ХОДАТАЙСТВО

Ходатайството е молитва, основана на настойчива молба в полза на други личности и често изисква усилена духовна борба за превъзмогване силите на тъмнината.

СТИХОВЕ ЗА ХОДАТАЙСТВО

Джой Доусън набляга на девет “принципа на ходатайство”.

1. Увери се, че сърцето ти е чисто пред Бога чрез даване време на Святия Дух да те изобличи в случай, че има неизповядан грях (Псалм 66:18).

2. Признай, че не можеш да се молиш без Святия Дух (Римляни 8:26).

3. Бъди мъртъв за своите собствени възприятия, желания и проблеми, защото как би се молил за нуждите на грешника (Притчи 3:5-6; 28:26).

4. Искай от Бога да говори на сърцето ти чрез Святия Дух и след това Му благодари, че Го е направил (Ефесяни 5:20).

5. Хвали Бога с вяра за чудесното време за молитва, което ще имаш. Той е Един необикновен Бог и ще направи забележителни неща съответстващи на Неговото естество.

6. Бори се агресивно с врага. Изправи се срещу него във всесилното име на Исуса, въоръжен с меча на Светия Дух (Яков 4:7).

7. Пребъдвай в тихо очакване. След това в подчинение и с вяра изговори това, което Бог е вложил в твоя ум, основавайки се на Неговите думи: “Моите овце чуват гласа Ми!” Не преминавай към друг обект на молитва, преди Бог да е отговорил напълно на настоящия, особено при групова молитва.

8. Носи Библия винаги със себе си, в случай, че Бог желае да ти даде потвърждение или направление чрез Словото Си (Псалм 119:105).

9. Когато Бог престане да влага в твоя ум нужди за които да се молиш – хвали Го за всичко, което прави. Спомни си Римляни 11:36: “На Него да бъде слава вовеки. Амин.”

Ние можем да прибавим към този списък:

10. При задълбочено ходатайство се проявява принципа на “превъплъщението”, когато застъпника (ходатая) се отъждествява с греха на този за когото се моли. Обърни внимание: Изход 34:9: “Защото тия са коравовратни люде; и прости беззаконието ни и греха ни…”

Изход 32:32: “Но сега ако щеш прости греха им – но ако не, моля ти се, мене заличи от книгата, която си написал.”

Мойсей се отъждествява със своя народ до смърт. По подобен начин постъпва и Павел в Римляни 9:1-3. Такива ходатаи са Даниил (Данаил 9:5-11), Ездра (Ездра 9:6-15).

11. Постоянството и упоритостта са много важни. Ако имаш подбуждение от Духа, продължавай упорито в молитва до пълна победа (Лука 18:1-8).

Понякога затруднението е свързано с противопоставянето на демоничните сили (Данаил 10:12-13).

12. Направи го. Съгласи се с духовно-мотивирана изпълнена с вяра личност в молитва основана на правилна основа и ходатайствайте за нуждите на своите възлюбени на своята църква.