Вярата вижда отговора

Текст от Библията: Притчи 4:20-22; Евреи 13:5-6; Марк 11-23.

Централна истина: Постоянно гледайки в Словото, вярата вижда отговора.
(Вярата вижда отговора като постоянно гледа в Словото.)

Ние виждаме, че вярата е не просто надежда, че някога в бъдещето ще видим отговора.

Вярата е вярване, че отговорът е у нас сега.

Очите на вярата виждат отговора като факт.

Притчи 4:20-22:
„Сине мой, внимавай в думите ми, приклони ухото си към моите слова.

Да не се отдалечат от очите ти, пази ги вътре в сърцето си, защото те са живот за тези, които ги намират, и изцеление за цялото им тяло.“

Забележете какво е казано: „Да не се отдалечат от очите ти (Моите Думи)„.

Много хора имат неуспехи, защото се виждат като неудачници.  Ако са болни, мислят за себе си като за болни.

Божието Слово казва:“Той (Исус) взе на Себе Си нашите немощи и болестите ни понесе.“

Ако това Слово не се отдалечи от очите ти, то ти непременно ще се видиш без немощи и без болести. Ти ще се видиш здрав.

Също, ако ти се виждаш с болести, това значи, че това Слово се е отдалечило от очите ти.

И дори, ако Бог иска да направи здравето реално за теб, Той не може, защото ти не постъпваш по Неговото Слово.

Обърнете внимание на 22 стих: – „защото те са живот за тези, които ги намират, и изцеление за цялото им тяло.“

Еврейската дума, която се превежда като здраве, също значи и „лекарство“. С други думи – „Моите Думи са лекарство за цялото ти тяло.“

В първите два стиха се дава предписание как да се приема това лекарство. Какво е указанието: Слушай или изучавай Словото Божие, дръж Го в сърцето си или: Подчинявай се на това Слово.

Кое е Божието лекарство – „Моите думи са живот за тези, които ги намират и лекарство за цялото им тяло.“

Но, за да подейства лекарството е необходимо да го вземаме според предписанието. А едно от предписанията е: да не се отделя от очите ти. Постоянно гледай на това, което говори Словото.

Много хора се молят и молят, но все не могат да се представят с отговора.

Те гледат как всичко става все по-лошо и по-лошо – симптоми, състоянието им, те самите и ходят в неверие и унищожават резултатите на своите молитви.

Мисли за отговора.

Представи си как получаваш.

Постоянно потвърждавай, даже пред лицето на противоречиви свидетелства, че Бог е чул твоята молитва, защото така говори Словото.

Именно тогава ще имаш резултат.

Ти трябва да вярваш, че го имаш, докато го приемеш: „Всичко, което искате в молитва, вярвайте, че го получавате –  и ще бъде ваше.“ Марк 11-24.

Вярването е преди приемането.

Има хора, които казват:

– Не мисля да вярвам нещо, което не виждам.

Но в обикновения живот ние вярваме много неща, които не виждаме. Целят свят се потресе, когато избухна атомната бомба и изхвърли в атмосферата радиоактивни вещества. Те не могат да се видят ,нито да се почувстват и въпреки това носят разрушение.

Вярата не гледа на обстоятелствата

Евреи 13:5,6:
„Не се отдавайте на сребролюбие, задоволявайте се с това, което имате, защото Бог е казал: „Никак няма да те оставя и никак няма да те напусна.“ Така че ние смело можем да кажем: „Господ ми е помощник, няма да се убоя; какво ще ми стори човек?“

Говорим ли смело, че Господ ни е помощник ? Ето какво ние трябва да говорим.

– Хайде ,помолете се за мен, имам такова чувство, че Господ ме е оставил. – плачеше една бедна сестра. – Не зная ще устоя ли или не. Надявам се, че да. Помолете са за мен, за да остана предана до края.

Това е позната молба на молитвени събрания. Но не това Бог повелява да говорим.

Много хора смело казват: „Аз съм победен, аз загубих, дяволът ме е вързал.“

Но никъде в Библията не е казано, че ние смело трябва да говорим това.

Бог е казал: „Няма да те оставя и няма да те забравя“, затова и смело казваме: „Господ ми е помощник.“

Хайде да престанем да говорим неправилните думи и да започнем да говорим правилните.

Кажете, че Господ е вашият помощник, кажете че Господ е ваш изцелител, кажете, че Господ взе на Него вашите немощи и болестите ви понесе.

Продължавайте да говорите правилните неща. Продължавайте да говорите това, което е
правилно.

Неправилното мислене, неправилното вярване и неправилното говорене ще ти нанесат поражение.

А ако дяволът ни побеждава, това е защото ние допускаме. И съгласете се това е от невежество.

Бог ни е дал Своето Слово, за да ни научи да вярваме правилно. Ако нашето мислене е правилно и нашето вярване ще е правилно и нашите разговори ще бъдат правилни.

„Господ ми е помощник“

„Господ е моя крепост“

Вярата „казва“ отговора

Истинската вяра в Словото казва, че ако Бог говори, че едно нещо е така, то е точно така.

Ако Той казва: „в Неговите рани се изцелихте“ 1 Петър 2:24, то ние сме изцелени.

Ако Той казва: „И моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своите богатства в слава в Христос Иисус.“Филипяни 4:19, то Той ще направи това .

Ако Словото казва: „Господ е крепост моя“, Псалм 26:1, то и така ще бъде.

С други думи, истинската вяра в Бога ми говори това, което Словото говори. Ние имаме това, което е обещано в Словото. Ако Бог говори, че ние сме силни, то ние сме силни. Ако Той казва, че се грижи за нас, то Той това и прави.

Евреи 4:14:
„И така, като имаме велик Първосвещеник, Който е преминал през небесата, Иисус, Божият Син, нека държим здраво това, което сме изповядали!“

Затова, защото Исус е нашият Първосвещеник и седи от дясно на Бога на небето, ходатайствайки за нас, сега ние можем да имаме отговор на нашите молби.

Думата „изповядали“ на гръцки значи „говори същото“.

Затова ние можем да го прочетем така: „Нека твърдо да говорим същото.“

Исус на небето, ни представлява пред Божия престол. Той казва: “Аз заех тяхното място, Аз умрях за техните грехове, Аз умрях за тях като техен заместител.“

Исус не умря за Себе Си.

Той нямаше нужда да изкупи Себе Си, защото Той никога не е бил неспасен.

Той умря за нас.

Той стана наш Заместител. Той взе нашите грехове. Той понесе нашите болести и немощи. Той умря за нас, възкръсна от мъртвите за нас и отиде на небето за нас.

И сега там Той говори: „Аз направих това за тях.“

И ние сме длъжни твърдо да повтаряме същото тук на земята.

Марк 11:23:
„Истина ви казвам: който каже на тази планина: Вдигни се и се хвърли в морето! — и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва – ще му се сбъдне, каквото и да каже.“

Ако ти толкова вярваш със сърцето си на Бог, но не го говориш, това не може да ти помогне.

Вярата, която е само в твоето сърце, никога няма да принесе изцеление на тялото ти, изпълване със Святия Дух или отговор на молитвите ти. Но вяра в сърцето, освободена от устата дава резултат.

Научете наизуст:
„Да не се отдалечат (Думите Ми) от очите ти…“

Мото на урока: „Бъдете изпълнители на Словото, а не само слушатели…“