще те благославя в земята, която Господ твоят Бог ти дава. 
11. Господ ще те направи да изобилваш с блага, в плода на утробата ти, в плода на добитъка ти и в плода на земята ти, върху земята, за която Господ се е клел на бащите ти да ти я даде. 
12. Господ ще ти отвори доброто Си съкровище, небето, за да дава дъжд на земята ти на времето му, и да благославя всичките дела на ръцете ти; и ти ще заемаш на много народи, а няма да вземаш на заем.

В първата час на 28 глава на Второзаконие са изброени много Божии благословения, с които Той благославя своя народ, ако те Го слушат.

Той обеща да ги благослови с деца, с богата реколта и животни. Той им обеща благословения и защита в битките. Той обеща да им даде „изобилие от всички блага“, и да „ги благослови във всичките дела на ръцете им.“

Това е всеобхватно благословение. Но то също е и условно. Те е трябвало да изпълняват всички Божи заповеди. Те е трябвало да бъдат свят народ, да не Го отхвърлят и да нямат други богове, и да Му служат с цялото си сърце. Останалите стихове на тази глава от 15 до 68 са изброени тези проклятия които са щели да ги достигнат, ако те не спазват заповедите Му.

Когато за първи път разбрах тази истина и видях това благословение, материално и физическо, което Бог е запланувал за своя народ и което всеки новороден вярващ в Христос се явява наследник, на тези обещания, аз едва можех да сдържа радостта си.

Бях потресен от откритието ,че съм изкупен от проклятието на закона, от бедност, и че имам право на благословението на Авраам.

Ние като християни не трябва да бъдем в плен на финансови трудности, ние не трябва да бъдем в плен на бедност или болест!

Бог е приготвил за своя народ изцеления и благословения, ако слуша Неговите заповеди.

Когато Исус бе на земята Той каза: „И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Отец ви, Който е на небесата, ще даде добри неща на тия, които искат от Него!“ Матей 7:11

Кои от нас, като родители биха искали неговите деца да живеят, гладни, болни или страдащи, винаги в недостатъчност?

Никой родител не иска това. Фактически ние работим и жертваме, стараем се да даваме на своите деца по-добро образование ,за да живеят по-добре от нас.

Бог постави на земята всички животни, всичкото злато и сребро. Нима е направил това за нечестивите? Разбира се Той обича грешниците, но нима обича грешниците повече, от Своите деца. ?

Не Бог е приготвил всичко това за своя народ.

Той каза на Израел: „Ако слушате драговолно, 
Ще ядете благото на земята;“ Исая 1:19

А ако Бог желае Неговите деца да ядат най-доброто, Той желае да се обличат с най-доброто. Той иска те да карат най-добрите коли. Той желае те да имат най-доброто във всичко.

Проверено от личен опит

Когато тази истина стана за мен реалност, Господ се обърна към мен и ми каза: Повече не се моли за пари. Ти имаш власт в Моето Име, така че да изискваш благосъстояние. Аз вече поставих златото, среброто и добитък на хиляди планини за Моя човек Адам и му дадох владичество над всичко. След това, когато се продаде на сатана, вторият Адам, Исус Христос, дойде, изкупи ви от ръцете на врага и ви освободи от проклятията на Закона. Сега, вместо да се молиш Аз да го направя, защото Аз вече съм обезпечил всички твои нужди, е необходимо само да кажеш следното: Сатана, махни си ръцете от парите ми.“ Просто провъзгласи това, което ти е нужно. Ти царуваш в живота посредством Исус Христос.“

По това време бях евангелизатор. В църквата, в която проповядвах казах: “Господи, ако тук получа това, от което имам нужда, то това ще работи. Последният път, когато бях тук, получих 60 долара за седмица. Но тази седмица провъзгласявам 150 долара. След това казах: „Сатана махни си ръцете от моите пари в Името на Исус Христос.“

Виждате ли, ние вярваме не в това, което е възможно, ние вярваме в невъзможното.

Аз трябваше да бъда в тази църква само седмица, но стана така, че останах 10 дни. Аз провъзгласих 200 долара за тези десет дни. Пасторът не искаше пари, той просто даде по редовете поднос, и когато събрахме парите се оказа, че получих 240 долара.

След това, като провеждах служби в църквите, парите идваха така лесно, че често пастирът казваше: “Това е най-голямото пожертвувание, което църквата, когато и да е давала на евангелизатор. И аз повече не питах. Аз имах този ключ, който отваряше вратата.

Благодаря на Бога, че ние не сме под проклятие, защото Бог ни е освободил. Вместо болест имам здраве, вместо бедност имам богатство, и това е така защото Исус ме е изкупил.“

Научете наизуст:
“Възлюбени, моля се да си здрав и да преуспяваш във всичко, така както преуспява душата ти.“ 3 Йоан 2

Мото на урока: “Бъдете изпълнители на Словото, а не само изпълнители…“ Яков 1:22