СПАСЕНИЕ

Спасението е една много проста, но много важна стъпка. За да бъдеш спасен, ти трябва:

* Да осъзнаеш своята нужда от прошка.

* Да се разкаеш за своята греховност.

* Да пожелаеш с цялото си сърце да бъдеш простен.

* Да дойдеш при една личност наречена Исус Христос, защото Той умря за твоите грехове. Той е в състояние да опрости и да те освободи от осъждението на греха. По този начин ти започваш живота си отначало, но вече с ново, чисто сърце.

* Повярвай това и го приеми като свой Спасител и Господ.

* Това те прави дете на Бога… (Йоан 1:12).

ШЕСТ ОСНОВНИ СТЪПКИ КЪМ СПАСЕНИЕТО

1. Признай – Признай, че в светлината на Божието Слово, ти си грешник. “Защото всички съгрешиха и са лишени от Божията слава” (Римляни 3:23). “Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас” (1 Йоан 1:8).

2. Покай се – Осъзнай ужаса на греха и след това се покай. “Казвам ви не; но ако не се покаете, всички така ще загинете” (Лука 13:3). “Затова покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви” (Деяния 3:19.

3. Изповядай – Изповядай греха си, не пред човеци, но пред Бога. “Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда” (1 Йоан 1:9). “Със сърце се вярва за правда и с уста се прави изповед за спасение” (Римляни 10:10).

4. Остави – Само съжаление за греха не е достатъчно. Трябва да желаеш да скъсаш с него за винаги. “Нека остави нечестивия пътя си, и неправедния помислите си, нека се обърне към Господа и Той ще се смили за Него” (Исая 55:7).

5. Повярвай – Повярвай в съвършеното дело, което Христос извърши на кръста. “Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, а да има вечен живот” (Йоан 3:16).

6. Приеми – Приеми Христос лично, приеми го в сърцето си чрез вяра. “А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии деца – на тия, които вярват в Неговото име” (Йоан 1:12).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТИХОВЕ ЗА СПАСЕНИЕТО

“Но Бог доказа Своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас” (Римляни 5:8).

“Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ” (Римляни 6:23).

“Защото ако изповядваш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш в сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш” (Римляни 10:9).

“Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас – това е дар от Бога; не чрез дела, за да не се похвали никой” (Ефесяни 2:8-9).

“…Кръвта на Исус Христос, Неговия Син, ни очиства от всеки грях” (1 Йоан 1:7).

“20 Ето, стоя на вратата и хлопам; ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мен.” (Откровение 3:20).

ПРИМЕРНА МОЛИТВА НА ЕДИН ГРЕШНИК

Покайващият се грешник трябва да повтаря тази молитва след молитвения партньор.

Мили Исусе, покажи милост към моята изгубена душа. Ти умря на грубия Голготски кръст понасяйки наказанието и за моите грехове. Освободи ме от всяко нечестиво желание и лош навик, които обвързват живота ми. Дай ми Твоя мир. Направи ме свое дете. От този момент желая да бъда истински християнин. Приемам те в своето сърце, като личен Спасител и Господ. Ще ти служа през целия си живот. Благодаря Ти, Господи Исусе, че Ти чу моята молитва и ми отговаряш. Амин.

ТЕСТ ЗА ИСТИНСКИ ХРИСТИЯНИН

Един истински християнин:

1. Ще обича Този, който го е спасил – ще се наслаждава да ходи с Христос, да разговаря с Него и да бъде в святото Му присъствие.

2. Ще бъде загрижен за спасението на другите.

3. Ще възлюби Божиите чада и ще желае да бъде с тях.

4. Ще разбира Библията в определена степен. Новото естество в Христос носи със себе си възможността за разбирането на Божиите неща.

5. Ще обича да се моли и да принася своите проблеми за разрешение пред Великия Небесен Баща.

следваща глава СТРАХ