Съдържание Цялата книга на една страница

ИСКРЯЩАТА ТОЧКА НА ДИАМАНТА – ЧАСТ ШЕСТА

Римляни 8 съдържа ключови думи и фрази:

„Сега“ и „Все още не“; Показателен и Повелителен“; „Изпълнение и Завършек.

“ Разбирането на тези ключови думи, ще ни помогне

да разберем подобре Римляни 8.

Нека погледнем ключовите думи в Римляни 8.

Има определени ключови думи или фрази, които теолозите използват, за разбирането на Новият завет. Тези думи или фрази рикошират и подскачат наоколо, през Новия завет, блъскайки се една в друга, както топчета за игра.

Ето една от фразите, които теолозите използват: Сега и Все още не.

Сега и все още не

Римляни 8 ни казва, че в Христос, ние сме свободни от много неща. Свободни от осъждане, свободни от раздяла, свободни от безсмислие, свободни от самота, свободни от разлагане, свободни от слабост.

Разбира се, ние не сме абсолютно свободни. Самота, разлагане и слабост все още съществуват в живота. Но те не доминират повече над нас.

Но денят, когато ще бъдем абсолютно свободни ще дойде. Ние ще бъдем свободни от разлагането на смъртта и болестите, които ни заплашват. Ние ще бъдем свободни от слабост, от невежество, от самота и изолация – един ден те всички ще изчезнат.

Теолозите изразяват това, използвайки израза сега. Това е, което имаме в Христос чрез благовестието, сега, в момента, в който повярваме. Законно това е всичко, но само чрез притежаване на първите плодове.

И не само всичко сътворено, а и ние, които имаме Духа като начало на Божието благословение, стенем в себе си, докато с нетърпение очакваме пълното осиновяване от Бога, когато телата ни ще бъдат освободени.“ (Римляни 8:23).

Пълната жетва на благовестието не е наша до следващия живот. Това е причината, поради която християните се радват и въздишат. Християните, продължават да въздишат.

Сега и все още не. Законно ние притежаваме всичко. В действителност, ние притежаваме само началото.

Показателен и повелителен

Теолозите използват друга фраза: Показателен и повелителен.

Ето го показателният:

Тогава какво? Да продължим да грешим, за да се умножи благодатта? Да не бъде! Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него?“ (Римляни 6:1-2 NIV)

Забележете показателният: „Ние умряхме към греха. По–късно в Римляни 8 Повел пише относно повелителния.

И тъй, братя, ние имаме длъжност, обаче, не към плътта, та да живеем плътски. Защото ако живеете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа умъртвявате телесните действия, ще живеете.“ (Римляни 8:12-13)

Умря, сега умри

Римляни 6 казва, че аз умрях, което е показателният. Римляни 8 казва умри.

Показателният? Вие умряхте. Законно, Бог смята, че ние умряхме. Повелителният? Поради факта, че вие сте законно мъртви в Христос, апостолът казва: „Сега, умри.“

Ефесяни 4:24 ни подтиква“: Облечете се с новият човек.“ Колосяни 3:10 декларира: „Вие се облякохте с новия човек.“

Ние вече притежаваме всичко в Христос. Това е показателното. Христос го осигури законно за нас. Той го направи. Христовият живот и смърт бяха моя живот и моята смърт.

Поради това, аз трябва да живея в реалността; Вие умряхте. Тогава умри. Вие се облякохте с Христос? Облечете се с Исус Христос.

Сега и все още не

Друг начин, по който теолозите дискутират това е, като говорят за изпълнение и завършек.

При първото идване на Христос и кръста, Божието царство дойде. Това беше изпълнението на обещанията и пророчествата в Стария завет.

Но когато гледам наоколо света, в който живеем, той никак не прилича на Божието царство. Има болница тук и гробище малко по–надолу. Стават катастрофи по магистралите и всички ние остаряваме. Ако това е царството Божие, мислите ли, че някой би го искал?

Но Божието царство е тук законно. В този момент, поради Христос аз стоя пред Бог, без да бъда осъждан. Аз вече притежавам Святият Дух. И Духа няма да ме напусне или изостави, но завършека предстои. Това няма да се случи преди Второто идване.

Тези ключови изрази (Сега – Все още не; Показателен – Повелителен; Изпълнение – Завършек) ще ни помогнат да разберем Римляни 8.