в момента четеш
МИР Джойс Майер 

Защо дяволът се опитва да ограби твоя мир?

Знаем, че мирът е онова, което ни свързва със Святия Дух. Или казано по друг начин, Святият Дух действа само там, където има атмосфера на мир. Има голяма сила в Божия мир. Вярвам, че именно затова в Йоан 14:27 се казва, че нашето наследство от Исус е мирът. Исус каза: „Моя (собствен) мир ви давам и ви поверявам сега…“ (Разш. Библия). С други думи, Той иска ние да имаме Неговия мир.
Ако вие имате проблем и дяволът не може да ви накара да се разтревожите за него, тогава той няма никаква власт над вас. Вашата сила е в това да запазите спокойствие и отношение на мир и доверие. А силата на дявола е в това ви накара да се уплашите и да се притесните.
Когато се намирате в трудна или неприятна ситуация, нека вашата цел да бъде просто да останете спокойни. Не се поддавайте на клопката на дявола да започнете да се притеснявате. Той се наслаждава на това да ви накара да се разстроите емоционално. Обикновено, когато някой човек е ядосан и се поддава на емоциите, първото нещо, което прави, е да каже думи с устата си, които само наливат масло в този огън, който вече е запален от дявола.
В Яков 3:5,6 (перифразирано) се казва, че езикът е малка част от тялото, но може да запали голям огън. И че той е един цял свят от нечестие, който сред нашите телесни части заразява и покварява цялото ни тяло, а самият той се запалва от ада. Можете да видите от тези стихове, че дяволът иска вие да изгубите контрол, за да може той да поеме контрола. Помнете, дяволът винаги се опитва така да ви изработи, че да се ядосате.
Може да сте забелязали, че особено в моментите, когато се приготвяте да отидете на църква или на Библейско изучаване, точно тогава дяволът полага най-големите усилия да ви притесни. Години наред, в неделя сутрин нашият дом изглеждаше като след някаква голяма експлозия. Много рядко стигахме до църквата, без някой да се ядоса, а обикновено всички успявахме да го направим.
В неделя сутрин винаги нещо се изгубваше, счупваше или се изливаше, както през никой друг ден от
седмицата. Децата ни се разбираха добре едно с друго във всички други дни, но в неделя сутрин започваха да се карат. Колкото повече шум и суетня имаше наоколо, аз толкова повече се разстройвах. (Нали помните, че аз не обичам да ми е много шумно.)
Накрая аз започвах да се оплаквам. Дейв мрази оплакването, така че след известно време той ми казваше да спра да се оплаквам. Тогава аз му се ядосвах. А после децата започваха да плачат, понеже аз и Дейв се карахме.
Посред всичко това, кучето започваше да тича из цялата къща, захапало точно нечия обувка, която той трябваше да обуе, и тогава аз започвах да крещя: „Побързайте всички! Ще закъснеем!“ Сигурна съм, че схващате картинката и тя ви е доста позната.
Когато видях какво пише в Яков 3:18, тогава разбрах защо изглежда тези неща винаги се случваха, когато трябваше да отидем и да чуем Словото. В този стих се казва: „А плодът на правдата…“ (правилните действия) „…е [плодът на семето], което е посято“ (Словото) „с мир от онези, които работят за мира и го осъществяват.“ (Разш. Библия)
С други думи, за да може Божието слово да пусне корени и да произведе добър плод в живота ни, то трябва да се поучава или проповядва от някой, който е миротворец. И също така, ние трябва да имаме мир и да сме с правилното отношение винаги, когато слушаме Словото.
Само се замислете за собствения си живот. Колко много пъти врагът наистина е успявал в опитите си да ви ядоса, точно преди да отидете и да слушате Словото? Помнете това и бъдете нащрек за тази схема, за да не попадате в капана му. Във Второ Коринтяни 2:11 пише, че „ние знаем и не сме невежи относно неговите (на Сатана) замисли и намерения“ (Разш. Библия). В друг превод се използва думата „хитрости“, или „уловки“, които Сатана използва, за да ни измами и да ни отклони от пътя.

Нека да бъдем по-умни от дявола.
В Първо Петрово 5:8 се казва: „Бъдете трезвени (уравновесени, здравомислещи), бъдете бдителни и предпазливи по всяко време; защото този ваш враг, дяволът, обикаля като ревящ лъв [освирепял от глад] и търси кого да сграбчи, да превземе и да погълне.“ (Разш. Библия)
Не се оставяйте това да сте вие! Увещавам ви да бъдете внимателни и да сте нащрек. Всеки път, когато започнете да се чувствате ядосани или притеснени, спрете и си задайте този въпрос: „Какво се опитва да направи дяволът с мен? Ако дам място на тези негативни емоции, какъв ще бъде резултатът?“
В Ефесяни 4:26,27 също има много важни стихове, които ни учат да не позволяваме на дявола да заема позиция в живота ни и да не се ядосваме. В стих 26 се казва: „…никога не позволявайте на вашия гняв (вашето раздразнение, ярост или възмущение) да
продължи докато слънцето залезе“ (Разш. Библия). С други думи: „Не оставайте ядосани и разгневени!“
В стих 27 се казва: „Не давайте [такова] място, или позиция на дявола, [не му предоставяйте никаква възможност]“ (Разш. Библия). Когато сте ядосани, вие губите радостта си. А когато изгубите радостта си, вие губите своята сила. В Неемия 8:10 се казва, че „радостта в Господа е вашата сила“. В Псалом 42:5 Давид говори на душата си и казва: „Защо си отпаднала… и защо си смутена и обезпокоена?“ В Исая 30:15 пише: „Чрез завръщане и почивка ще се избавите, в безмълвие и увереност ще бъде силата ви“. Още веднъж виждаме, че дяволът иска да ни притесни и обезпокои, за да може да ограби нашата сила.
Аз научих от Святия Дух, че Той работи в атмосфера на мир. Святият Дух не действа там, където има напрежение и смут. Дяволът работи в напрежение, но Святият Дух работи в мир. Осигурете атмосфера на мир във вашия дом, работа, църква или служение. Когато го правите, вие почитате Божието слово и Божия Дух. И ще пожънете плод от своето покорство.
Нали помните, че Исус изпрати седемдесетте двама по двама, за да вършат много мощни дела – да изгонват демони, да изцеляват болните и да проповядват Евангелието. Той им каза, когато отидат в някой град, да намерят една къща, да говорят мир на този дом и да останат в него. Но ако не ги приемеха (с мир), те трябваше да отърсят праха от краката си и да
продължат нататък. (Лука 10:1-10,17) Защо? Тяхната работа щеше да бъде безполезна, ако те не обитаваха в атмосфера на мир.
Сигурна съм, че вече започвате да получавате откровение за основното послание, което тази книга възнамерява да ви донесе. Направете всичко възможно да упражнявате самоконтрол, за да оставате винаги в Божия мир.
В Лука 22:46 Исус ни учи, че трябва да се молим, за да не попадаме в изкушение. Той казва на учениците Си: „…Станете и се молете, за да можете [изобщо] да не попадате в изкушение“ (Разш. Библия). Не разчитайте на себе си или на собствената си сила, за да се съпротивите на дявола в тази област. Молете се всеки ден Бог да ви дава благодат, за да се противопоставите на дявола, когато се опита да ограби мира ви. Искайте Господ да ви помага и да ви дава сила.
Помнете, че в Йоан 15:5 се казва: „…отделени от Мене, не можете да направите нищо“. Не се опитвайте да се справите сами! Поискайте помощ. Можете да направите всичко чрез Христос (Фил. 4:13), но не можете нищо сами. В Йоан 5:30 дори Исус казва, че не може да върши нищо от Себе Си. Ако искате Бог да ви помогне, вие трябва да имате смирено отношение. Първо Петрово 5:5 заявява, че „Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.“
Нека да обобщя, като кажа, че Сатана иска да ограби мира ви, за да може да ограби вашата сила.
Защо дяволът се опитва да ограби твоя мир?
Той иска вие да сте слаби и безпомощни, но аз ви насърчавам да бъдете силни и да заяквате „…в Господа и в силата на Неговото могъщество“ (Ефес. 6:10).
Останете в Божия мир!