ИЗКУШЕНИЕ

Изкушението е подбуда към злоупотреба с Божиите дарби чрез лъжливи обещания за удоволствие и печалба. Изкушението може да бъде причина за грях или възможност за поражение за нечии слабости водещи към растеж в Христос.

ПИСАНИЯ ЗА ИЗКУШЕНИЕТО

Съблазънта към грях не е Божия работа, но на дявола (Яков 1:13; 1 Коринтяни 7:5; 1 Петрово 5:8,9; 1 Солунци 3:5; Откровение 2:9). Изкушението не е грях (Исус бил изкушаван, Матей 4:1; Евреи 2:18, както всички нас, Лука 17:1; 1 Коринтяни 10:13; Евреи 4:13), но неуспехът да се отхвърли изкушението е грях. Отхвърленото изкушение ще засили вярата (Яков 1:2; 1 Петрово 1:6,7) – качество, необходимо за цяла вечност (1 Коринтяни 13:13).

СЪВЕТВАНЕ НА ИЗКУШАВАНАТА ЛИЧНОСТ

1. Изкушението, само по себе си не е грях; отдаването на него е грях. “Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите” (1 Коринтяни 10:13).

2. С изкушението можем да се справим с молитва. “И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Матей 6:13). “И като стигна на мястото, им каза: Молете се да не паднете в изкушение… Защо спите? Станете и се молете, за да не паднете в изкушение” (Лука 22:40, 46).

3. Присвоете Божията сила. “Защото в това, в което Самият Той пострада, като беше изкушен, може и на изкушаваните да помага” (Евр.2:18). “Ходете по Духа, и няма да угаждате на плътските страсти. А които са Исус Христови, разпънали са плътта заедно със страстите и пожеланията й (Галатяни 5:16, 24).

4. Приложете Словото. “Писано е” би трябвало да се използва срещу изкушението на дявола (Мат.4:4,  7,10). “В сърцето си опазих Твоето слово, за да не ти съгрешавам” (Псалм 119:11). “Горко на ония, които наричат злото добро, а доброто зло” (не следват Божието слово) (Исая 5:20).

5. Отвърнете мислите си от изкушенията. “Всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте” (Филипяни 4:8). “Лошите помисли са мерзост пред Господа! А чистите думи са Му угодни” (Притчи 15:26).

6. Помнете последствията от греха. “Ония, които орат беззаконие и сеят нечестие, това и жънат” (Йов 4:8). “Не се лъжете, Бог не е за подиграване! Понеже, каквото посее човек, това и ще пожъне. Защото, който сее за плътта, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот” (Галатяни 6:7, 8).

7. Помнете наградата за отхвърляне на изкушението. “Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изкушения, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. Блажен оня човек, който издържа изкушение; защото като бъде изпитан, ще получи венеца на живота, който Господ е обещал на ония, които Го любят” (Яков 1:2-3, 12).

следваща глава БОЖЕСТВЕНО ИЗЦЕЛЕНИЕ