МОЛИТВАТА И СВЯТИЯТ ДУХ

ВТОРА ЧАСТ

Сега е времето на Святия Дух. Исус казал на учениците Си, че е задължително за Него да замине, за да дойде Святият Дух. В деня на Петдесятница, Святият Дух дошъл неочаквано и изпълнил 120 вярващи, които чакали в Ерусалим. Това било изпълняване на пророчеството на Йоан Кръстител. При кръщаването на Исус, Святият Дух дойде под формата на гълъб. Целта на гълъба като символ е, да изобрази личността на Святия Дух. Гълъбът е кротък, както и Святият Дух. Вие трябва наистина да знаете природата на Святия Дух, като започнете да общувате с Него. В Стария Завет ние не виждаме Святия Дух като личност. В Новия Завет, Той така говори за Христос, че някой може да пропусне Личността на Третия член на Троицата.

Как да разпознаваме Святия Дух?

Святият Дух може да те благослови, когато четеш Святото Писание. Святият Дух ще те води, когато свидетелстваш. Святият Дух може да те помаже, когато ти проповядваш или поучаваш върху Словото. Но, ако искаш да имаш близко общение с Него, ти е необходимо да се молиш. Аз разбрах тази истина, още в първите дни на моята духовна служба. Опитвах се много упорито да водя хората от църквата, но резултатите бяха нищожни. Когато се молех, Бог проговори в сърцето ми: „Колко пъдпъдъци са щели да уловят израилтяните, ако бяха отишли в пустинята на лов?” Бог продължи да ме пита. Тогава разбрах, че Господ е изпратил вятър, който донесъл пъдпъдъците. Той искаше да ми покаже разликата между преследване на души без стратегията на Святия Дух и работата в съюз с Него. Тогава Бог ми каза нещо, което напълно промени живота ми: „Ти трябва да общуваш и работиш със Святия Дух!

Знаех, че съм роден отново. Знаех, че имам Святия Дух в мен. Обаче си представях Святия Дух като преживяване, а не като Личност. Преди да заспя вечерта, Святият Дух искаше да разговаря с мен. Това другарство с Него ме доведе до съвършено нова промяна в духовната ми дейност. Разгръщането на клетъчната система произлезе от другарството ми със Святия Дух в молитва. Всъщност, всеки принцип или метод, които проповядвам в Корея, и в целия свят, не са произлезли от теологична книга, но донякъде от истинско и интимно общение със Святия Дух в молитва.

В моя личен живот другарството ми със Святия Дух е променило отношението ми към света. Не бих могъл да живея без тази връзка. Сутринта мога да почувствам Неговата свежест, която освежава моето сърце и имам сила да преминавам през предизвикателствата на деня, като зная, че във всяка ситуация, заедно със Святия Дух, ще бъдем абсолютни победители. Открих също, че не съм достатъчно умен, да реша хилядите проблеми, които възникват редовно. Мога само да кажа на Святия Дух: „Благословени Душе, позволи ми да Ти кажа за проблемите, които имам. Зная, че ти знаеш промисъла на Бога и вече имаш отговора.” Със сигурност тогава чакам отговор от Святия Дух. Като открих, че през тези години Той възобновява моите умствени, духовни и физически сили, аз разбрах, че ежедневното общуване със Святия Дух е необходимост. Повече от един час прекарване в молитва сутрин, е прекарване в приятелство със Святия Дух. Всеки път, когато Бог ми дава нещо, аз знам, че то идва чрез Святия Дух, Който живее в мен. Точно, както Святият Дух е накарал Мария да зачне, така Той може да зачне нещо у нас, което в последствие ще бъде родено.

Думата убива, но Духът дава живот. Затова толкова много хора се редят пред нашата църква в неделя за всяка една от нашите седем служби. Затова нашата служба по телевизията е една от най-гледаните програми. Хората не се интересуват дали ще получат знание, но те желаят истината, която е помазана от Святия Дух. Павел е обучавал своите ученици не с думи, а със Святия Дух. Той е говорел на църквата в Коринт и Солун (І Коринтяни 2:4, І Солунци 2:12-13). Святият Дух ни помазва, не само да проповядваме Божието Слово със сила и власт, но Той ни пази и от атаките на сатана. Макар и пастир на най-голямата църква в света, не съм избавен от атаките на хората и дявола. Атаките, които идват от света, не ме тревожат, но ме тревожат атаките на паството, които имат силата да нараняват. Обаче ежедневното общение със Святия Дух ни предпазва не от атаките, но от ефекта на атаките. Стефан проповядвал, изпълнен със Святия Дух и със сила. Павел завършва писмото си до църквата в Коринт така: „Милостта на Господ Исус Христос и любовта на Бог и общението на Святия Дух да бъде с всички вас. Амин.” (ІІ Коринтяни 13:14). Ако молитви ви са празни и безрезултатни, това е, защото не се подчинявате на Божиите принципи и не общувате със Святия Дух. Святият Дух ще ви донесе същата радост и мир, които толкова желаете в сърцето си.

Помнете, че царството Божие не е ядене и пиене, а мир, радост и правда в Святия Дух. Молитвата усилва присъствието Му. В първото си писмо до коринтяните, апостол Павел пише: „При това, братя, желая да разбирате и за духовните дарби” (І Коринтяни 12:1). Този стих може да бъде написан и днес. Голяма част от паството е неосведомено за дарбите и проявите на Святия Дух. От тези, които знаят за тези дарове и прояви, мнозина не знаят кой и кого управляват.

Първо, Святият Дух влиза в човека, когато той се роди отново. След това ние сме задължени да общуваме с Него. Аз наричам това цялостно получаване на Святия Дух. Ние научаваме как да упражняваме нашите духовни дарби чрез молитва.

Дарби на говорене

Дарбите се разделят на дарби на говорене и дарби на служене. Те се дават така, както Бог разпределя на всеки, който иска (І Коринтяни 12:18). Веднъж узнали своята си дарба, ние трябва да я упражняваме и развиваме (І Тимотей 4:14-15). Следващият етап, засегнат от Павел за разбиране на Библейските истини, е, чрез размишляване и молитва. В І Коринтяни 12 глава Павел изброява подробно дарбите на говорене: апостоли, пророци, учители. След това се нареждат, но не по-малко важни са: чудеса, дарби на изцеления, пастири. Първото ниво на дарбите на говорене по-подробно се засягат в писмото до Ефесяните (Ефесяни 4:11). В това първо ниво на дарбите на говорене, се казва каква е тяхната функция в следващия стих. Каква е целта на християнското и пасторското ръководство? Тя е да обучи и ръкоположи хора, да проповядват така, че Тялото на Христос да бъде изградено и заздравено. Как проповедникът разширява и развива своята дейност? Чрез размишление, в молитва. Следователно, дали вие сте пастир или църковен служител, вашата дарба може да нарасне и да се развие единствено чрез молитва и размишление.

Проявленията на Святия Дух

Духовните дарове са дадени от Святия Дух в съгласие с избора на Твореца. Обаче всеки християнин може да разкрие своята дарба. Целта на проявлението е, че всеки в събранието трябва да бъде назидаван. Павел казва: „На всеки се дава проявлението на Духа за обща полза, защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание, чрез същия Дух; а на друг вяра чрез същия Дух, а на друг изцелителни дарби чрез единия Дух, а на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете, на друг да говори разни езици; а пък на друг да тълкува езици. А всичко това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по особено, както Му е угодно” (ІІ Коринтяни 12:7-11).

Четиринадесета глава на І Коринтяни е посветена на истинската полза при проявлението на Святия Дух, особено що се отнася до публично събрание. Главната цел на това проявление е, да се изгради групата хора, а не да се покаже способността на говорителя. В тринадесета глава се говори за любовта като нещо повече от духовните дарби. Но истинската любов би трябвало да бъде мотивация за практикуването на тези дарби. Забележете, че Павел не казва: „показвам ви по-превъзходно нещо”. А може би той набляга на тринадесета глава като на нещо по-особено. Тъй като Бог е Бог на реда, всички неща, които са вършат в църквата също трябва да са в порядък. Ние учим християните в Корея, да се молят за църквата, да бъде построена на солидна Библейска основа. Ние не отхвърляме духовните дарби. Начинът, по който те биха били разпределени, развити и практикувани е, чрез усърдна молитва. Молитвата ще породи правилно разпределение на духовните дарби. Ще въздържи също и християните от съревнование. Молитвата ще развие мотивацията, която ще поддържа всички духовни дарби. Молитвата е отговорът!

Молитвата развива духовна чувствителност

Святото Писание е повече от черно мастило на бяла хартия. Думите в Библията са повече от прости думи. Думите в Библията са Словото на Бога. „Бог е Дух и ония, които Му се покланят, с Дух и истина трябва да Му се покланят” (Йоан 4:24). Исус каза: „Духът е, Който дава живот, плътта нищо не ползва; думите, които Съм ви говорил Дух са и Живот са” (Йоан 6:63).

Следователно Святият Дух може да ни доведе до такава духовна чувствителност, че ние да можем да разбираме Божието Слово в едно ново измерение. Павел казва също: „Но получихме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бог преди вековете, да ни доведе слава. Никой от първенците на тоя век не я е познал, защото, ако бяха я познали, не биха разпнали Господа на славата. А, според както е писано: …каквото ухо не е чуло и око не е видяло и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят. А на нас Бог откри това чрез Духа; понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини” (І Коринтяни 2:7-10). Павел също набляга на разбирането на Божиите думи, чрез помазанието на Святия Дух, което идва чрез молитва, както той казва: „Но, естественият човек не побира това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост; и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно” (І Коринтяни 2:14). Причината, поради която Божието Слово е неразбираемо за света, дори с цялата си естествена мъдрост е, че Божието Слово принадлежи на по-висока величина, отколкото обикновената, естествена мъдрост. То съдържа духовна величина, невъзможна да се схване без Святия Дух. Един от любимите ми химни е: „Разчупи хляба на живота”, където в четвърти стих се казва: „О, всели Твоя Дух в мен сега, за да докосне моите очи и да прогледна. Покажи ми истината, скрита в Твоето Слово, защото в Твоята книга аз виждам Теб, Господи.” Когато вземам най-скъпоценната ми материална вещ, която имам – моята Библия, аз се обръщам към Святия Дух: „О, Святи Душе, отвори ми духовните очи, за да видя истината в Твоето Слово за мен лично.” Каква радост е да учиш Божието Слово след молитва!

Вярата идва от слушането, а слушането – от Божието Слово. Бог увеличава нашата вяра, когато увеличаваме чуването или по-точно казано духовната си чувствителност. Духовна чувствителност се развива също и чрез искрено изучаване на Словото. Зависимостта от Бог и осъзнаването на това води до по-голяма духовна чувствителност. Аз завися напълно, 100% от Бог и Той ми дава духовен разум. Това носи духовна дързост. И всичко това е възможно само чрез жива, истинска молитва. Всички тези неща, чрез помазанието на Святия Дух, носят познаването на Словото.

Една вечер, по време на нашите семейни молитви, един от моите синове каза нещо, което определя важността на моята пълна зависимост от Святия Дух. Моят по-голям син каза на майка си: „Майко, аз няма да прекарвам толкова много време в молитва, както татко. Аз съм млад и самоуверен и нямам нужда да се моля като него. Защо трябва да моля Бог да ми помага във всичко? Мога да върша много неща сам.” Като чух тези думи, моето сърце беше пронизано от състрадание към моя син. Така че, аз бях много честен с него. „Хей, момче” – казах аз – „гледай, да ме слушаш добре! Всеки в Корея познава баща ти. Вярно ли е това?” „Да, вярно е, татко” – съгласи се той.

„Сега ме гледай! Веднъж аз умирах от туберкулоза. Нямаше лекар, който да можеше да ме излекува. Образованието на баща ти свърши след първата година на обучение в университета. Той нямаше висок социален стандарт. Като обикновен човек, нямаше с какво да се похвали. Вие нямате естествена причина да се хвалите с вашия баща. Той няма пари, власт или образование. Обаче, тъй като съм зависим от Бог, вижте какво Той е направил за мен. Но, знаете ли тайната на моя успех? Отдадох сърцето си на Бога! Аз Му принадлежа. С помощта на Бог аз се образовах. Прочетох всяка книга, която ми попаднеше. Аз учих усърдно, като се молех през цялото време. Сега с Божията милост, аз съм какъвто съм. Сине мой, ако зависиш само от твоите сили, образование и естествена интелигентност, ти ще потънеш в блатото на тоя свят! Научи се да зависиш от Бог, както завися аз!”

След като говорих по този начин, аз бях уверен, че не само ме чу, но и си взе бележка от това, което казах. Отношението му спрямо упованието в Бога се промени. Докато се моля, моята чувствителност се изостря и чувствам все по-близко Божието присъствие. В такива моменти чувам Бог толкова близко, че даже мога да Го докосна. Колко освежен се чувствам, след като прекарам такива мигове с моя Господ. Християнският живот става много скучен, ако не притежавате този вид общение в молитва, време е да започнете сега. Точно сега, остави книгата и започни да се молиш, Святият Дух да направи присъствието на Исус реално за теб. Помоли Бог да ти даде ново разбиране за Божието Слово. Помоли Го да те въведе в нов живот на приятелство със Святия Дух.

Твоят личен отговор – да се молиш

Молитвата променя личния ти живот. Нищо, което ти правиш в живота си, не може да те обогати така, както молитвата. Чрез молитва вие имате благоразположението на Бог. Чрез молитва ще спечелите духовно, умствено, физически. Като човешки същества, сме сътворени прекрасно. Бог ни е сътворил по Своя Божествен образ. Нашите възможности са много по-големи, отколкото бихме предполагали. Нашият интелект е използван незначително. Телата ни са способни на много повече неща и на по-голямо дълголетие. Нашите души са способни да опитат в по-голям мащаб духовните Божии дарове. Молитвата твори атмосфера, в която можем да успяваме в тяло, дух и социално.

Молитвеният баланс

От началото на летоброенето светът е бил благословен от писмеността. В западния свят, особено в английския език, съм се наслаждавал на много литературни изречения. По мое мнение, никой не е могъл да даде такава красота на езика, както Шекспир. Обаче съществува литература, която е по-важна от цялата събрана от човечеството литература. И тази литература е постоянно разширяваща се. Тя постоянно се пише от Бога. Ние се радваме на такива мисли, като псалмите на Давид и още много, които не са записани. В Новия Завет четем книга на живота. Павел, в писмо до филипяните и Йоан в Откровението, споменават колко е важно, да бъдеш записан в Книгата на живота. Това, което е най-важно, е, че Бог записва всичко и нищо не може да бъде забравено, или скрито – добро или зло. Нищо, което сме направили по Неговата воля не е забравено. Доста често ние забравяме какво правят хората за нас. Често казвам, че нещата, които хората правят за нас, са написани по водата и скоро тези надписи изчезват. Обаче тези неща, които хората правят против нас, са написани на каменни плочи. Изключително важно за нас е, да си спомним, че човек забравя греховете, които са измити с кръвта на Христос. Следователно, нашите молитви се помнят.

Упорството с думи пред Бога е много важно, тъй като не знаем точно кога ще ни отговори. Даниил се молеше упорито, но изпратеният архангел Гавраил, бе спрян от силите на тъмнината. Затова на Даниил бяха нужни 21 дни в молитва, докато получи посланието (отговора). В Лука 11 можем да срещнем пример за молитва, с която Исус имаше за цел, да научи Своите ученици, да се молят. Някои молитви изискват много повторения, за да получат отговор. Дали заради духовната опозиция или поради други причини, заръчано ни е да се молим. Никога не се отказвай, да се молиш за нуждата! Какво ли би се случило, ако Даниил се беше отказал на 5 или 10 минута? Помни, че Бог е верен. Той чува молитвата ти! Той ще ти отговори, ако продължаваш да се молиш и вярваш.

Една дама в нашата църква имаше дъщеря, която не живееше християнски живот. Изглеждаше, че колкото повече тя се молеше, нейната дъщеря затъваше. Тогава тя чу да говоря на тази тема. Майката започнала да се моли искрено за своята дъщеря и не се обезкуражила от влошаващите се обстоятелства. Един ден тя почувствала в сърцето си победата. Като била убедена, че Бог се е погрижил за случая. Сега и двете искрено служат на Христа.

Молитвата носи здраве

Въпреки целия прогрес на медицинската наука, хората все още страдат от болести. Докторите казват, че сърдечните болести и ракът са най-големите убийци. Те също са съгласни, че и физическите ни проблеми са породени от стрес. Хората се страхуват от атомно унищожение. Напрежението, поради развиващата се цивилизация е обхванало и най-отдалечените части на земята. Какво може да помогне на човек в този забързан 20 век? Отговорът на този въпрос не е нов, но е твърде неприятен за днешното общество. Отговорът е: Молитва!

Павел писал до църквата във Филипи: „Не се безпокойте за нищо, но относно всяко нещо, с молитва и молба, изказвайте исканията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази стража над сърцата ви и мислите ви в Христа.” (4:6-7).

Ние имаме избор като християни. Можем да се сърдим или доверим на Бога. Нашите сърца могат да се изпълнят с грижи или можем да се молим. Каква е ползата от молитватаМолитвата се занимава с причината, а не само с ефекта. Ако причината за нашите болести е страхът, тогава начинът да се справим със симптомите е, да управляваме причината. Това е изхвърлянето на страха, чрез любовта на Святия Дух. Павел казва на филипяните тайната, как да живееш без страх. Тайната е молитвата. Когато се молиш, ти поставяш проблема в Божиите ръце. След това благодариш за отговора и по този начин, ти не го приемаш назад. Когато се справим със страха, повечето от симптомите ще изчезнат. Резултатите от този начин на живот ще доведе до такова спокойствие, което надминава всяко естествено разбиране, защото сега вече разчитате на вечните ресурси, които идват от нашия Небесен Баща. Вие не трябва да се страхувате, а трябва да живеете в пълен мир.

Хората по света не разбират това, защото то изглежда глупаво за тях. Днес те чувстват, че трябва да правят всичко за себе си. Ние сме станали поколение – „аз ще направя всичко за себе си”. Последното нещо, което светът иска да направи, е, да повярва в нещо друго, но не и в Бога. Затова хората страдат от стомашни язви, сърдечни атаки и ракови заболявания повече от всякога. Можем да живеем в спокойствие, но трябва да предадем проблемите си на Бога в молитва. Следователно, можем да живеем здравословно.

Целта на този първи раздел е, да имаме мотивация, да започнем да се молим така, както не сме се молили преди. Вие винаги сте знаели, че трябва да се молите, но не сте отделяли време за това. Били сте винаги твърде много заети. Защо е трябвало да напиша тази книга, ако тя не ви заинтересува и вие не започнете да се молите? Видяхте как молитвата произвежда сила във вашия живот. Разбрахте, че се нуждаете от повече сила, за да се справите с нови и по-големи атаки от сатана, които той използва днес. Заедно, ние видяхме начина да преодолеем атаките на сатана.

Молитвата произвежда духовен ум. С молитва вашият цялостен живот ще бъде по-зависим от духовната реалност. Молитвата също е вратата за по-интимно приятелство със Святия Дух. Ние се научаваме да използваме нашите дарби в процес на молитва. На всеки един вярващ е дадена духовна дарба, която той трябва да се научи да използва и пътят за това е молитвата. Ние се изграждаме чрез молитва. Молитвата е ключът за поддържане на нашето здраве.

Какво благословение е, да не ти се налага да се лекуваш, защото си здрав! Ние всички сме предопределени да желаем онези неща, които са най-интересни. За да ви накарам да се молите, аз бих ви показал как бихте живели успешно в Духа, душата и тялото. Сега сме готови да започнем следващия раздел на тази книга – Трите вида молитва. В този следващ раздел вие ще видите трите различни вида молитва и как да се ориентирате успешно в тях. Ако не разберете как молитвата се разделя, вие може да не разберете целостта на Евангелието, което се занимава с молитвата.

Защо на някои молитви се отговаря толкова бързо, а други отнемат повече време? Защо трябва да искаме неща от Бога, въпреки че Той знае от какво се нуждаем? Отговорите на тези и ред други важни въпроси ще бъдат дадени в следващия раздел.

следваща глава ТРИТЕ ВИДА МОЛИТВА