Съдържание Цялата книга на една страница

КЛЮЧОВИ ДУМИ И ПОНЯТИЯ В РИМЛЯНИ

1:17 „Този, който чрез вяра е праведен, ще живее“ (RSV)

Въведение

Част A: Оправдание – „Този, който чрез вяра е праведен“ (глави 1-5; 9-10).

Част B: Освещение – „ще живее“ (глави 6-8; 12-15).

Ключови думи в цялата книга

Вяра

Оправдание или правда

Святият Дух

Святост или освещение

(една и съща гръцка дума)

Живее

64 пъти

50 пъти

26 пъти

4 пъти

15 пъти

Забележете, че вяра и оправдание се срещат повече от два пъти по-често, отколкото други ключови думи. Изчисленията са приблизителни.

Част А

„Този, който чрез вяра е праведен“ (1:17)

Оправдание

 Римляни 1-5, 9-10 (9:30 до 10:17)

Глави 1-5: Пътят за оправдание на всички хора.

Римляни 1: Въведение и осъждане на езичниците

Римляни 2: Осъждане на юдеите.

Римляни 3: Осъждане на всички хора (3:1-20)

                       Изход за всички, които вярват (3:21-31)

                       = на правда чрез вяра основана на Христовото омилостивение (3:21-26)

                       Това е главното групиране на думите „вяра“ и „правда“. Тук нищо не

                       подчертава освещението.

Римляни 4: Оправданието илюстрирано. Оправдание отделно от дела, показано в

                       Авраам, Давид и всички, които получиха обещанието преди Синай.

                       Забележете използването на „приписвам“ или „считам“ 11 пъти.

Римляни 5: Всички изгубени в Адам. Всички изкупени в Христос. Правдата

                       непрекъснато е наречена подарък. (5:15-17)

Глави

9:30-10:17:  Как езичниците намериха спасение, но не е Израел.

Разликата между правда от закона и правда чрез вяра. Израел опита първата, а езичниците втората. Спасението е на разположение на всички, които вярват, тъй като оправданието е само чрез вяра.

Ключови думи в част А

Вяра

52 пъти

Оправдание или правда

Тези две ключови думи, вяра и оправдание,

са свързани в едно и също изречение

или в един и същи стих

42 пъти

13 пъти

Святи Дух

1 път

Святост или освещение

1 път

Живее

1 път

Стихове свързващи правда и вяра

1:17; 3:22, 26, 30; 4:3, 5,11,13, 22-24; 5:1; 9:30; 10:4,6, и др.

 Забележете, че „правда“ и „оправдание“ лингвистично са равнозначни. Вижте Библията на други езици (освен английски). Сравнете KJV и RSV за 1:17; 3:26; 10:4; Галатяни 2:21. Виж също NEB за 2 Коринтяни 3:9; Римляни 8:10.

„… преводачите използват такъв тюрлюгювеч от термини, така че никой, освен този, който прави това може да подозира, че Павел използва думи от такъв род… обикновеният английски читател няма да знае, че трите думи срещащи се в 3:25 „правда“, „праведен“ и оправдател на“, … са думи от един и същи корен в оригиналният език.“ (AUSS 8:91).

Заключение на част А

Оправдание чрез вяра (или оправдание от вяра) означава само оправдание. Това е приписаната правда на Христос.

Част В

„… ще живее“ (1:17)

Освещение

Римляни 6-8; 12-15

Глави 6 – 8: Нов живот за Божия народ

Римляни 6: Защото ти „умря в Христос“ смятай старата си природа за мъртва.

                       Предайте себе си в послушание на него.

Римляни 7: Закона е безсилен да ни освети, както и да ни оправдае. Той е съвършен

                       стандарт, но безнадежден метод.

Римляни 8: Освещението е чрез сътрудничество със Святият Дух и е завършено при

                       прославянето.

Глави 12 – 15: Как да живеем новият живот на любов

Тук са описани практическите задължения на осветеният човек.

Ключови думи в част В

Вяра (нито веднъж не е свързана с оправдание)

14 пъти

Правда (от дела, не от вяра)

8 пъти

Живее

14 пъти

Святост (Освещение)

3 пъти

Святи Дух

25 пъти

Ключовите думи от част В са използвани рядко в част А, както и ключовите думи от част А са  използвани рядко тук. Ударението в част А е приписаното правно положение на правда, чрез нашето предаване на Христос чрез вяра. Ударението в част В е върху придадената правда или състояние изявено в дела.

Пасажи свързващи освещение и вяра = 0

„Оправдание“ и „правда“ са взаимно заменяеми се думи. „Освещение“ и „правда“ не са. Никъде не се твърди, че освещението е само чрез вяра. Сътрудничество и усърдно старание са необходими. „Усмири“ (8:13 KJV), „умъртвете“ (RSV).

Заключение на част В

Освещението е плода или последицата от оправдание чрез вяра. Всичките увещания да проявим усилие след освещението показва, че светостта е незавършена така, че съществува нужда от продължително оправдание, което е, непрекъсната  зависимост от Христовата приписана правда, за да можем да застанем пред святия Бог и Неговият вечен закон.

Заключение

Фрази, като „оправдание от вяра“ или „оправдание чрез вяра“ са използвани само в частта за оправдание – никога в частта за освещение.

Докато думата „вяра“ е преобладаващата дума в частта за оправдание, споменаването на Святият Дух е преобладаващо в дискусията относно освещението.

Вярвайки, не правейки е ударението в главите за оправдание, но правене а не вярвай е ударението в главите за освещение, въпреки че вярата се съдържа в тези глави.

За вяра, във връзка с правда, не се споменава в частта за освещението и Святият Дух е споменат само веднъж в частта за оправданието. Думите „оправдание“ и „правда“ са взаимно заменяеми (общ гръцки корен), но думите „освещение“ или „святост“ и „оправдание“ не са взаимно заменяеми. По този начин, „оправдание чрез вяра“ или „правда чрез вяра“ означава същото нещо, но нито едното не включва освещението, според езиковите и контекстуални доказателства.

следваща глава ОПРАВДАНИЕ