Съдържание Цялата книга на една страница

ИСТИНАТА ОТНОСНО ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕТО – ЧАСТ ПЕТА

Основният пасаж, използван за подкрепа на доктрината за

предопределението(Римляни 9:11-21) е приложен погрешно. Контекста

открива, че Павел не пише относно лично спасение или (загуба).

Павел пише относно проблема на Божията избрана

нация, която отхвърли Месия и благовестието.

Да бъдеш призован или избран означава,

че всички, които са в Христос са

призовани за вечно спасение.

Какво е това, което основният пасаж в Римляни 9:11-21, който е използван за подкрепа на доктрината за предопределението, наистина казва?

Двойната цел на Римляни

Колкото повече знаете, за цялата книга до Римляните, толкова по-добре ще можете да разберете този изолиран пасаж.

В последните два века, Библейските изследователи изоставиха Калвинисткото обяснение на този пасаж. Пример за това е новият коментар върху Римляните на Джеймс Данн. Каква е причината за днешното единство срещу Калвинизма?

Защото чрез тази книга, Павел има две основни цели, два големи проблема: 1) Той иска да каже на хората относно благовестието, и 2) Той иска да каже, защо Евреите, Божият избран народ, не Го приеха. Така че в глави 1-8 той обяснява благовестието. В глави 9-11 той говори относно проблема, защо Божият собствен народ, Евреите, не го приеха.

Защо еврейската нация на при благословението

Когато четем глави 9-11 ние не трябва да забравяме, че Павел се занимава с въпроса защо Израел, като нация не прие благовестието.  (И пасажът, който ще изучаваме, Римляни 9:11-21, се намира в тези глави.) Павел, християнин от еврейски произход задава въпроса: „Защо повечето от нашите хора, Божиите избрани хора, не приемат благовестието изпратено от Бог?“

Истината в повечето случай е толкова ясна, че ние си бием главата в стената, питайки: „Защо хората не могат да я видят?“ Това е Павловата дилема. „Аз виждам истината за благовестието, защо останалите не могат да я видят?“

Предопределение не е отговора на Павловия проблем

Павел можеше да разреши въпроса, защо Евреите не приеха Месия казвайки: „Това е отговора, Бог избра, че само един човек тук и един там ще бъдат спасени. Останалите Бог избра да бъдат изгубени.“

Но, това ще отговори ли на въпроса, защо повечето от евреите отхвърлиха Месия? Не. Да отговорим, че Бог ще спаси няколко езичници и няколко Евреи не е отговор на въпроса относно нацията на Израел.

Причината за отхвърлянето на Израел

Забележете, че Павел пише.

„А Израел, който търсеше закон за придобиване правда, не стигна до такъв закон. Защо? Затова, че не го търси чрез вярване, а някак си чрез дела. Те се спънаха в камъка, в който хората се спъват.“ (Римляни 9:31-32)

Вижте също така въведителните стихове в 10 глава, които казват, че Евреите отказаха да смирят себе си и да приема великодушният подарък на оправданието. Когато Павел отговаря на въпроса: „Защо Евреите не приемат благовестието и не стават християни?“, той не казва: „Защото Бог не ги предопредели за спасение.“ Вместо това, той казва: „Защото те настояха да практикуват правда, чрез изпълнение на закона.“

Контекста не говори за предопределение

Трудностите с начина, по който Римляни 9:11-21 е използван, за да подкрепи доктрината за предопределението е, че това не е в унисон с контекста.

Контекста, ограждащ Римляни 9:11-21 се занимава с въпроса, защо цялата нация се е отдалечила и не желае да приеме Христос. Да отговорим на този въпрос, че Бог е решил да спаси няколко души тук и там, това не е отговор на въпроса за проблема на нацията.

Яков и Исав и Малахия

Проблемите са много по-големи. Погледнете стихове 12 и 13:

„Рече й се: „По-големият ще слугува на по-малкия“; както е писано: „Яков възлюбих, а Исав намразих.“ (Римляни 9:12-13)

Спомняте ли си от къде Павел цитира тези думи? Те са от последната книга на Стария завет.

„Господното слово наложено на Малахия за Израел: Аз ви възлюбих, казва Господ; А вие думате: В какво се вижда, че си ни възлюбил? Не беше ли Исав брат на Якова? казва Господ; Но Аз възлюбих Якова. А Исав намразих, и направих горите му да запустеят, и наследството му да бъде за чакалите на пустинята. И ако рече Едом: Ние станахме бедни, Но ще съградим наново запустелите места, то така казва Господ на Силите: Те ще съградят, но Аз ще съборя; И ще се нарекат“ (Малахия 1:1-4)

Наследниците на Яков и Исав

Какво казва Малахия в тези стихове? Контекста открива, че фразата, „а Исав намразих“ се отнася до наследниците на Исав, Едомците (стих 4).

Когато Павел цитира: „Яков възлюбих, а Исав намразих“, от книгата на Малахия, цитата говори относно раси или хора, наследниците на Яков и Исав.

„Яков възлюбих“- се отнася за Израилтяните. „А Исав намразих“ – се отнася за Едомците. Малахия 1:4 говори относно Едом (наследниците на Исав). Трети стих говори за: „Неговите планини… неговото наследство“ – употребяващ Исав като представител на неговите наследници, Едомците.

Раси, не личности

Павловото изказване в Римляни 9 няма нищо общо с личности, но раси и хора, Едомците и Израилтяните.

Така че, какво означава „Яков възлюбих, а Исав намразих“?

Позволете ми да повторя: Стиха: „Яков възлюбих, а Исав намразих“ е цитат от книгата на Малахия. В Малахия тези имена означават наследниците на Яков и Исав. Понеже Едомците преследваха Израел, Бог каза: „Аз ще запустея земята ви, вие ще страдате и ще бъдете слуги.“

Буквално, Исав никога не беше слуга на брат си Яков. Когато в Римляни 9:12 казва, че: „по -големия ще слугува на по-малкия“, пророчеството бе изпълнено само в наследниците.

Правото на първородството и спасение

Бог обеща правото на първородството на Яков. Това означава ли, че Исав не може да бъде спасен? Разбира се, не. Никъде в Писанията не се казва, че Исав не може да бъде спасен.

Истина е, че Исав търсеше  първородството си със сълзи и не можа да го вземе обратно, но никъде Библията не казва, че той не може да бъде спасен. Факт е, че Библията казва, че Бог омекчи сърцето му за брат му и той го посрещна с радост в края на живота си. (Битие 33:4)

Няма място в Писанията, което взима този стих от Римляни 9 и го прилага за вечната съдба на личности. Подобно на това  думата „предузна“ е използвана в Римляни 11:2 относно цяла нация, не личности.

Избран

Ние четем в Библията относно  „избран.“ Калвинистите казват: „Избран означава, да си избран за вечността, независимо дали искаш или не.“

Предполагам, че повечето от нас ще предпочетат това. Но спомняте ли си, че веднъж Исус каза: „Не аз ли избрах вас, дванадесетте? Въпреки това, един от вас е дявола!“ (Йоан 6:70) Така че, бидейки избран, не означава непременно вечно спасение. Юда, ще бъде ли спасен?

Исус каза:

„Човешкият Син отива, както е писано за Него; но горко на този човек, чрез когото Човешкият Син ще бъде предаден! Добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил.“ (Матей 26:24 и Марк 14:21)

Библията учи ли безусловно спасение и безусловен избор? Не.

Всички са призвани

За да разберем това по-ясно, ние трябва да погледнем към началото на Римляни. (Все още не сме свършили с Римляни 9)

„Между които сте и вие призвани от Исус Христос: до всички в Рим, които са възлюбени от Бог, призвани да бъдат светии: Благодат и мир да бъдат с вас от Бог, нашия Отец и Господ Исус Христос.“ (Римляни 1:6-7)

Павел се обръща към тези: „които са призвани да принадлежат на Исус Христос.“ Кои са тези, които са призвани? „Всички в Рим“ – или цялата църква. Той им казва, че те всички са призвани.

Това ни напомня за това, което прочетохме преди:

„А които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави.“ (Римляни 8:30)

Всички вярващи са избрани

Ние четем в Ефесяни:

„Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места; както ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов; като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исус Христос, по благоволението на Своята воля, за похвала на славната Си благодат, с която ни е обдарил във Възлюбения Си.“ (Ефесяни 1:3-6)

Към кого се обръща Павел, когато казва: „Защото той ни избра в Него?“ Първият стих казва: „До  светиите в Ефес, верните в Христос Исус.“ Това е до всички вярващи в Ефес и той говори за всеки един от тях като избрани, цялата църква!

По-нататък в Римляни 11:2, Павел потвърждава, че Бог „предузна“ цялата Израилева нация, не само тези, които ще бъдат спасени.

Всички в Христос са предопределени за спасение

Скъпи приятели, когато Бог каже, че Той призовава, избира и предопределя истината е: От вечността, Бог планира (това е, което предопределение означава) спасение чрез Христос. Който дойде при Христос, ще бъде спасен за винаги. Това е Библейско предопределение.

Този, който дойде при Христос, е спасен чрез Христос за винаги. Това, и само това  е, което означават множеството текстове в Новия завет, не само 3 или 4 стиха, които Калвинистите използват.

1. „Бог толкоз възлюби света“ така, че „който пожелае, може да дойде.“

2. „Който е жаден нека дойде.“

3. „Този, който дойде аз няма да го изпъдя.“

4. „Този мъж приема грешници.“

5. „Бог не желае никой да загине.“

6. „Той даде живота си откуп за всички.“

7. „Той вкуси смърт за всеки, така че, правдата на Христос да дойде над всички.“

(Виж Йоан 3:16; Откровение 21:6; 22:17; Йоан 6:37; Лука 15:2; 2 Коринтяни 5:14-15; 2 Петрово 3:9; Матей 20:28; 1 Tимотей 2:6; Евреи 2:9; Римляни 3:22; 5:18.)