ЛЮБОВ КЪМ НЕСПАСЕНИТЕ

Когато се молим за нашите възлюбени, които са неспасени, ние трябва да се молим с вяра, като знаем, че Бог ги люби и иска да ги спаси, много повече, отколкото ние искаме да ги видим спасени. Когато ги предаваме на Бога, това действа като мощен стимулатор на вярата.

СТИХОВЕ ЗА НЕСПАСЕНИТЕ ВЪЗЛЮБЕНИ

“Възпитавай детето отрано в подходящия за него път, и не ще се отклони от него, дори когато остарее” (Притчи 22:6).

“Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Моя Отец, който е на небесата” (Матей 18:19).

“Защото за Бога няма нищо невъзможно” (Лука 1:37).

“Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш ти и домът ти” (Деяния 16:31).

“Също така и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така че даже ако някои от тях не се покоряват на словото, да се спечелят без слово, чрез поведението на жените си” (1 Петрово 3:1).