САМОТА

Самотата е същността на чувството, изпитвано, когато си отделен от другите; чувство на отчуждение и пустота. Тя може да бъде причинена от: мястото на живеене, трудност при осъществяване на социални контакти, психични проблеми (депресия, шизофрения), самосъжаление, враждебност или духовна празнота. Всичко това довежда до: безпомощност, отчаяние, алкохолизъм, пристрастяване към наркотици и секс, самоубийство, насилие. (Похитителите на самолети, атентаторите и престъпниците би трябвало да се чувстват много самотни.)

СТИХОВЕ ЗА САМОТАТА

“Ето, заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ, твоят Бог е с тебе гдето и да идеш” (Исус Навин 1:9).

“Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце и спасява ония, които са с разкаян дух” (Псалм 34:18).

“Къде да отида от твоя Дух? Или от присъствието Ти къде да побегна?” (Псалм 139:7).

“Ето, стоя на вратата и чукам; ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той – с Мен” (Откровение 3:20).

“Не се отдавайте на сребролюбие; задоволявайте се с това, което имате, защото Бог е казал: “Никак няма да те оставя и никак няма да те напусна.” Така че ние смело можем да кажем: “Господ ми е помощник; няма да се убоя; какво ще ми стори човек?” (Евреи 13:5-6).

ПРИНЦИПИ ПРИ СЪВЕТВАНЕ НА САМОТНИ ХОРА

1. Развивай един вътрешен живот на хваление и позитивно изповядване.

“…За да станем ние чрез Него праведни пред Бога” (2 Коринтяни 5:21).

“Всичко мога чрез Онзи, който ме укрепва” (Филипяни 4:13).

“Ще благославям Господа на всяко време; похвала към Него ще бъде винаги в устата ми. С Господа ще се хвали душата ми. Смирените ще чуят това и ще се зарадват. Величайте Господа с мене, и заедно нека възвеличим името Му” (Псалм 34:1-3).

2. Развивай навици изграждащи взаимоотношения на другарство и разбирателство. Деяния 2:42; Евреи 10:25.

Целта на благовестието: общение едни с други; общение с Отца и Неговият Син Исус Христос (1 Йоан 1:3).

Свържи се с други вярващи и общувай с тях.

3. Покорявай се на Бога.

Самотата не е ли един емоционален отговор, причинен от съпротивата ти към една по-добра Богоугодна промяна? Ако се чувстваш отчужден от Бога или от Неговите хора, помисли – кой се е отдалечил? Изследвай промените в своите становища, взаимоотношения, работа и други. Включи се в служение фокусирано върху другите и техните нужди. По-важно е дали ти се покоряваш на Бога, а не как се чувстваш. Звучи безчувствено, но това е начина да превъзмогнеш проблема си.

МОЛИТВА

Фокусирай молитвата върху специфичните нужди на съветвания. Вържи всеки дух на обвинение, отчужденост, негодувание, обезсърчение или липса на самоуважение (Матей 18:18).

Нека съветваният да изповядва своето самосъжаление и нежелание да бъде покорен на Великия Пълномощник.

следваща глава САМОУБИЙСТВО