ПРОШКА

Ще съсредоточим вниманието си върху Божията прошка и прошката между човеците.

СТИХОВЕ ЗА ПРОШКА

Библията единствена учи, че Бог прощава греха напълно. Нито една друга религиозна книга не поддържа подобно твърдение. В Новия завет Божията прошка е пълна, защото кръвта на Исус Христос ни очиства от всеки грях (1 Йоан 1:7). На кръста Исус понесе проклятието тегнещо над всички престъпили Божия закон (Второзаконие 28; Галатяни 3:13), а заплащайки това наказание анулира стария договор и ни поставя под един Нов завет на благодат (не закон) благодарение на който се оправдаваме не чрез нашите съвършени дела (Ефесяни 2:8), но поради нашия произход – синове и дъщери на Бога (Галатяни 3:15-29). Божията простителност към нас зависи от нашата простителност към другите. (Матей 6:14; 18:21-22, 32-35; Лука 6:27, 36-37).

ПРИНЦИПИ НА СЪВЕТВАНЕ

1. Ако съветваният не може да приеме Божията прошка, причината често се крие в факта, че той вижда в Божието лице един строг Родител с липса на простителен дух.

“И греховете им и беззаконията им няма да помня вече” (Евреи 10:17).

“Аз ще изцеля отстъплението им, ще ги възлюбя доброволно…” (Осия 14:4).

“И бъдете благи един към друг, милостиви; прощавайте си един на друг, също както и Бог в Христос е простил на вас” (Ефесяни 4:32).

“Аз, Аз съм, който изтривам твоите престъпления заради Себе Си, и няма да си спомня за греховете ти” (Исая 43:25).

“И който дойде при Мен, никак няма да го изпъдя” (Йоан 6:37).

“Това е волята на Моя Отец, който Ме е пратил: от всичко, което Ми е дал, да не изгубя нищо, а да го възкреся в последния ден” (Йоан 6:39).

“Защото Сам Отец ви обича, понеже вие обикнахте Мен и повярвахте, че Аз от Отца излязох” (Йоан 16:27).

Забележи: Да отхвърлиш Божията прошка е като да кажеш, че кръвта на Исус Христос няма никаква стойност, че Той умря напразно. Желае ли съветваният да се сблъсква от последствията, които са определени за личността не изпитала Божията прошка. Чувствата трябва да следват фактите. А факт е, че ние сме простени грешници. Псалм 86:5; Притчи 28:13; Псалм 40:1-3.

2. Ако съветваният не може да прости на някого (включително и на себе си)…

“Защото, ако вие простите на човеците прегрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците прегрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите прегрешения” (Матей 6:14-15).

(Петър) “…Господи, доколко пъти, като ми съгреши брат ми, да му прощавам? До седем пъти ли? Исус му каза: Не ти казвам до седем пъти, а до седемдесет пъти по седем” (Матей 18:21-22).

“И когато стоите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и вашият Отец, Който е на небесата, вашите прегрешения” (Марк 11:25).

“И бъдете благи един към друг, милостиви; прощавайте си един на друг, също както и Бог в Христос е простил на вас” (Ефесяни 4:32).

“…Като забравям задното и се простирам към предното, гоня целта за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус” (Филипяни 3:13-14).

“От това ще познаем, че сме от истината, и ще успокоим сърцето си пред Него, защото, ако нашето сърце ни осъжда, Бог е по-голям от нашето сърце и знае всичко” (1 Йоан 3:19-20). (Бог прощава много по-лесно отколкото свръх активна съвест).

МОЛИТВА

Опитай се да доведеш съветвания до молитва за прошка, помирение и любов към другите или към самия себе си. Работи така, че старите рани и лоши чувства да бъдат заместени от едно решение за любов към личността, която ги е причинила.

следваща глава ПУШЕНЕ