МОЩНАТА МОЛИТВА Е ОСНОВАНА НА КРЪВНИЯ ЗАВЕТ В ИСУС ХРИСТОС

ШЕСТА ЧАСТ

Мощна молитва

Молитвата, която мощно ще се сражава със силите на сатана, трябва да бъде основана на кръвния Завет на Исус Христос! Това е сигурна основа, върху която можем да изградим своята вяра, за да се молим резултатно. Не съществува друга библейска основа, даваща нужното разбиране, което да ни ръководи в моментите на изпитания и съмнения.

Божието Слово – Библията, основава нашето разбиране за същността на Завета и за неговата първостепенна важност за всеки християнин. Преди да разберем как този Завет на благодат е основата на побеждаващата молитва, ние трябва да схванем природата на Завета.

Що е завет?

Заветът е взаимно споразумение между индивиди, особено между царе и управници. Авраам сключи завет с Авимелех (Битие 21:27). Йонатан сключи завет с дома на Давид (І Царе 20:16). Ахав сключи завет с Венадад (ІІІ Царе 20:34). Ето защо, ние трябва да основем разбирането си за завет върху библейското описание на договори и споразумения, които са били в сила.

Божиите взаимоотношения с човека също са основани на завет. От взаимоотношенията на Бога с Адам в Едемската градина до Божиите взаимоотношения с църквата в Новия Завет, Бог винаги е уточнявал какви са отговорностите на всяка от страните при контакта Му с нас. Ако ние изпълняваме своята част от споразумението, то и Бог ще изпълнява Неговата. Ако нарушим споразумението, естествено ще последват съответните резултати от нашето нарушение. Затова, при Божиите завети с човека, винаги специфично са били назовавани Божии страни или принципи, взаимни спогодби или обещания, както и определени условия.

Страните

В завета, направен чрез кръвта на Христос или Новия Завет, страните са: Самият Бог и падналото човечество. Човекът, чрез своя първоначален грях – грехът на Адам, отпадна от благодатта и благоволението на Бога. Затова той не живее в общение със своя Създател и е изгубен в мърсотията и блатото на греха. Човекът не е грешник, защото греши, а греши, защото по природа е грешник. Подбуден от чиста, непринудена и незаслужена от нас любов, Бог изпрати Своя Син Исус Христос, да приеме човешката природа. Неговата цел бе да води съвършен, безгрешен живот в тази природа, завинаги доказващ способността, дадена на човека в началото – да живее над греха. Тогава Исус Христос изстрада цената на човешкия грях – смърт на кръст. Чрез тази изкупваща смърт, Божият гняв бе утешен и за човека бе осигурен достъп до Бога. При Божия Завет с Израел, Мойсей беше в ролята на посредник. С други думи Мойсей получи отговорността да обяснява на хората особеностите на закона. При Новия кръвен Завет на Христос, Той е Посредникът на този Завет, чрез Писанията, които остави назад, заради облагодетелстваните от Неговото споразумение, което щеше да последва. Евреи разглежда двата завета и определя Новия за по-добър, поради обещанията, направени от посредника: Бог изпълнява Словото: човекът е наследникът.

Но в действителност, при по-внимателно разглеждане, заветът е между Отец и Сина. Състои се в това, че Отец обеща на Сина наследство и царство и изпълни обещанието, като възкреси Христос от мъртвите. В Псалм 40, Евреи 10, Йоан 17:4, Бог открива, че Христовото дело на земята е било определено преди идването Му. Тези, както и много други примери ясно показват вечния план или споразумението между Отец и Сина, заключаващи се в изкуплението.

Обещанията от Христос към Отец

1. Да подготви подходящо и трайно обиталище за Бог на земята. Господ никога не е бил удовлетворен от скинията на Мойсей, която говореше за идните неща. Той никога не е бил удовлетворен от храмовете, построени от Соломон и Ирод. Желаеше място за постоянно, съвместно обитаване, така че всички да видят и оценят изявената слава. Затова Исус Христос щеше да приготви това обиталище в църквата. Той щеше да подготви и Тяло, чрез което Бог да може да осъществи Своите Божествени цели на земята, като сам Христос е глава на Тялото. Последното щеше да бъде съвършено и без недостатък, точно както първоначално Адамовото тяло беше съвършено. Новото тяло обаче щеше да е по-добро, като състоящо се от милиони хора по целия свят и никога нямаше да прояви непокорство, защото главата е Самият Син.

2. Синът трябваше да даде Святия Дух без мяра на новото семейство на земята – църквата. В миналото Святият Дух бе идвал частично върху човешка плът, карайки хората да пророкуват, да извършват чудеса и да разкриват природата и волята на Бога. Но новото обещание щеше да даде Духа в пълнота на изкупеното човечество. По този начин църквата щеше да има достатъчно благодат да извършва Божията воля не по задължение, но по желание. Също така Святият Дух щеше да обърне ефекта от греха върху човешката природа и да нагизди Христовото тяло с красота, сила и святост.

3. Да се върне при Своя Отец и да седне с Него на престола Му, като ходатайства за изпълнителите на Неговата воля. В следствие на това ефектът от нараняването на главата на сатана щеше да кулминира в пълното разрушаване на дяволското царство и унищожаването на цялото зло по земята.

Обещанията на Отец към Христос

1. Отец щеше да освободи Сина от силата на смъртта. Други бяха възкресени от мъртвите за известно време, но след това пак умряха. Но никой, от Адам до Христос, не бе възкресен, за да живее завинаги. По този начин Отец не само щеше да възкреси Сина, но да разчупи самата сила на смъртта. Павел нарича силата на смъртта най-последния враг, който трябва да бъде унищожен (виж І Коринтяни 15:26). Така, чрез разрушаване силата на смъртта, цялата власт на небето и на земята, щеше да се даде на Христос.

2. Отец щеше да дари Христос със способността да дава Святия Дух в пълнота на когото пожелае. Притежавайки тази власт, Той щеше да може да дава на членовете от Своето Тяло способност да извършат волята на Отец.

3. Отец щеше да запечата и да защитава чрез Святия Дух всички, които дойдат при Христос.

4. Отец щеше да Му даде наследство, състоящо се от всички нации по земята и Неговото царство или господство щеше да бъде вечно.

5. Чрез функционирането на Христос като глава на църквата, Неговото тяло щеше да може да свидетелства пред всички началства и власти вечната и многообразна мъдрост на Отец, оправдавайки за цяла вечност човечеството – творение на Божията любов.

Условието, при което се осъществи заветът между Отец и Сина, беше, че Синът ще дойде във формата и природата на човек, подложен на същите изкушения и без да се обляга на Своята Божествена природа. Той щеше да победи всяко изкушение и изпитание така, както и човекът може да побеждава – чрез силата на Святия Дух. Също така, Христос щеше да се подчини до смърт, дори до позорната смърт на кръст. Той щеше да пролее Своята скъпоценна и безгрешна кръв, която винаги да запечатва вярващите в Него. Христос, законният втори участник във вечния и по-добър Нов Завет, изпълнил всички Негови обещания, получил обещанията на Отец и посрещнал всички условия, сега категорично е установил достъпа, който имаме при Отец в молитва. С други думи, ние имаме право – законно право, да се приближаваме при Отец в молитва.

Защо е важно това?

Сатана вече няма достъп до Отец да обвинява човека, както направи в Йов: „А един ден, когато дойдоха Божиите синове, да се представят пред Господа, между тях дойде и сатана. И Господ рече на сатана: От где идеш? А сатана в отговор на Господа рече: От обикаляне земята и от ходене насам натам по нея. После Господ рече на сатана: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Йов, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото? А сатана в отговор на Господа рече: Дали без причина се бои Йов от Бога? Не си ли обградил отвсякъде него и дома му и всичко, що има? Благословил си делата на ръцете му, и имота му се е умножил на земята. Но сега простри ръка и допри се до всичко що има, и той ще Те похули в лице. И Господ рече на сатана: Ето, в твоята ръка е всичко, що има той; само на него да не туриш ръка. Тогава сатана излезе от присъствието на Господа” (Йов 1:6-12). Тази случка разкрива как сатана имаше достъп в небето и можеше да обвинява и Бога, и праведния Йов. Той обвини Бога с думите, че Йов Му слежи само, защото е благословен – Бог не е справедлив. Обвини Йов, като каза, че е в състояние да прокълне Бога, ако се отнемат всичките му притежания. Дяволът е и винаги е бил най-големият обвинител!

Христос, който още в началото видя дявола да пада (Лука 10:18), открива аспект от Своя изкупителен успех в пресичането на всякакъв достъп от страна на сатана в небето: „И чух силен глас от небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос, защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог. А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез Словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си до толкова, щото да бягат от смърт” (Откровение 12:10-11). Затова сатана вече няма достъп до Бога да клевети Неговите хора постоянно. Но той все още има достъп до нас, в собствените ни умове. Казва ни, че не сме достойни да се молим. Непрестанно поставя в нашите умове мисли, че нямаме правото на достъп до Престола на Благодатта, от където можем да намерим сила във време на нужда.

Ето защо е изключително важно особено, когато се сражаваме с дявола в молитва, да осъзнаем, че резултатността на нашите молитви е основана на кръвния Завет в проляната кръв на Исус Христос. Можем да наричаме дявола лъжец и бащата на лъжите. Можем да побеждаваме всяка мисъл, която не е от Бог. Можем да връзваме всяка негативна, обвиняваща, себе преценяваща дума, която идва в нашите умове и се опитва да разруши представата ни за самите нас. Това е възможно, защото законното право на достъп е било изкупено. Затова, ела при Бога смело! Ако не упражняваш своето законно право на вход пред Отец, то пренебрегваш изкупителното дело на Христос на Голгота! Принадлежиш на интимна и избрана група, на която е бил даден достъп до трона на Отец. Това е безплатно, но не е евтино. Тоест, безплатно е за теб, но Христос даде Своя живот, за да имаш тая привилегия. Няма ли да се възползваш от това, което е по право твое в Него?

Единственото оръжие на сатана, което ни атакува, е, да ни накара да пренебрегнем това, което е по право наше в Христос. Дяволът знае само как да ограбва и да краде. Но ние сме запознати с нашия противник и не се подвеждаме по неговите хитрости. Ние сме повече от победители чрез Този, който ни възлюби!Амин.

Извод: Приготви се да бъдеш използван!

Неотдавна почувствах необходимост да поспя. Макар програмата ми да беше такава, че се нуждаех от сили, аз не можех да пренебрегна „тихия, тънък глас” на Святия Дух, който ме напътстваше. Пропуснах вечерята със своето семейство. На следващата сутрин не закусвах и знаех, че трябва да постя и на обяд. Ангажиран да говоря на едно събрание на служителите сутринта, на бизнесменското служение на обяд и на мисионерския отдел същата вечер, аз бях физически преуморен, но духът ми беше приповдигнат. Вечерта отново знаех, че трябва да постя. Защо Бог ме водеше в пост? Нямах отговор. Не знаех нищо за целта до следващата сутрин.

На следващата сутрин по време на молитва, казах на Господа: „Скъпи Небесни Отче, на разположение съм за каквото и да пожелаеш. Макар да не ми е ясно точно какво искаш да направя, знам, че имам желание, способност и готовност да Ти се подчиня.” Като пристигнах в кабинета си, намерих едно семейство от нашата църква да ме чака. „Пастир Чо – каза майката, чието лице показваше напрежение, – скъпи, нашата малка дъщеря изгуби по-голяма част от зрението си. Бяхме на вечеря, като вдигна своята лъжица, тя ни каза, че не може да я види.”

Като взе кърпичка, за да изтрие сълзите, които свободно се стичаха по бузите й, майката продължи: „Тогава ни каза, че не може да види своите чорапи и обувки. Така че, ние бързо я откарахме в болницата.” Като продължавах да слушам нейния разказ, аз изведнъж разбрах защо съм постил. „Какво казаха докторите?” – попитах аз. „Докторите ни казаха, че има възпален очен нерв с признаци на умъртвяване. След по-обстоен преглед, те казаха, че нейната централна нервна система също е засегната и ще бъде парализирана в средната си част.” Тогава майката продължи да описва тяхното състояние: „Наистина се уплашихме, че дъщеря ни може да бъде парализирана, ослепена и дори да умре. Действително сме обезсърчени. Пастир Чо, какво можем да направим?”

Обясних, че ще се помоля за нея и ще я посетя в болницата. Можех да говоря с вяра, защото знаех, че Святият Дух ме е подготвял за тази битка със сатана по време на моята молитва и поста.

На следващата сутрин, когато влязох в стаята на момичето в болницата, ми казаха, че през нощта нейното състояние се е подобрило. С вяра, нараснала по време на моя пост, бях в състояние да се моля с голяма дързост, връзвайки всяка нечиста сила, която се опитва да унищожи това дете на Бога. Докторите бяха изумени от бързото възстановяване, което момичето преживя в резултат на молитвата на вяра. Сега момичето е здраво, благодарение на благодатта и милостта на Бога.

Защо споделям този случай с вас?

Бог търси мъже и жени, които да бъдат Негова сила при спешни задачи за съпротива на дяволските сили. Святият Дух желае доброволци, които да са изцяло нащрек, когато и да има криза. Казал съм на Святия Дух, че искам да съм в тази сила за задачи, състояща се от духовни доброволци.

Като споделям с вас тези няколко библейски принципа и лични преживявания, аз целя да ви подбудя да започнете да се молите. Не е твърде късно да започнеш живота на молитва. Ако желаеш небивало до сега съживление, за това няма обиколни пътища. Единственият ключ към съживление, е молитвата! Но това трябва да започне в теб и мен. Позволи на Святия Дух да озари твоя живот с искрата на вяра! Нека искрата се разпростре из цялата църква, причинявайки пожар, който в крайна сметка ще погълне твоя град, щат и нация.

Нека това да започне сега! Ако не сега, то кога? Ако не ти, то кой? Ако не тук, то къде?

Моля те, кажи с мен тази молитва: „Скъпи Святи душе, изпълни ме сега с Твоята сила. Накарай ме да желая живот на молитва. Накарай ме да видя нуждата и доброволно да се включа в молитвената Ти армия. Моля се за това в името на Исус Христос, Господи! Амин.

Сега, 1993 година, църквата на Пълното Евангелие с пастор Давид Йонги Чо наброява един милион и двеста хиляди активни членове.

Това чудо е възможно и за вас, ако се молите!