ЛИЧНИ ПРОБЛЕМИ

Понякога Бог допуска вярата ни да бъде изпитана. Понякога закъснението на отговора е допуснато, за да можем да изследваме сърцата си и така да се доближим повече до Господа. Запомнете: Има определена цел за всяко нещо.

“Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение” (Римляни 8:28).

Никой не е потънал под бремето на деня, но това е възможно, когато товара на утрешния ден се прибави към товара на днешния. Тогава тежестта е по-голяма от тази, която сам човек може да носи.

Погледни на горе и се отдалечи от своя проблем. Припомни си илюстрацията на Петровото ходене по водата. Забрави своето малко аз и си спомни колко велик е Твоят Бог.

Бог е по-голям от твоя проблем. Той може да го разреши така лесно, както усмири бурята в Генисаретското езеро. “Тогава стана, смъмри ветровете и вълните и настана голяма тишина” (Матей 8:26). Докато се молим, разрешението ще дойде в теб. Това е времето да повярваш и да упражниш своята вяра.

Ако проблемът е такъв, че обстоятелствата не могат да го променят, тогава твоят начин на мислене може да бъде променен, а това от своя страна би могло да промени обстоятелствата.

СТИХОВЕ ЗА ЛИЧНИ ПРОБЛЕМИ

“Много са неволите на праведния, но Господ го избавя от всички тях” (Псалм 34:19).

“Възложи на Господа това, което ти е възложил и Той ще те подпре” (Псалм 55:22).

“Господ е откъм мене; няма да се убоя; що може да ми стори човек” (Псалм 118:6).

“Защото Аз Господ твоят Бог съм, който подкрепям десницата ти, и ти казвам: Не бой се, Аз ще ти помогна” (Исая 41:13).

“Извикай към Мене и ще ти отговоря, и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш” (Еремия 33:3).

“Ето, давам ви власт да настъпвате змии и скорпиони, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди” (Лука 10:19).

“Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?” (Римляни 8:31).

“Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли, или страх, или гонение, или глад, или голота, или беда, или меч? Както е писано: “Убивани сме заради Тебе цял ден; считани сме като овце за клане.” Но във всичко това сме повече от победители чрез Този, който ни е възлюбил” (Римляни 8:35-37).

“Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите” (1 Коринтяни 10:13).

“Всичко мога чрез Онзи, който ме укрепва” (Филипяни 4:13).

“Никак няма да те оставя и никак няма да те напусна.” Така че ние смело можем да кажем: “Господ ми е помощник; няма да се убоя; какво ще ми стори човек?” (Евреи 13:5-6).

следваща глава ЛЮБОВ КЪМ НЕСПАСЕНИТЕ