Съдържание Цялата книга на една страница

РИМЛЯНИ 5:10-21

Римляни 5 съдържа много важния принцип

 на благовестието представител.

Ние бяхме изгубени в нашия представител Адам,

без да сме допринесли с нищо за това.

Ние сме спасени в нашия Представител Христос,

без да сме допринесли с нищо за това.

За да ни убеди, Римляни повтаря:

Спасението в Христос е безплатен подарък.

Забележете следващата част от Римляни 5:10 в Revised Standard Version. 

„Още повече сега, след като сме примирени, ще се спасим чрез Неговия живот.“

Този стих, много често, е разбиран неправилно.

Това, което той казва е: Веднъж вие бяхте в изправни отношения с Бог, чрез смъртта на Христос. Не забравяйте, че Исус не е вече в гроба на Йосиф, запечатан с Римския печат. Исус е жив и ходатайства за нас, грижи се за нас, представя ни.

Живият Исус ни пази

Поради това че Исус е жив, ние знаем, че сме примирени, знаем, че Той ще ни пази. Той се грижи за всяко нещо, което идва в живота ни. Той е разрешил проблема ни с греха. Сега Той ще се погрижи за останалото. Бидейки примирени, ще бъдем спасени, чрез Неговият живот. Той е жив!

По време на комунистическият режим в СССР, оратор държал лекция в продължение на два часа. Когато свършил, нямало много ентусиазъм в залата.

Зле облечен селянин се изправил и обръщайки се към събраните казал две думи. Той не държал пламенна реч в продължение на два или три часа. Единственото нещо, което казал, били думите: „Христос възкръсна!“ Тълпата отговорила: „Христос  възкръсна! Христос възкръсна!“

Бог няма да ни изпусне лесно

Понеже е жив, Той няма да ни изпусне толкова лесно.

Ние мразим да губим нещата, които притежаваме. Ние съчувстваме на тези, които пострадаха в пожара в Лагуна Бийч и на други места. Те гледаха, как техните принадлежности изгоряха. Всички фамилни ценности, всички снимки, всички моменти, всичките им инструменти – те видяха всичко това да изгаря. Колко трудно е да изгубиш нещо, което цениш, особено някого, когото обичаш!

Ние сме направени по образа на Бог. Ако съжаляваме за тези, които обичаме, когато те починат, то Бог съжалява повече от нас. Ние сме Негова собственост. Той няма да ни изостави лесно. Той няма да изгуби притежанието си лесно. Ние ще бъдем спасени чрез Неговия живот.

Посвети дните си на Него днес, утре и следващия ден. Не се опитвайте да изживеете целия си живот днес. В живота ни има облаци, но Бог ще бъде там и Той е по–голям, по–добър и по-велик от облаците.

Ние ще бъдем спасени чрез Неговият живот.

Многото

Сега нека погледнем стих 12:

Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха“ (Римляни 5:12).

Забележете по нататък в главата стих 15, чиято идея е паралелна на тази в стих12:  Но Божият подарък не е като греха на Адам. Всички хора умряха заради греха на този един човек, но благодатта на Бога и подаръкът, който бе даден безплатно чрез един човек – Исус Христос – се изляха изобилно върху човечеството“ (Римляни 5:15).

Въпреки че книгата Римляни бе написана на Гръцки, международният език за онова време, авторът Павел е евреин. Идиомите и идеите в неговия Гръцки са Еврейски.

Думата „много“ на еврейски означава „многото“. Тя означава всички. Тя означава всеки един. Така че, има благодат, която преизобилства за всички.

Павел сумира тази идея в стихове 18 и 19: 

Както осъждането над всички хора дойде чрез едно прегрешение, така също чрез едно праведно дело дойде оправданието, носещо живот за всички хора. Както чрез непокорството на един човек всички хора станаха грешни, така чрез покорството на един човек всички хора ще станат праведни пред Бога“ (Римляни 5:18–19).

Двама представители

Това, което Библията казва тук, е: „В нашият представител Адам ние бяхме унищожени без да сме допринесли с нищо за това. В Христос ние сме спасени, без да имаме дял в това.“

Ние бяхме унищожени в нашият представител Адам. Когато Бог създаде света, Той трябваше да реши дали да работи с всеки човек поотделно или чрез представител. Бог избра принципа на представител, защото в този свят винаги сме свързани с други хора.

Някои теолози и философи отричат принципа да страдаш за някого, но всяко семейство знае какво означава да страдаш за някого. Когато един член от семейството е засегнат, цялото семейство страда.

Така, че Бог избра принципа на представител и ние бяхме унищожени в нашият представител, Адам. Всички бяхме в Адам и Ева, когато те съгрешиха. Ние бяхме там  в зародиш.  Така че, чрез греха на един, проклятието дойде върху всеки един от нас. Ние бяхме родени мъртви.

Всички подаръци идват от Голгота

Единствената причина, поради която ни се разрешава да живеем е, че Сина на Бог каза: „Аз ще отида при тях и ще взема тяхното място, и ще понеса тяхното наказание.“ Затова, всеки подарък който идва при нас в този живот е подпечатан с Христовия кръст.

Христовият кръст е отразен във всеки воден извор. Той е отпечатан на всеки хляб. Всяка глътка въздух е подарък от Голгота. Всичко това е поради факта, че Христос реши да вземе нашето място преди създаването на нашия свят.

В едемската градина, Бог произнесе наказание до дървото за познаване на доброто и злото. “ Защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш“ (Битие 2:17). Поради това че Христос предложи себе си, това наказание бе отменено. То се отнася до този свят, до физическата смърт. Нашият живот бе запазен, понеже Спасителят каза: „Аз ще заложа себе си за тях.“

Моля ви да разберете важната идея на тези стихове. Чрез представителя (Адам) ние бяхме изгубени. Ние нямаме нищо общо с това. Но, чрез друг Представител, ние сме спасени и отново нямаме нищо общо с това. Голгота възстанови това, което бе разрушено след падането в грях в Едем.

Безплатно, безплатно

Забележете, че думата „подарък“ се намира на няколко места в този пасаж.

Петнадесети стих използва фразата „безплатен подарък.“ Шестнадесети стих, също споменава „безплатен подарък.“  Погледнете в стих седемнадесети: „Изобилието на благодатта и на безплатния подарък.“

Аз обичам да подчертавам тази фраза, „безплатен подарък“ като необикновена. Колко са подаръците, които не са безплатни? Защо Бог използва това определение? Защото ние сме много маловерни и за това Бог трябва да каже: „Безплатно е, безплатно е!

Бог трябва непрекъснато да повтаря, защото сме глухи.

Ние не мислим, че нещо толкова важно като спасението ни, може да бъде толкова добра сделка. Бог казва: „Всяко нещо, от което се нуждаете е безплатно, защото е закупено от мен. Всяко нещо, от което се нуждаете е безплатно.

Изобилстваща благодат

Нека спрем и да обобщим пета глава.

Павел казва, че чрез вяра ние сме оправдани, сегашно продължително време. Това сегашно продължително време означава, че всеки момент ние сме оправдани само чрез вяра. Само благодат. Ние съществуваме поради подаръка на Бог, чрез милостта на Бог. Ние не стоим в себе си, ние стоим в Христос.

Христос умря за нечестивите. Христос оправдава нечестивите. Когато бяхме грешници? Да! Ние бяхме примирени преди 2 000 години, на Голгота. Единствената бариера между нас и Бог е нашето неверие. Това е единствената бариера.

Пет пъти Римляни 5 казва: „Погледнете, спасението е безплатен подарък. Безплатен подарък! Разбрахте ли? Безплатен подарък. Един безплатен подарък. То е безплатен подарък!“

Тъй като бяхме унищожени, без да сме допринесли с нещо за това, толкова трудно ли е да разберем, че сме изкупени, без да сме допринесли с нещо за това?

Ние бяхме родени лоши. Когато бяхме родени повторно, в резултат на нашата вяра в благовестието, ние бяхме родени добри. Ние все още се борим с  нашето старо естество, но Святият Дух живее в нас.

Ние получихме ново сърце, нов живот. „За туй, ако е някой в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново“ (2 Коринтяни 5:17). Направено е за вас.

Приемете Божия безплатен подарък – спасението. „Приемете го“ – ни подканва Бог. Вижте двадесети стих. Той е обобщение на пета глава. „А където се умножи грехът, благодатта се преумножи.“ (Римляни 5:20)

Благодатта преобладава – това е нашият Бог.