ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ

Бог те обича и се грижи за теб. Той желае и може да задоволи всичките ти нужди, да разреши всичките ти проблеми, ако възложиш упованието си в Него.

СТИХОВЕ ЗА ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ

“Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех (Исус Навиев 1:8).

“Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите, …но се наслаждава в закона на Господа, …във всичко що върши ще благоуспява” (Псалм 1:1-3).

“Господ е Пастир мой, няма да остана в нужда” (Псалм 23:1).

“Млад бях, ето остарях, но не съм видял праведния оставен, нито потомството му да проси хляб” (Псалм 37:25).

“Чакай Господа и пази Неговия път и Той ще те издигне, за да наследиш земята…” (Псалм 37:34).

“Донесете всичките десятъци във влагалището, … и опитайте ме сега за това, казва Господ на силите, дали не ще ви разкрия небесните отвори, да излея благословения върху вас, тъй щото да не стига място за него и заради вас ще смъмря поглъщателя, та няма вече да поврежда рожбите на земята ви…” (Малахия 3:10-11).

“Но първо търсете Божието царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави” (Матей 6:33).

“Давайте и ще ви се дава: добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в скута; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва” (Лука 6:38).

“Не се ли продават пет врабчета за два асария? И нито едно от тях не е забравено пред Бога? Но на вас и космите на главата са всички преброени. Не се бойте, вие сте много по-скъпи от много врабчета” (Лука 12:6-7).

“И моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своите богатства в слава в Христос Исус” (Филипяни 4:19).

“Възлюбени, моля се да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата ти” (3 Йоан 2).

следваща глава ХОДАТАЙСТВО